Monday, August 22, 2011

Tәrәkәmә kökәnli Seçgin Türkoloq vә böyük bilginimiz Prof. Dr. Muharrem ERGİN (1923-6 Ocak 1995 Cuma)
Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz*Türkoloji sahasına merhaba diyen bir kimse Prof. A. Caferoğlu ile bütün Türk illerini ve obalarını dolaşır, Karahan'la edebiyatımızı tanır, A. N. Tarlan ile metinlere nüfûz eder, F. Timurtaş'la edebiyatımızı Anadolu'da kuranları ziyaret eder, N. Hacıeminoğlu ile Harezm ülkesini dolaşır, S. Buluç ile Anadolu'da ve Irak'ta gezerek çeşitli havalar teneffüs eder. Bu âlimlerden başka aralarında biri daha vardır ki onun, Türk milliyetçiliği, kısacası Türklük içinde mühim bir yeri vardır. Bu zât Prof. Dr. Muharrem Ergin Hoca'dır.

Muharrem Ergin Orhun'dan doğan bir ırmağın suladığı bahçeleri ve sarayları gezen adamdı. Türkolojide bir bütündü. O bizleri Ötüken'de Bilge Han'ın huzuruna çıkarmış, Büyük Vezir Tonyukuk'un sözlerini dinletmiştir. Yine O, talebelerini Karahanlı Sarayı'na götürerek Yusuf Has Hacip'in sözlerini öğretmiştir.

"Resûl Aleyhisselâm zam_nına yakın Bayat Boyundan Korkut Ata derler bir er koptu. Oğuz'un ol kişi tamam bilicisiydi." diyerek Dede Korkut'u O tanıtmıştır.

Muharrem Ergin bütün bunları anlatırken kendinden geçen bir samimiyetle büyük bir hizmet aşkının şuûrundaydı. Türk tarihini, dilini ve bu dilin en güzel sesini biz onda bulduk. O, Türk Dili'ni anlatışta Kaşgarlı Mahmud'un yolunu takip etmiştir. Muharrem Ergin Türkçenin dört bir tarafından sesler getirir, yalnız bir yerden değil Türk dünyasının her tarafından haber verirdi. Bir kelime, bir ek, hatta bir sesle bizleri bütün Türk boylarında dolaştırırdı. Bu yüzdendir ki Muharrem Ergin Hocamızla koca Selçuklu ülkesini geçip geldik, Gazne saraylarını çok uzaklardan seyrettik. Bu gelişte Türk Milleti'nin büyüklüğünü bize O gösterdi. Dilimizi sevmeyi O öğretti. O'nu bozanların Türk Milleti'nin düşmanı olduğunu, her zaman uyanık bulunmamızı, Timurtaş gibi, Hacıeminoğlu gibi hocalarla birlikte üstüne basa basa söyleyen hocalarımızdandı. Orhun'dan beri akıp gelen bu ırmağa pislikler dökerek, onu bulandıran, kokuşturan insanlara, kim olurlarsa olsunlar dikkat etmemizi isterdi. Dilde taviz vermememizi ister, kelimelerin sınırlar ötesindeki gücünden bahsederdi. "Okul" kelimesiyle Türkiye hudutları dışına çıkamayacağımızı ama "mektep" kelimesi ile bütün bir Türk, hatta İslâm ülkesini dolaşabileceğimizi, bunu hayatımızda her zaman yaşayacağımızı unutmamamızı isterdi. Muharrem Ergin her zaman Türk Milleti'nin değerlerini öne çıkarır, onlara değer verirdi. Türk ülkeleriyle anlaşmada hiç yabancılık çekmeyeceğimizi söyler, sınırlarımızın ötesindeki Türklerle ilgilenmemizi özellikle vurgulardı.Bir uçaydım bu çırpınan yelinen,

Bağlaşaydım dağdan aşan selinen,

Ağlaşaydım uzak düşen elinen,Bir göreydim ayrılığı kim saldı,

Ölkemizde kim kırıldı kim kaldışeklinde devam eden Şehriyâr'ın sesini duymamızı isterdi. O, İstanbul Türkçesinin asrımızın başlarında, Türkler'in bütün zamanlarda ve bütün mekânlarda konuştukları en estetik ağız olduğunu kavramıştı. Uzun hece saltanatının coşkun âhengini duymuştu.

Şimdi sizlere bu büyük insanın 72 yıllık hayat serüvenini tanıtmaya çalışacağım.

Muharrem Ergin Ahıska Türklerindendi. Babası Haydar ile annesi Nâime (nüfus kaydında Hanım)'nin oğlu olarak H. 1339, M. 1923'te doğdu. 1920'li yıllarda S.S.C. Birliği'nin sınırları içerisinde kalan bu bölgede yaşayan Türkler, kendilerine Terekeme veya Karapapak adını vermişlerdir. Ancak Türkiye'de Mesket Türkleri adıyla tanınmaktadırlar.

Timur devresinde Semerkand'dan göçen bu Türkler iki yüzyıl kadar İran'da Sulu düz>Sulduz bölgesinde yaşamışlar, sonra Ahıska vilayetine gelmişlerdir. İşte Muharrem Ergin, bu Terekeme Türkleri'nin beylerini teşkil eden Kemâloğulları adlı bir aileye mensuptur. Osmanlı idaresi bu beyler ailesine fermanla beylik de vermiştir.

Terekeme Türkleri 19. yy'ın sonlarında kendilerini Türk-Ermeni

mücadelesinin içerisinde buldular. Birinci Dünya Savaşı esnasında bu Türk-Ermeni mücadelesi en hat safhaya ulaştı ve savaştan sonra sınırlar belirlendiğinde Sovyetler tarafında kalan Terekemeler, artık bu topraklarda kalmanın güvenilir ve doğru olmadığını görerek Türkiye'ye göç etmeye karar verdiler.

Daha önceleri kış aylarında Kars civarında, yazın Ahıska vilayetinde yaşayan ve hayvancılıkla geçinen Kemâloğulları, küçük Muharrem'in doğumundan üç yıl sonra Türkiye'ye temelli göçü gerçekleştirmişlerdir. Devlet bu beyler ve reayasına Türkiye'de yerleşim bölgesi olarak Muş vilâyetinin Bulanık kazasını seçmiştir. Muharrem Ergin sülâlesinin Gögye'den Bulanık'a göçleri bir buçuk yıl kadar sürmüş ve 1926 yılında tamamlanmıştır. Göç eden dört kabile mensûbudur, altı kabilenin mensûpları ise orada kalmıştır.

Muharrem Ergin'in aile arasındaki adı Behram'dır, ancak nüfus kaydında Muharrem Ergin'dir.

Ergin ailesi 11 çocuklu kalabalık bir ailedir. Babası Haydar'ın ilk eşi Zöhre'den İbrahim, Mahyıldız, Celil, Kâmil ve Enver adlı beş çocuğu olmuştur. İbrahim ve Mahyıldız ailenin Gürcistan'da kalan fertleridir.

Annesi Nâime'nin ilk eşi Ali'den Bahri ve Mihriban adlı iki çocuğu vardır. Sonra babası Haydar ve annesi Nâime evlenirler ve bu evlilikten Bahri, Yıldız, Muharrem ve Fahrettin doğmuşlardır.

Muharrem Ergin ilk tahsilini Bulanık İlkokulu'nda yapmıştır. İlkokulu bitirince en yakın yer olan Muş vilâyeti merkezinde ortaokul açılmış, böylece Muharrem Ergin orta tahsiline devam etmek fırsatını bulmuştur. Ortaokul sıralarında lise ihtiyacı hâsıl olmuş, Muharrem Ergin bu ihtiyacını da devlet parasız yatılı imtihanına girerek karşılamıştır. İmtihanı kazanan Muharrem Ergin, kendisini Balıkesir Lisesi'nde bulmuştur. İlk ve ortaokulda çok parlak bir öğrencilik hayatı olan Muharrem Ergin Balıkesir Lisesi'nde de kendini göstermiş ve o zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün Türkiye ölçüsünde hazırlanan İftihar Listesi Kitabı'na girmiştir.

Muharrem Ergin'in lise bitirme imtihanlarının not toplamı bütün fakültelere girmesine imkan tanıyordu. Ancak O, İstanbul Üniversitesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmiştir.

Üniversite'de Reşit R. Arat, Ahmet Caferoğlu, İsmail Hikmet Ertaylan, Ali Nihat Tarlan, A. H. Tanpınar, Mecdut Mansuroğlu, Janos Eckmann, Ahmet Ateş, Abdülkadir Karahan, Mehmet Kaplan gibi hocaların öğretiminde başarılı bir yüksek tahsil hayatı sürdüren Muharrem Ergin 1946-1947 ders yılında fakülteden mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra bir yıl kadar Boğaziçi Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. 1950 yılında açılan asistanlık imtihanını kazanarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde vazifeye başlamıştır.

O zamanlar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Türk Dili ve Türk Edebiyatı olmak üzere iki kürsü vardı. Ergin Türk Dili Kürsüsü'nde Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat'ın asistanı olarak, Vatikan Kütüphanesi'nde ikinci yazması bulunan Dede Korkut Destanları'nın karşılaştırmalı metni üzerinde doktora çalışmasına başladı. 1954 yılında doktorasını tamamladı. İki yıllık askerlik görevinden sonra da doçentlik çalışması olarak Dede Korkut Destanları'nın karşılaştırmalı metninin grameri ile sözlüğünü hazırlayıp 1962 yılında doçent ünvanını aldı. 1950'li yılların sonunda Türk Dili Kürsüsü, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili adları ile bugünkü şeklini aldı. Eski Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, Yeni Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu idi. Eski Türk Dili Kürsüsü başlangıcından bugüne kadar Orta Asya Türkçesini Yeni Türk Dili Kürsüsü ise 12. yy'dan itibaren Anadolu'da teşekkül eden Türkçe ve bugünkü dialektlerini incelemekteydi.

1964 yılında R. Rahmeti Arat vefat edince Doç. Dr. Muharrem Ergin, Eski Türk Dili Kürsüsü'nün başkanı oldu ve bu görevi yaş haddinden emekli olduğu Temmuz 1990'a kadar devam etti. 1964 yılında Özden Hanım'la evlendi. 1965 yılında Ergin çiftinin tek çocukları olan Çağrı dünyaya geldi.

Muharrem Ergin 1971 yılında Profesörlüğe yükseltildi. Profesörlüğe yükseltilirken biri Orhun Abideleri, diğeri Azerî Türkçesi adlı iki profesörlük takdim tezi hazırladı. 1968 yılından 1990'a kadar Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Muharrem Ergin başarılı ve parlak bir akademik hayat geçirmiştir. Türk Millî Kültür Vakfı'nın, Boğaziçi Yayınevi'nin, Aydınlar Ocağı'nın ve Milletlerarası Türkoloji Kongresi'nin üstün hizmet ve şeref armağanları ile taltif edilmiştir.

Hayatından küçük çizgiler verdiğimiz hocamız Prof. Dr. Muharrem Ergin başlı başına bir ekol olmuştur. O, Türkçeyi çok iyi konuşan kuvvetli bir hatipti. Vurgulaması, tonlaması ve telaffuzu çok iyi idi. Çok değerli öğrenciler ve ilim adamları yetiştirmesinden de anlaşıldığı gibi kelimenin tam mânâsı ile "Hoca" idi.

Muharrem Ergin telif özelliği taşıyan eserler vermiş bir âlimdir. O, Köktürk, Uygur, Azerî, Çağatay lehçelerini çok iyi biliyordu. Vermiş olduğu eserler Türk Dili'nin ve kültürünün çeşitli sahalarına aittir. Orhun Abideleri, Kitab-ı Dede Korkut gibi Türk Dili'nin gerçek anıtlarını; Şecere-i Terâkime, Kadı Burhaneddin Divânı gibi mühim metinlerini yayınlamıştır. Türk Dil Bilgisi onun meslekî eserlerinin en önde gelenidir. Bugüne kadar bir eşi, ve benzeri yazılamayan Türk Dil Bilgisi'nin onlarca baskısı yapılmış, saha ile uğraşan herkesin müracaat eseri durumundadır.

Ergin Hoca'nın bir başka eseri Osmanlıca Dersleri adlı ders kitabıdır. Eski yazının ve Osmanlıca'nın üniversitelerde kapısını açan ve mükemmel bir antoloji mahiyetinde orijinal bir eserdir.

Azerî Türkçesi sahasında iki dev eser yayınlayan Ergin'in bu sahadaki ilk eseri Şehriyâr'ın Hayder Baba'ya Selâm adlı iki şiirini esas alarak hazırladığı Azerî Türkçesi adlı kitabıdır. Bu sahadaki ikinci eseri yukarıda da zikrettiğimiz Kadı Burhaneddin Dîvânı'nın transkripsiyonlu metnidir.

Prof. Dr. Muharrem Ergin'in Dede Korkut Kitabı konusunda Orhan Şaik Gökyay ile münakaşaları vardır. Gökyay'ın yazdığı makaleleri ve Duçent-nâme adlı risâlesine cevap olarak Orhan Şaik'e Cevap adlı iki risâle yayımlamıştır.

Muharrem Ergin, hocalığın dışında bir düşünür, bir fikir adamıdır. O, Gökalp ve Atsız'dan sonra gelen, Türk milliyetçiliğinin büyük fikir adamlarından biridir. Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri adlı hacimli kitabı büyük bir fikir eseridir. 1970'li yıllardaki duruma göre Türk'ün meselelerini bu eserinde çok mantıklı bir şekilde tasnif edip anlatmıştır.

Ergin Hoca'nın diğer fikir eserleri arasında Sovyet Emperyalizmi, Balkanlar ve Türkiye (1.7.1974) ile Türkiye'yi bugüne Getiren Tarihî Seyir (Ank. 1986) adlı eserlerini zikr edebiliriz. Çeşitli dergi ve Ortadoğu gazetesindeki siyasî yorumları ise Milliyetçiler Korkmayınız, Birleşiniz (Ank. 1976) başlığını taşır. O'nun gözden uzak kalan bir büyük eseri de 1945 ile 1988 yılları arasında yazdığı 200'ü aşkın ilmî ve siyasî makaledir. Ergin'in ilmî yorumları umûmiyetle üniversite dergileri dışında, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün aylık organı Türk Kültürü dergisinde görülür. İlim politikasını genellikle Aydınlar Ocağı'ndaki çalışmalarında yapmış, siyasî yorumlarını ise Ortadoğu gazetesinde yayımlamıştır.

45 yılı aşan ilim hayatında bir çok üniversite hocası yetiştiren Ergin'in büyük bir hizmeti de Türkiye liselerindeki edebiyat öğretmenleridir.

Bu iki gruba onun yazı, konferans, panel, seminer, sempozyum, kollokyum ve kongrelerdeki görüşlerinden faydalanan, başka bir ifadeyle Muharrem Ergin Pınarı'ndan doyasıya, kana kana bilgi içen her yaştaki milliyetçiler ordusunu da ilâve etmek gerekiyor.

Türk politik mekanizması böyle bir adamı Millî Eğitim Bakanı, TRT Genel Müdürü, Millet Vekili yapamamıştır. Türk Dil Kurumu yeniden oluşturulurken bir vefâsızlık örneği gösterilmiş, ömrünün tamamını Türk Dili'ne hizmetle geçiren Prof. Dr. Muharrem Ergin, bir çoğu dilci bile olmayan, Türk dili için bir kelime bile fişlememiş kendi asistan öğrencileri Dil Kurumu'nun üyeleri olabilirken ne üzücüdür ki O dışarıda bırakılmıştır. Fakat, Muharrem Ergin Hoca, büyük bir Türk milliyetçisi, müstesnâ bir fikir adamı, dilimizin seçkin bir bilgini olarak kültür tarihimizdeki yerini almıştır.

Hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verdiğimiz değerli hocamız Muharrem Ergin'i hayatının sonuna doğru yakalayan parkinson hastalığı sebebiyle zayıf düşen bünyesinin zatürreyi kaldıramaması neticesinde; 6 Ocak 1995 Cuma günü öğleden sonra dört civarında kaybettik. Muharrem Ergin gibi hocalar dünyaya az geliyor. Bütün varlığıyla ilme hizmet etmekten başka gayesi olmayan bu kişiler, yıllar boyunca bizlere ölçü ve önder oldular ve olacaklardır da...Onlar bu dünyadan göçebilirler, ama hiç bir zaman ölü olmayacaklardır. Çünkü onlar birer DEDE KORKUT'tur. Ve Dede Korkutlar hiç bir zaman ölmezler! Muharrem Ergin ulu kişiliği ve eserleriyle her zaman bizlerle beraberdir, dâimâ kalbimizdeki köşkünde bâkî kalacaktır.

Üstâd Atsız, Tuna ile Lena arasındaki Türk illerinin bağımsızlığını sadece sarsılmaz bir imanla tahayyül ederek gözlerini kapadı. O bu hayalin gerçekleştiğini görerek bahtiyar oldu.

Türk milliyetçiliği, bir bütün olarak gördüğü Türklük, Profesör Muharrem Ergin'e minnettardır.

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!

Tuesday, August 16, 2011

ALL INFORMATION ABOUT TURKS ALL OVER IRAN

All information about Turks all over Iran

1-Four well known Azerbaijan provinces i.e. West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardabil, Zanjan, due to the abundance of related information available are not included in this list.

2-There are different Turkic groups in Iran including Turks, Turkmens, Kazakhs, ... . Following weblogs are only devoted to the Turk nation. Other Turkic nations have their own media and site-weblogs.

------------------------
------------------------

SOUTH AZERBAIJAN (Covering all or parts of the following provinces):
---------------------------------------------------------------------------------

---> Turks in HAMEDAN province:
http://hemedan-az.blogspot.com/

---> Turks in MARKAZI province:
http://merkezi-az.blogspot.com/

---> Turks in QAZVIN province:
http://qezvin-az.blogspot.com/

---> Turks in TEHRAN and ALBORZ provinces:
http://savucbulaq-shehriyar-islamshehr-az.blogspot.com/

---> KHALAJESTAN of South Azerbaijan:
http://xelec-turk.blogspot.com/

---> Turks in QOM province:
http://qum-az.blogspot.com/

---> Turks in GILAN province (Mainly Astara , Manjil, Anzali etc regions):
http://astara-enzeli-az.blogspot.com/

---> Turks in KORDESTAN province (Mainly Bijar, Qorveh, Yasukand regions):
http://bicar-qorve-az.blogspot.com/

---> Turks in KERMANSHAH province (Mainly Songhor region):
http://sonqur-az.blogspot.com/


SOUTHERN-CENTRAL IRAN:
---------------------------------------> Turks in FARS province:
http://fars-turk.blogspot.com/

---> Turks in KERMAN, HORMOZGAN, YAZD provinces:
http://kerman-tr.blogspot.com/

---> Turks in ISFAHAN province:
http://isfahan-tr.blogspot.com/

---> Turks in LORESTAN, CHAHARMAHAL BAKHTIYARI, KOHKILOYE provinces:
http://luristan-tr.blogspot.com/

---> Turks in KHUZESTAN, BUSHEHR provinces:
http://arabistan-tr.blogspot.com/


NORTH EASTERN IRAN:
--------------------------

---> Tuks in MAZANDARAN, GOLESTAN, SEMNAN provinces:
http://mazandaran-turk.blogspot.com/

---> Turks in KHORASAN provinces (RAZAVI, NORTHERN and SOUTHERN):
http://xorasan.blogspot.com/

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!

Thursday, August 04, 2011

بورلا خاتون در اورميه است-بورلاخاتين اورمو`دادير

و يا

چال قيليجين، يئتديم قازان

مهران بهاري

٢٠٠٤

سؤزوموز http://sozumuz.blogspot.com/
دده قورقوت http://qorqud.blogspot.com/
تورك خاتين http://xatun.blogspot.com/

"اهالي اورميه ميتوانند - ترجيحا با توافق مقامات محلي و يا خود راسا - يكي از شهرهاي شهرستان اورميه با نام جديد فارسي مانند نوشين شهر را بنام "بورلاخاتين" و يا "بورلا" نامگذاري كنند. كوچكترين دليلي براي نامگذاري شهرهاي آزربايجان به زباني بيگانه آنهم با اسامي بي پايه و تماما بي ربط با هويت، فرهنگ و تاريخ مردم مانند "نوشين شهر" وجود ندارد".


سؤزوموز

در اخبار آمده بود پروفسور محرم قاسيملي ادبيات شناس آزربايجاني در سفري به آزربايجان ايران٬ بر اساس قيدهاي سياحان آدام اولئاريوس و اولياء چلبي٬ موفق به تثبيت محل مزار بورلا خاتين٬ يكي از شخصيتهاي اساسي داستانهاي كتاب دده قورقوت در اورميه گرديده است. قاسيملي كه از ديرباز به تدقيق در باره يادگارهاي شاه اثر تركي دده قورقوت اهتمام ميورزد٬ معاون انستيتوي ادبيات نظامي آزربايجان است.

ملاحظات آدام اولئاريوس در باره قبر بورلاخاتين در اورميه آزربايجان

آدام اولئاريوس٬ سياح٬ عالم و ديپلومات آلماني اهل ساكسونيا پروفسوري از دانشگاه لايپزيگ است. او كه از سوي دولت آلمان در تركيب هيئتي به سال ١٦٣٣ به سفر روسيه٬ آزربايجان و ايران فرستاده شده بود، مشاهدات خود در اين سفر را در كتابي گرد هم آورده است. (Adam Olearus, Moscovitische und Persanische Reiseberschreibung, Hamburg, 1696)

اولئاروس كه در سال ١٦٣٨ در شهر آزربايجاني دربند (امروز جزء جمهوري خودمختار داغستان روسيه) بوده، از نخستين كساني است كه در باره قرار داشتن مزارهاي سه شخصيت مهم كتاب دده قورقوت يعني "دده قورقوت"٬ "قازان خان" و "بورلا خاتين" در آزربايجان سخن گفته است. اولئاريوس در سياحتنامه خود ذكر ميكند كه اهالي آزربايجان داستانهاي دده قورقوت٬ افسانه هاي رايج در باره جنگهاي اوغوزها و ماجراهاي قهرمانان اغوزنامه سالور قازان و همسرش بورلاخاتين را براي وي حكايت كرده اند و اضافه ميكند كه قبر دده قورقوت در نزديكي دربند آزربايجان٬ مزار بورلاخاتين در قلعه اورميه (اورمو قالاسي) در پيرامون اورميه آزربايجان و مزار قازان خان در پايتخت آزربايجان تبريز به ساحل رود آجي چاي٬ در سيصد كيلومتري اورميه قرار دارد.

او ميگويد "تركان در دربند داراي قبرستاني مشهور و خاص خود٬ با قبرهايي بلند به شكل نيمه استوانه اي اند. اهالي در باره اين قبرها روايت ميكنند كه گويا در زمانهاي قديم كمي پس از دوره محمد پيغامبر٬ در هندوستان پادشاهي به نام قازان خان وجود داشته است. قازان خان به لحاظ تباري از ملت اغوز ساكن در تبرستان در ماوراء البرز است. لزگيها پس از جنگي با قازان خان٬ بر سر قبر چندين هزار تن از بزرگان كشته شده شان٬ نشانهايي به شكل استوانه گذارده اند. در ساحل دريايي دربند قبرستان ديگري٬ محصور با ديوار موجود است. ايرانيان [فارسها در منابعشان] به اين قبرستان چهل تنان و تركها و تاتارها "قيرخلار" ميگويند. در اينجا نيز چهل شاهزاده و انسان مقدس كه در جنگ مذكور كشته شده بودند٬ در چهل عدد قبر كه بر هر يك علمي نصب شده دفن گرديده اند. قازان خود پس از مرگ٬ در اطراف تبريز در ساحل رود آجي چاي دفن شده است. اكنون نيز ميتوان آن قبر را در همانجا ديد. در جوار قلعه اورميه نيز مزار همسر وي بورلا خاتين را به من نشان دادند". اولئاروس از عظمت و بزرگي قبري كه به عنوان قبر دده قورقوت در دربند آزربايجان به وي نشان داده اند به حيرت در آمده است. اين قبر در درون غاري حفر شده در صخره كوهي قرار داشته است. (تصويري رسم شده از انبوه بسيار عظيم سنگي اي به نام قبر دده قورقوت در اين محل٬ توسط آ. ديوايئو به سال ١٨٤٨ در دست است). اولئاروس در باره قبري كه به عنوان اوزون بويلو بورلاخاتين در اورميه به وي نشان داده شده نيز افاده مشابهي بكار ميبرد و آنرا بسيار بزرگ و بر مقياس "قيرخ پيلله­كان" (چهل پله) توصيف ميكند. قابل توجه است كه امروز نيز قبوري در آزربايجان كه از طرف مردم٬ اوغوز قبيرله­ري (قبرهاي اوغوز) ناميده ميشوند همه داراي اندازه هائي فوق العاده بزرگ اند.

تركمه-قاراپاپاق آزربايجان و خاطره بورلاخاتون

فولكلورشناسان در مناطق ترك آزربايجاني نشين شرق تركيه بويژه در قارس و پيرامون آن٬ علاوه بر دده قورقوت و ديگر مضامين اوغوزنامه اي٬ به طور مشخص خاطره و رد زنده بورلاخاتين را در ميان تركمه-قاراپاپاق تثبيت نموده اند. در ايران تركمه-قاراپاپاق عمدتا در دو استان آزربايجاني آزربايجان غربي (منطقه سولدوز) و استان مركزي (منطقه بزچالو) ساكن اند.

م. قاسيملي: بورلاخاتين در اورميه آرميده است

پرفسور محرم قاسيملي به همراه ا. روستملي بر اساس معلومات موجود منابع تاريخي به جستجوي مقبره بورلا خاتين در پيرامون اورميه پرداخته است. او ميگويد: "مقبره بورلا خاتين همانطور كه در منابع نشان داده ميشود در قلعه قديمي اورميه قرار دارد. كوئورديناتهاي اين مزار در تطابق با آنچه آدام اولئاروس ذكر نموده ميباشد. قلعه اورميه بر سر كوهي به ارتفاع ٢٥٠٠-٢٠٠٠ متر قرار دارد. امروز قسمت اعظم اين قلعه گلي٬ همچنين مزاري كه در ته قلعه قرار دارد ويران و تخريب شده است. به گفته آدام اولئاروس حتي در روزگار او نيز بيش از نصف سنگ قبر كه ٥-٦ متر بلندي داشته٬ از بين رفته بود. احتمالا بر قسمت زيرين اين سنگ مزار سنگين كه بيش از نصف آن تخريب شده نوشته اي وجود دارد. عظمت مقبره نشانگر آن است كه در آنجا شخصيتي برجسته٬ اصيلزاده و نامدار مدفون است. در پيرامون قلعه نيز قبرهايي وجود دارند كه ميتوانند از آن خدمتكاران و يا نگاهبانان قلعه باشند. بورلا خاتين پيش از قازان خان فوت نموده و قازان خان به شكلي شايسته٬ او را با شكوه تمام دفن و بر مزار وي مقبره اي برپا نموده است". محرم قاسيملي همچنين چند سال پيش٬ باز طبق داده هاي منابع قرون وسطائي و از جمله آدام اولئاروس به جستجوي قبر دده قورقوت در دربند برآمده و توانسته است كه محل آنرا به تقريب مشخص نمايد. تركيشناس و شرقشناس مشهور بارتولد- ١٩٣٠-١٨٦٩ - براي پيدا نمودن اين قبر به دربند رفته اما موفق به پيدا كردن آن نشده بود. بنا به گفته آدام اولئاروس قبر دده قورقوت در درون غاري در يك صخره جاي دارد. قاسيملي ميگويد از آنجائيكه صخره فروريخته مدخل غار را مسدود نموده موفق به مشاهده خود قبر نگرديده است.

اوزون بويلو بورلاخاتين

موقعيت برابر زن و مرد در تاريخ٬ سنن و فرهنگ تركي؛ زن و دنياي دروني اش با تمام ويژگيها و رنگارنگي اش در كتاب دده قورقوت٬ از مقدمه كتاب تا آخرين داستان انعكاس خود را در دو مقوله اساسي "زن-مادر-همسر" و "همرزم-همراه-دوست" باز يافته است. احترام٬ عشق و تقدس مادر مهر خود را به شكل وجيزه "آنا حاققي-تانري حاققي" (حق مادر-حق خدا) بر تمام داستانهاي كتاب زده است. ويژگيهاي ديگر خاص زنان داستانهاي دده قورقوت (جسارت و رشادت٬ شمشير كشيدن بر دشمن پا بپاي مردان و ....) نيز توجه بسياري از محققين خارجي را به خود جلب كرده است. در مقدمه چاپ انگليسي داستانها در آمريكا گفته ميشود كه "دنياي قهرماني خاص مردان است. اما در داستانهاي دده قورقوت٬ زنان از اين منظر با مردان برابرند. آنان به لحاظ موقعيت اجتماعي نيز كاملا با مردان در يك سطح قرار دارند".

بويو اوزون بورلا خاتين يكي از زنان داستانهاي دده قورقوت٬ زني ترك و آزربايجاني است. بورلا خاتين - شخصيتي از ديش اوغوز٬ همسر قازان خان از ايچ اوغوز٬ دختر بايينديرخان و مادر اوروز به­ي٬ مانند همسرش از اشراف جامعه است. نام "بورلا" به زبان تركي به معني خوشه انگور است (تصادفا شهر اورميه آزربايجان نيز به سبب داشتن انگورهاي بسيار نفيس مشهور است). ابوالقاضي بهادر خان در كتاب شجره تراكمه نام بورلاخاتين را در ميان هفت زن از اوغوزان كه مدتهاي طولاني حكومت كرده اند شمرده است (نام شش زن ديگر بارچين٬ سالور٬ شاباتي خاتين٬ كونين گؤركلو٬ كرچه بولادي٬ قوغاتلي خانيم ميباشد). در كتاب دده قورقوت، بورلا خاتين با صفات دلاوري-رشادت٬ ذكا-فراست٬ مردمي و خلقي بودن٬ عصمت-ناموس و زيبايي برجسته٬ توصيف و ستوده ميشود. او در ميهماني اي كه براي مردم عادي داده خود ميگويد به اندازه تپه اي گوشت و به اندازه درياچه اي شراب آماده كرده٬ شكم گرسنگان را سير٬ بر تن عوران رخت پوشانده و از دست محتاجان گرفته است. بورلاخاتين در عين حال سلاح برداشته و مانند جنگجوئي بيباك با دشمن ميرزمد. او نخستين كسي است كه به ياري قازان خان كه براي رها ساختن اوروز اسير رفته ميشتابد و در ميدان جنگ در ميان دلاوراني كه بيباكانه ميجنگند هموست كه درفش دشمن را با شمشير زده و فرو مي افكند: " اوزون بويلو بورلا خاتين٬ قارا توغون كافيرين قيليجلادي٬ يئره سالدي".

حضور بورلاخاتين در داستانهاي دوم (سالور قازان`ين ائوي ياغمالانديغي بوي - Salur Qazan'ın evi yağmalandığı boy) و چهارم (قازان به­ي اوغلو اوروز به­ي`ين توتساق اولدوغو بوي - Qazan Bəyoğlu Uruz Bəy'in tutsaq olduğu boy) بسيار برجسته است. در اين دو داستان موقعيت زنان ترك در جامعه٬ اشتراك زنان در نبرد در ميدانهاي جنگ٬ وفاداري و عشق زن و شوهر و تم محبت مادر-فرزند تصوير ميشود. در داستان چهارم بورلاخاتين با بيباكي و جسارت خود٬ همسر و پسر خويش را از فلاكتي محتوم نجات ميبخشد. به نظر اينجانب قطعاتي از داستان چهارم كه از زبان بورلاخاتين در سوگ فرزند اسيرش اوروز٬ در نكوهش همسرش قازان خان و .... گفته ميشود از موثرترين٬ قويترين و زيباترين متون ادبي ادبيات تركي است. در زير به عنوان نمونه متن اصلي دو پاساژ كوتاه از بورلاخاتين را نقل كرده ام.

صحنه اول- در سوگ فرزند: قازان خان تنها پسر جوان خود اوروز را در نخستين آزمون-مراسم شكارش همراهي ميكند. اوروز در حين شكار به اسارت دشمن گرفتار ميآيد. قازان بدون پسر به خانه باز ميگردد. بورلا خاتين كه به استقبال فرزند و همسرش شتافته اوروز را همراه با قازان نميبيند منقلب ميشود و در سوگ فرزند ميسرايد:

خان قيزي بويو اوزون بورلا خاتين٬ قازان`ين گلديييني ائشيتدي. آتدان آيغير، دوه­ده­ن بوغرا، قويوندان قوچ قيرديردي. "اوغلانجيغيمين ايلك آويدير٬ قانلي اوغوز به­يله­رين.ي تويلاياليم!" دئدي. خان قيزي گؤردو كيم قازان گلير٬ يومورلانيب يئرينده‌ن اؤرو دوردو. سامور جوببه­سين اه­ينينه آلدي. قازان`ا قارشي گلدي٬ قاپاق قالديردي. قازان`ين اوزونه دوغرو باخدي٬ ساغييلان سولونا گؤز گزديردي. اوغلانجيغي٬ اوروز`و گؤرمه­دي. قارا باغري سارسيلدي٬ دوم اوره­يي اوينادي٬ قارا قييما گؤزله­ري قان ياش دولدو. قازان`ا سويلاميش٬ گؤره­ليم خانيم٬ نه سويلاميش. آييدير:........

اوغول٬ اوغول٬ آي اوغول٬ اورتاجيم اوغول!
قارشي ياتان قاراداغيم يوكسه­يي اوغول!
قارانقولوجا گؤزله­ريم آيديني اوغول!

سام يئلله­ري اسمه­ده­ن٬ قازان! قولاغيم چينلار
ساريمساق اوتون يئمه­ده­ن٬ قازان! ايچيم گؤينه­ر
ساري ايلان سوخمادان٬ آغجا تنيم قالخار شيشه­ر
قوروموشجا كؤكسومده٬ سوتوم اوينار
يالنيزجا اوغول گؤرونمه­ز٬ باغريم يانار
يالنيز اوغول خبه‌رين قازان٬ دئگيل منه!

دئمه­ز اولور ايسه­ن٬ يانا گؤيونه٬ قارغارام سنه!

صحنه دوم - جنگجوي نقابدار: قازان خان براي رها ساختن اوروز روانه جنگ با دشمن شده است. در راه به جنگجويي نقابدار برخورد ميكند و از وي طلب ياري مينمايد. اين سوار نقابدار كه به ياري قازان شتافته بورلاخاتين است و قازان او را بازنشناخته است. بورلا خاتين خطاب به قازان خان ميسرايد:

مگه­ر خانيم٬ بويو اوزون بورلاخاتين اوغلانجيغيني آندي. قراري قالمادي. قيرخ اينجه بئللي قيز اوغلانييلا قارا آيغيرين.ي دارتديردي٬ بوتون ميندي٬ قارا قيليجين.ي قوشاندي. "باشيم تاجي قازان گلمه­دي" دييه ايزين.ي ايزله­دي٬ گئتدي. گله گله٬ قازان`ا ياخين گلدي. قازان (بورلاخاتين) حلاليني تانيمادي....... خاتين آييدير:

قارشيم آلا ايگيد منيم٬ نه منله­رسين؟
گئچميش منيم گونومو٬ نه آنديريرسين؟
قالخيباني يئرينده­ن دوران قازان!

قاراگؤز (قونور) آتين بئلينه مينه­ن قازان!
ايلقاييبان قارا داغيم.ي ييخان قازان!
كؤلگه­ليجه قابا آغاجيم.ي كسه­ن قازان!
پيچاق آليپ قاناتلاريم.ي قيران قازان!
يالنيزجا اوغلوم اوروز`ا قييان قازان!
آت اوستونده اه­يله­نمه­ييپ٬ يورتان قازان!

سنين بئلين اؤلموش
اوزه­نگييه ديرمايان ديزين اؤلموش
خان قيزي حلاليني تانيمايان گؤزون اؤلموش
بونالميشسين٬ سنه نولموش؟
چال قيليجين.ي٬ يئتديم قازان!

بورلا خاتين و آزربايجان

آشكار است كه براي قطعي و دقيقتر شدن فرضيه و ادعاي قرار داشتن مزار بورلا خاتين در اورميه٬ ميبايست نخست گزارشهايي علمي تهيه و در معرض ارزيابي جامعه علمي و متخصصين امر قرار داده شود. پس از آن بايد شورايي علمي متشكل از باستانشناسان و غيره با همكاري دولتين و مقامات علمي دو كشور ايران و آزربايجان تشكيل و به ادامه سفرهاي علمي٬ كاوشها و حفاريها بپردازند. البته در اين ميان مسئوليت اصلي بر دوش مقامات اداري و علمي استان آزربايجان غربي خواهد بود. اين زمره ميبايست اين مسئله را به عنوان فرصتي براي اداي وظيفه ملي خود در قبال خلق و فرهنگ ترك و آزربايجان و تاريخ آن غنيمت شمارند. به هر تقدير چه مزار بورلا خاتين در اورميه يافت بشود و چه يافت نشود٬ صرف ذكر نام اين شهر ابديا ترك٬ اين عروس شهرهاي آزربايجان در منابع قرون وسطا به عنوان آرامگاه بورلاخاتين٬ افتخاري بزرگ براي اورميه است.

"بورلا" آري٬ "نوشين شهر" خير!

- در جمهوري آزربايجان و تركيه بورلاخاتين همواره در مركز توجه روشنفكران٬ فرهنگيان، ادبا و هنرمندان قرار داشته است. نبي خزري شاعر معروف آزربايجاني پيس حماسه اي - شاعرانه اي در دو پرده بنام بورلاخاتين٬ بر اساس داستان به يغما برده شدن خانه سالور قازان نگاشته است. نمايش بورلا خاتين يكي از برجسته ترين و محبوبترين نمايشها در تئاتر تركي است و به دفعات در تئاتر آكادميك دولتي درام آزربايجان به صحنه گذارده شده است. اين نمايش به روسي ترجمه و در تئاتر درام روس نيز بر صحنه رفته است. بنياد آزدرام با به صحنه در آوردن نمايش بورلاخاتين در فستيوال بين المللي تئاتر هاي ترك زبان-٢٠٠٠ در اوفا پايتخت باشقيردستان٬ موفق به دريافت جايزه تورك سوي شد. از اين نمايش در همان سال براي شركت در فستيوال دده قورقوت در شهر بايبورت (در ساحه آزربايجاني تركيه) دعوت به عمل آمد. در تركيه نيز سناريويي نمايشي از بورلا خاتين به شكل راك اوپرا توسط محمه ت سوي آرسلان نگاشته شده است (براي خواندن متن اين پيس كه هنوز به صحنه نرفته است به نوشته زير در وئبلاگ دده قورقوت مراجعه كنيدSİNEMACI GÖZÜYLE- Dede Korkut )

- نامهاي قهرمانان و شخصيتهاي كتاب دده قورقوت علي رغم شدت و تشديد سياست فارسسازي خلق ترك در ايران٬ هرگز نبايد از حافظه تاريخي ملت ما پاك گردند. كتاب دده قورقوت ميبايد كه در منزل هر ايراني ترك و آزربايجاني موجود باشد. براي برگرداندن اسامي ملي تركي مانند بورلا خاتين به ميان مردم٬ آفرينش آثار علمي و هنري گوناگون و كاربرد اين اسامي در آنها، همچنين استفاده از آنها براي ناميدن كودكان و فرزندان و مراكز اجتماعي و فرهنگي و تجارتي و ... يكي از تدابير ممكن است.

-همچنين اهالي اورميه ميتوانند -ترجيحا با توافق مقامات محلي و يا خود راسا - يكي از شهرهاي شهرستان اورميه با نامهاي جديد فارسي مانند "نوشين شهر" (قند كرخاناسي سابق٬ شهردار جديد اين شهر خانم تهمينه بلندرفتار است) را بنام "بورلاخاتين" و يا "بورلا" نامگذاري كنند. كوچكترين دليلي براي نامگذاري شهرهاي آزربايجان به زباني بيگانه آنهم با اسامي غير تركي-غير آزربايجاني بيپايه و تماما بيربط با هويت و فرهنگ و تاريخ مردم مانند نوشين شهر وجود ندارد.

- بسيار بجا خواهد بود كه در شهرهاي آزربايجان و مطلقا در شهر اورميه نام يكي از خيابانهاي اصلي شهر را٬ مخصوصا اگر بنا به سياست فارسسازي داراي نام جديد و غليظ بيگانه فارسي باشد٬ بنام بورلا خاتين نامگذاري نمود. خلق ترك بويژه در آزربايجان هرگز نميبايست نامگذاريهاي دولتي به زبان قوم همسايه فارس در سرزمين تاريخي خود را پذيرا شود. در اين موارد مردم و روشنفكران بايد مصرانه و همچنان نامهاي قبلي اصيل تركي را بكار برند و در صورت تركي نبودن نام قبلي و يا جديدالتاسيس بودن آن٬ ميبايد راسا نامي متناسب با فرهنگ آزربايجاني و مطلقا به زبان تركي٬ ترجيحا مربوط به گروههاي تركي تاريخي ساكن در محل و يا شخصيتهاي آزربايجاني با نام تركي انتخاب نموده بكار برند.

گرچه­يه هو!!!

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!

حافظه تاريخي خلق ترك، دده قورقوت و آزربايجان

مهران بهاري

٢٠٠٤

سؤزوموز http://sozumuz.blogspot.com/

دده قورقوت http://qorqud.blogspot.com/

تورك خاتين http://xatun.blogspot.com/


سؤزوموز

افسانه دده قورقوت از آلتايهاي سيبري به تركستان و از تركستان به قفقاز و خاورميانه و از قفقاز و خاورميانه به سوي آناتولي، آسياي صغير و شبه جزيره بالكان راهي طولاني طي نموده٬ حكايات آن در هر كدام از اين سرزمينها بارها و بارها از سوي توده هاي تورك خوانده شده است. با هر خوانش نيز٬ متقابلا بخشهايي از بافت و رويدادهاي آن سرزمين را در خود جذب نموده و به واقع قورقوتي نو آفريده شده است. بدين ترتيب هر قورقوت در حالي كه غير از قورقوت پيشين و ادامه دهنده آن است در عين حال خود او نيز است. افزون بر آن در دنياي تورك٬ روشن بينان خردمندي كه به حيات معنوي توده ها جهت ميداده اند از سوي خلق قورقوت ناميده شده اند. به همين سبب است كه در دنياي تورك٬ ما نه با يك دده قورقوت بلكه با سيستمي از دده قورقوتهاي معنوي-تباري مواجه ميشويم و باز به همين سبب است كه در مناطق مختلف دنياي تورك٬ از ازبكستان تا آناتولي مزارهاي بسيار قورقوت مشاهده ميشود.

تا قورقوت دربند آزربايجان٬ صدها قورقورد ديگر وجود داشته است و دده قورقوتي كه در دو نسخه موجود آزربايجاني كتاب دده قورقوت از آن نام برده ميشود نيز تنها يكي از آخرين نمايندگان سلسله قورقوتها در جهان تورك است. شخصيت و افسانه هاي دده قورقوت متعلق به دنياي تورك و دده قورقوت و افسانه هاي دده قورقوت ميراث مشترك همه خلقهاي تورك است. آنچه كه انحصارا به آزربايجان تعلق دارد گونه اي از آن يعني دو نسخه موجود كتاب دده قورقوت است كه بلاواسطه در آزربايجان (بخشهاي تركيه اي، قفقازي و ايراني آن) شكل نهايي خويش را پيدا نموده است. (امروزه اكثرا فرم "قورقوتQorqud " اين نام بكار ميرود. با اينهمه بنا به نظر عده اي، شكل صحيح اين كلمه به ويژه در تركي آزربايجاني محتملا "قورخوتQorxut " (مصدر قورخ+ پسوند اسم ساز –اوت، مانند قوروت= قورو.+ت) به معني مهيب و يا انديشناك ميباشد. امروز در منطقه ترك نشين شمال خراسان-افشار يورد- در شهرستان تركي بجنورد نيز محلي بنام "قورخود" وجود دارد).

ملاحظات آدام اولئاريوس در باره قبور دده قورقوت در دربند، قازان خان در تبريز و بورلاخاتين در اورميه آزربايجان

آدام اولئاريوس٬ سياح٬ عالم و ديپلومات آلماني اهل ساكسونيا پروفسوري از دانشگاه لايپزيگ است. او كه از سوي دولت آلمان در تركيب هيئتي به سال ١٦٣٣ به سفر روسيه٬ آزربايجان و ايران فرستاده شده بود، مشاهدات خود در اين سفر را در كتابي گرد هم آورده است. (Adam Olearus, Moscovitische und Persanische Reiseberschreibung, Hamburg, 1696)

اولئاروس كه در سال ١٦٣٨ در شهر آزربايجاني دربند (امروز جزء جمهوري خودمختار داغستان روسيه) بوده، از نخستين كساني است كه در باره قرار داشتن مزارهاي سه شخصيت مهم كتاب دده قورقوت يعني "دده قورقوت"٬ "قازان خان" و "بورلا خاتين" در آزربايجان سخن گفته است. اولئاريوس در سياحتنامه خود ذكر ميكند كه اهالي آزربايجان داستانهاي دده قورقوت٬ افسانه هاي رايج در باره جنگهاي اوغوزها و ماجراهاي قهرمانان اغوزنامه سالور قازان و همسرش بورلاخاتين را براي وي حكايت كرده اند و اضافه ميكند كه قبر دده قورقوت در نزديكي دربند آزربايجان٬ مزار بورلاخاتين در قلعه اورميه (اورمو قالاسي) در پيرامون اورميه آزربايجان و مزار قازان خان در پايتخت آزربايجان تبريز به ساحل رود آجي چاي٬ در سيصد كيلومتري اورميه قرار دارد.

او ميگويد "تركان در دربند داراي قبرستاني مشهور و خاص خود٬ با قبرهايي بلند به شكل نيمه استوانه اي اند. اهالي در باره اين قبرها روايت ميكنند كه گويا در زمانهاي قديم كمي پس از دوره محمد پيغامبر٬ در هندوستان پادشاهي به نام قازان خان وجود داشته است. قازان خان به لحاظ تباري از ملت اغوز ساكن در تبرستان در ماوراء البرز است. لزگيها پس از جنگي با قازان خان٬ بر سر قبر چندين هزار تن از بزرگان كشته شده شان٬ نشانهايي به شكل استوانه گذارده اند. در ساحل دريايي دربند قبرستان ديگري٬ محصور با ديوار موجود است. ايرانيان [فارسها در منابعشان] به اين قبرستان چهل تنان و تركها و تاتارها "قيرخلار" ميگويند. در اينجا نيز چهل شاهزاده و انسان مقدس كه در جنگ مذكور كشته شده بودند٬ در چهل عدد قبر كه بر هر يك علمي نصب شده دفن گرديده اند. قازان خود پس از مرگ٬ در اطراف تبريز در ساحل رود آجي چاي دفن شده است. اكنون نيز ميتوان آن قبر را در همانجا ديد. در جوار قلعه اورميه نيز مزار همسر وي بورلا خاتين را به من نشان دادند". اولئاروس از عظمت و بزرگي قبري كه به عنوان قبر دده قورقوت در دربند آزربايجان به وي نشان داده اند به حيرت در آمده است. اين قبر در درون غاري حفر شده در صخره كوهي قرار داشته است. (تصويري رسم شده از انبوه بسيار عظيم سنگي اي به نام قبر دده قورقوت در اين محل٬ توسط آ. ديوايئو به سال ١٨٤٨ در دست است). اولئاروس در باره قبري كه به عنوان اوزون بويلو بورلاخاتين در اورميه به وي نشان داده شده نيز افاده مشابهي بكار ميبرد و آنرا بسيار بزرگ و بر مقياس "قيرخ پيلله¬كان" (چهل پله) توصيف ميكند. قابل توجه است كه امروز نيز قبوري در آزربايجان كه از طرف مردم٬ اوغوز قبيرله‌ري (قبرهاي اوغوز) ناميده ميشوند همه داراي اندازه هائي فوق العاده بزرگ اند.

اولياء چلبي و قبور دده قورقوت در دربند و آخلات آزربايجان

اولياء چلبي سياح و عالم برجسته عثماني در كتاب شهادتنامه خود كمابيش همان معلومات را داده و قبر دده قورقوت را با آزربايجان (دربند و آخلات) پيوند ميدهد. او يازده سال پس از اولئاروس در شماخي آزربايجان بوده و مزارهاي مذكور را ديده است. وي در باره "قيرخلار مقامي" (آرامگاه چهل تن) و قبر "دده خورخود اولو سولطان" (سولطان كبير دده قورقوت) در دربند چنين مينگارد: "زيياره‌تگاه-ي جبه‌ل-ي اربه‌عين٬ يعني "قيرخلار مقامي"٬ قيرخ عده‌د قبر-ي اعظه‌م اولوب زيياره‌تگاه-ي انامدير. زيياره‌تگاه-ي دده خورخود اولو سولطان`دير. شيروانليلار بو سولطانا مؤعته‌قيدديرله‌ر" (سياحتنامه اولياء چلبي. ج. ٢ ٬ ص. ١٣٢). همچنين در اشاره به شهر آخلات و يا اخلاط در ساحل غربي درياچه وان در آزربايجان تركيه چنين ميگويد: "عوثمانليلارين اسكي آتالاري ايچه‌ريسينده آخلات`دا ياتانلاردان بيري ده دده قورقوت خان`دير" (سياحتنامه اولياء چلبي. ج. ٤. ص ١٤٠).

حافظه تاريخي خلق ترك، دده قورقوت و آزربايجان

آنگونه كه از نوشته هاي اولئاروس٬ اولياء چلبي٬ آثار شعرا و مورخين و فولكلور آزربايجاني قرون وسطا مانند بايبورتلو عوثمان٬ حسن ابن محمود بياتي تبريزي٬ شاعر قول آتا٬ داستانهاي كوراوغلو٬.... و منابع تاريخي بسيار ديگر بدست ميآيد٬ افسانه هاي اوغوزنامه٬ داستانهاي دده قورقوت و شخصيتهاي قهرماني آن تا قرون ١٧-١٨ به طور بسيار زنده اي نزد خلق ترك در آزربايجان شناخته شده و رايج بوده اند. متاسفانه حافظه تاريخي خلق ترك در آزربايجان٬ عمدتا بر اثر غفلت و اهمال سردمداران سياسي و نخبگان فرهنگي نسلا به نسل زدوده ميشود. اين اپيدمي نسيان ناخوش آيند٬ تمام جنبه ها و مظاهر هويت و فرهنگ ملي ترك را در بر گرفته است. امروز اهالي بومي دربند و اورميه و تبريز از مسئله وجود و يا احتمال وجود مزارهاي فوق در شهرهايشان و در باره كساني كه در اين مزارها آرميده اند كوچكترين آگاهي و تصوري ندارند:

- جهانشاه قاراقويونلو: در منابع تاريخي گفته ميشود كه جهانشاه قاراقويونلو٬ از برجسته ترين حكمرانان دولتهاي تركي-آزربايجاني٬ با استناد به اوغوزنامه اي به تركي اويغوري موجود در كتابخانه دربارش در تبريز٬ به سفير عثماني اظهار ميداشت كه پدرش قارا يوسوف و سلطان مراد عثماني هر دو از نژاد اوغوزخان ميباشند. اين قيد علاوه بر وجود شعور ملي تركي و تفاخر به آن٬ حكايت از تداوم حافظه تاريخي در ميان حكمداران ترك آزربايجاني و پاسداري آگاهانه از هويت تركي دارد.

- تبريزلي ماحميد اوغلو حسن بايات: اهل تبريز و از طائفه بيات٬ مولف كتاب سلسله نامه "جام جم آئين" در دوره جم سلطان (١٤٩٥-؟) بر اساس اوغوزنامه اي كه داشته ميباشد. (جام جم آيين دو نشر دارد: (Cam-i Cem-ayin, Ali Emiri neşri, İstanbul, 1331; Kırzıoğlu neşri, Osmanlı tarihleri, İstanbul, 1949) وي در اثر خود به ايجاد ارتباط بين دده قورقوت و حضرت علي و سلمان فارسي و... تشبث نموده است. به واقع طبق برخي روايات سلمان در نبردي در نزديكي دربند هلاك شده و در قبرستان قيرخلار دربند آزربايجان مدفون است (باكيخانوف٬ گلستان ارم٬ ص ٢).

- بايبورتلو عوثمان: مورخي اهل بايبورت (بايبورد) از شهرهاي عمده ساحه آزربايجاني در شمال شرقي تركيه است. وي در كتاب خود "تواريخ جديد مرآت جهان" كه مابين سالهاي ١٥٩٥-١٥٧٤ تاليف نموده٬ در بخش بيان اوصاف بايندورخان به شهرهاي آزربايجاني قارس٬ آني٬ دربند (دميرقاپي) و تبريز٬ شخصيتهاي تاريخي-افسانه اي دده قورقوت و قازان خان و ... اشاره كرده ميگويد: "قارينداشلاري بايينديرخان تعه‌للوقويلا خوراسان`دان عزيمه‌ت ائديب آني`يا قارس`ا گلديله‌ر. ... آندان دميرقاپي`يا واريب كوستاسك مليك`ي موحاصيره ائديب دميرقاپي`ني آليب باشيني كسدي .... دده قورقوت`و ايچله‌رينده شيخ تيكدي. سونرا بايينديرخان`ين اؤولاديندان اوزون حسه‌ن مماليك-ي عجه‌مه پاديشاه اولدوغوندا ايسلام ديني عجه‌مده اوستووار اولدو. تبريزده شام قازان كيم دئرله‌ر قازان خان`ين اوغلو خودابنده`نين مزاريدير....". در اينجا به نظر ميرسد دو قازان خان اوغوزي و ايلخان قازان در هم آميخته شده باشند. با اينهمه منابع ديگري نيز وجود دارند كه با همين تلقي، قازان خان افسانه هاي اوغوزي را به آزربايجان نسبت داده اند. در داستان قزاقي "كبلاندي باتير" قازان خان به شكل "قيزيلباشلارين خاني" (خان قزلباشان) تصوير شده است: "قيزيلباشلار اؤلكه‌سينده‌ن‌ گلدي قازان خان". ("قيزيلباشلار اؤلكه‌سي" نام ديگر آزربايجان و يا قلمرو دولتهاي تركي-آزربايجاني صفوي، افشار و قاجار است.)

- قول آتا: شاعري آزربايجاني زيسته به سالهاي ١٤٠٠ ميلادي و مولف مثنوي اي بنام "ليلي و مجنون" به تركي است. وي در اثر خويش چند بار از "دده قورقوت" نام برده است. (مثنوي وي چاپ شده است: O. Ş. Gökyay Kul Ata Mesnevisi. Ülkü, Temmuz 1937, IX, s. 348-342) قول آتا در باره دده قورقوت ميگويد:

خوش دئميش "قورقوت" تحه‌ممول خوشدورور
نئيشه‌كه‌ر تك قهري يودماق نوشدورور
پيش قده‌مله‌ر سؤزون ائشيتمه‌ك گره‌ك
هر نه كي پيرله‌ر دئميشله‌ر ائتمه‌ك گره‌ك

كم اصيل كيشيله‌رين ايشي بودور
غئيبه‌ت٬ يالان٬ بؤهتان ايشي بودور
دده قورقوت دئر كي اول عاقيل دورور
سؤيله‌يه‌ندير كي اول بته‌ر دورور

دده قورقوت سؤيله‌دي كي دوشمه‌نين
اؤلسه سئوينمه‌ن كيمسه‌نين
نيشه كي بو جومله باشلاردان گئچه‌ر
جومله عاله‌م هم بو شربه‌تدن ايچه‌ر

-حماسه كوراوغلو: در برخي از روايتهاي داستان كوراوغلو٬ نام پدر وي دده قورقوت است. اوست كه قيرآت اسب كوراوغلو را پرورش داده است.....

- در فولكلور آزربايجان جاي جاي رد دده قورقوت ديده ميشود. م. ف. آخوندوف نمونه اي به شكل زير نقل كرده است: (م. ف. آخوندوف`ون آرشيوينده دده قورقوت ايزله ري. اده بييات و اينجه صنعه ت. ٢١ نيسان ١٩٥٧)

گلينه آيران دئمه‌دي٬ او دده قورقوت
آيرانا دوغران دئمه‌دي٬ او دده قورقوت
ايينه‌يه تيكه‌ن دئمه‌دي٬ او دده قورقوت
تيكه‌نه سؤكه‌ن دئمه‌دي٬ او دده قورقوت

-افسانه هاي اوغوزي در ميان تركمه-قاراپاپاقها و آيريمليهاي آزربايجان: فولكلورشناسان در مناطق ترك آزربايجاني نشين شرق تركيه بويژه در قارس و پيرامون آن٬ علاوه بر دده قورقوت و ديگر مضامين اوغوزنامه اي٬ به طور مشخص خاطره و رد زنده بورلاخاتين را در ميان تركمه-قاراپاپاق تثبيت نموده اند. در ايران تركمه-قاراپاپاق عمدتا در دو استان آزربايجاني آزربايجان غربي (منطقه سولدوز) و استان مركزي (منطقه بزچالو) ساكن اند. گفته ميشود كه در ميان آيريملي - آيريملوهاي آزربايجان شمالي نيز٬ هنوز خاطرات برخي عناصر افسانه هاي اوغوزي مانند تپه گؤز و... موجود است.

دده قورقوت و آزربايجان

-در جامعه علمي هميشه اتفاق عقيده اي –اقلا در سطح نظري- در باره ارتباط بين آزربايجان و كتاب دده قورقوت موجود بوده است. با اينهمه اگر اكنون تعلق مزار قلعه اورميه به بورلا خاتين قطعي شود٬ اين ارتباط تنگاتنگ٬ پايه مادي بسيار جديتري بدست خواهد آورد. تثبيت مزارهاي دو شخصيت اوغوزنامه٬ قازان خان و بورلا خاتين در دو شهر اورميه و تبريز و پيدا شدن مزار دده قورقوت در دربند آزربايجان شمالي (و يا اخلات در آزربايجان تركيه) موقعيت اين داستانها٬ تعلق و منسوبيت كتاب دده قورقوت و حوادث طرح شده در آنها به سرزمين آزربايجان را تقويت خواهد نمود. اين قبور دلايلي بسيار قوي بر اثبات وجود تاريخي و واقعي شخصيت بورلاخاتين و قازان خان بشمار خواهند رفت. به سبب نام برده شدن و ارتباط همزمان با قبور قازان خان و بورلا خاتين٬ قورقوت آزربايجان بيشك منحصر به فرد بوده و اينهمه٬ دليلي قاطع بر عينيت آن با قورقوت كتاب دده قورقوت است. از طرف ديگر مقبره بورلا خاتين در اورميه٬ قازان خان در تبريز و دده قورقوت در دربند نشان ميدهد كه در شكل گيري فرم امروزه اين افسانه ها نه تنها انديشه و تخيل خلق ترك٬ بلكه حوادث تاريخي سياسي وقوع يافته در آزربايجان نيز به يك اندازه سهيم بوده اند.

- تاسف آور است در حاليكه توده دهها ميليوني خلق ترك و آزربايجانيان در ايران همچنان از تحصيل و خواندن و نوشتن به زبان ملي خويش تركي٬ از لذت خواندن و يادگيري افسانه ها٬ داستانها و حماسه هاي ملي خود مانند كتاب دده قورقوت محروم نگاه داشته ميشوند٬ به كودكان ترك در مدارس آزربايجان و غير آن داستانها و افسانه هاي قوم همسايه فارس آنهم به زبان اجباري و استعماري فارسي آموزش داده ميشود. وظيفه مقامات و نهادهاي مسئول است كه علاوه بر تدايبر عمومي مانند رسمي نمودن و آغاز تحصيل به زبان تركي٬ همچنين عاجلا به گنجاندن تاريخ ادبيات و افسانه و حماسه هاي تركي-آزربايجاني در كتب درسي در سراسر ايران بويژه در مناطق ترك نشين و مخصوصا استانهاي سيزده گانه آزربايجان اهتمام ورزند.

- كتاب دده قورقوت و ديگر يادمانهاي ادبي و حماسي ملي تركي ميبايست كه در ميان سوژه هاي اصلي آفرينشهاي هنري و ادبي نقاشان، آشيقان، نويسندگان، شاعران٬ مجسمه سازان و آهنگسازان و ... ترك و آزربايجاني در ايران قرار داشته باشند. در اين ميان جا دارد از اقدامات ادبايي كه به چاپ و نشر كتاب دده قورقوت و يا مقالات و بررسي هايي در باره اين گنجينه در ايران اقدام كرده و ميكنند و خوشبختانه روز بروز بر تعدادشان نيز افزوده ميشود به نيكي ياد نمود. همچنين بويژه ميبايست نام "يدالله صمدي" نويسنده و كارگردان فيلم دمرل (فيلمهاي ديگر وي ساراي٬ ساوالان) ذكر گردد. يدالله صمدي اين سينماگر ترك ايراني شناخته شده در مقياس جهاني٬ بيشك برجسته ترين نام سينماي مليتها – كه در رسانه هاي فارسي به سينماي مليتهاي ايراني٬ سينماي محلي و يا اقوام گفته ميشود!!!- و همچنين سينماي تركي-آزربايجاني خالص در ايران است. (براي مطالعه دو معرفي در باره فيلم دمرل به http://qorqud.blogspot.com/ مراجعه كنيد).

- نامهاي قهرمانان و شخصيتهاي كتاب دده قورقوت علي رغم شدت و تشديد سياست فارسسازي خلق ترك در ايران٬ هرگز نبايد از حافظه تاريخي ملت ما پاك گردند. كتاب دده قورقوت ميبايد كه در منزل هر ايراني ترك و آزربايجاني موجود باشد. براي برگرداندن اسامي ملي تركي مانند بورلا خاتين به ميان مردم٬ آفرينش آثار علمي و هنري گوناگون و كاربرد اين اسامي در آنها، همچنين استفاده از آنها براي ناميدن كودكان و فرزندان و مراكز اجتماعي و فرهنگي و تجارتي و ... يكي از تدابير ممكن است.

گرچه‌يه هو!!!

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!

Wednesday, August 03, 2011

TÜRKCӘMİZDӘ QADIN VӘ ӘRKӘK AYRIMÇILIĞI İLӘ CİNSİYӘTÇİLİK, QAVRAMLAR VӘ ÖRNӘKLӘR

Mehran Baharlı

2011

Sözümüz

Dil vә gәrçәkliyin qarşılıqlı etgilәşimi

Düşüncә vә dünyanı alqılayış ilә davranışlarımız dillә biçimlәndiyi kimi, dilin özü dә bunlardan sürәkli olaraq etgilәnmәkdәdir. Gәrçәklik durmadan dili etgilәyir vә dil dә aralıqsız yeni gәrçәklik yaradır. Başqa bir deyişlә dil hәm var olan gәrçәklәri yansıdır, hәm dә beyindә yeni vә başqa gәrçәkliyin oluşumuna qatqıda bulunur. Bundan dolayı dilin dәyişmәsi gәrçәkliyin dәyişmәsi demәk olduğu kimi, gәrçәklik dәyişincә dә dil dәyişmiş olur.

Dil qonusu feminizm çalışmalarında özünә mәrkәzi bir yer edinmişdir. Toplumların hәr alanında vә bu arada gәlәnәklәr, bütәm (din), yasalar, ortal (mediya), görksözdә (әdәbiyat), .... ) olduğu kimi, dildә dә qadına qarşı ayrımçılıq vardır. Qadın, dil aracılığı ilә dә ayrımçılığa uğrayıp basqı altında tutulur. Hәtta dil, qadına qarşı ataәrkil bir düşüngәnin (ideolojinin) güclü aracına çevrilәbilәr.

Bir toplumun dili incәlәnәrәk o toplumun cinsiyәtlәrә baxışları, onlara biçdiklәri oynamlar (rollar), güc dağılımı vә toplumun önyarqıları gözlәmlәnәbilәr. Dildәki deyimlәr bu qonuda çox önәmli ipucu vә qaynağı oluşdururlar. Әril (müzәkkәr) dil, әrkәyi norm olaraq alır vә qadını görünmәz qılır. Bunun da ötәsindә, var olan dil düzәni (sistemi), görksöz, atasözlәri, arqo, söyüşlәr, günlük qonuşma dili vә ortal aracılığı ilә qadın vә onun eşәlliyini (cinsәlliyini) aşağılayır, qadını gücün (mәcburi) oynamlara (rollara) soxur. Әril dil qadına qarşı saldırqan bir dildir.

Dil tәkcә bizim necә düşündüyümüzü yansıtmır, eyni anda o bizim necә düşündüyümüzә biçim dә verir. Dil üzәrindәki әrkәk hakimiyәti yalnız düşüncәni deyil, gәrçәkliyi dә biçimlәndirir. Bunun dildәmli (mәntiqli) sonucu olaraq, dili denәtlәmәk (kontrol etmәk), düşüncәlәri dә denәtlәmәkdir. Qadınları aşağılayan vә siliklәşdirәn degi (kәlmә) vә ya deyimlәrin sürәkli olaraq qullanılması, qadınların gәrçәkdәn dә aşağılıq vә silik olduğu varsayım vә inancını beyinlәrdә yerlәşdirir. Bu da zamanla ayrımçı vә cinsiyәtçi toplumların yaranmasıyla sonuclanır. Bundan dolayı eşeyçi (cinsiyәtçi-sexist) bir dil, tözlü (radikal) bir biçimdә arıtlanaraq yenidәn yapılandırılmalı vә gәrәkirsә yeni dәrim (termin) vә degilәr (kәlmәlәr) törәdilәrәk cinsiyәtlәr açısından yansız (nötr) vә qapsayıcı (inclusive) bir dil durumuna gәtirilmәlidir.

Eşeyçi (cinsiyәtçi) dillәr vә әkinclәr (kültürlәr)

İngilizcә vә bir neçә dil istisna olmaq üzәrә Hind avropa dil oğuşu (âilәsi), habelә Sâmi dillәri dilbilgisi açısından cinsiyәtçidirlәr. Ural Altay dillәri isә dilbilgisi açısından deyil, ancaq sözcük, deyim vә ataanasözlәri yönlәrindәn cinsiyәtçidirlәr. Altay dillәrindәn olan Türkcәdә üçüncü şәxs tәkil adılında (zәmirindә) dişi vә әrkәk üçün ayrı sözcüklәr yoxdur vә bunların hәr ikisi tәk O adılı ilә anlatılır. Bu nәdәnlә Türkcә dilbilgisi açısından cinsiyәtçi dillәr arasında sayılmaz.

Türkcәnin dilbilgisi açısından cinsiyәtçi olmamasına qarşın, Türk әkinci (kültürü) özәlliklә İslam bütәmi (dini) vә Tacik – Dәri - Fars dünyasıyla tanışdıqdan sonra ataәrkil bir yapıya yiyә (sâhib) olmuşdur. Bu vә başqa bir sıra nәdәnlәrdәn dolayı günümüz Türkcәsi cinsiyәtçi vә qadını ikincil görәn öyәlәrlә (unsurlarla) doludur.

Azәrbaycan Türkcәsinә gәlincә, gözlәmlәnәn maraqlı bir olqu daha vardır. O da, cinsiyәtçi dili qullanmada iki aşırı yönәtgil (siyâsi) uc sayılan kökdәndinçi İslamçılarla qatı komunistlәr arasında önәmli bir fәrqin olmadığıdır. Bunların ikisi dә cinsiyәtçi dil qullanma vә bu alanda tutuculuq vә gәlәnәkçilik baxımlarından bir birinә çox bәnzәmәkdәdirlәr. Әslindә Quzey Azәrbaycanın aşırı cinsiyәtçi olan rәsmi-әdәbi dili Azәrbaycancanın, böyük ölçüdә Sovyet dönәmi komunist yönәtiminin ürünü olduğu, bu açıdan olduqca anlamlı bir oluntudur (fenomendir).

Türkcәmizdә qadın vә әrkәk ayrımçılığı vә cinsiyәtçi anlayışın yansımaları

Bu yazqada (mәqâlәdә) ayrıntılara girmәdәn Türkcәmizin cinsiyәtçi boyut vә yönlәri vә ardında onun cinsiyәtçilikdәn arınmasının neçә yoluna dәyinmişәm. Doğalın (әlbәttә) yeni dil vә yeni gәrçәkliklәr yaratmaq, uzun vә yorucu bir sürәcdir. Mәnim amacım da bunları yapmaq deyildir. Amacım bu qonuya diqqәtlәri çәkmәk vә duyarlılıq yaratmaq yolunda ilk addımı atmaqdır.

Bu doğrultuda Azәrbaycan Türkcәsindә cinsiyәtçi anlatımları aşağıda toparlamışam. Bunları neçә bölümә ayırmaq olar:

Qadını yox sayan vә görmәz qılan әril anlatımlar (ifâdәlәr),
Qadını cinsәl bir nәsnә göstәrәn anlatımlar,
Qadını әrkәyin sâhib olması vә denәtlәmәsi gәrәkәn bir nәsnә göstәrәn anlatımlar,
Qadını, ağlı, seçim vә zevqlәri ilә cinsәnlliyini kiçimsәyip aşağılayan anlatımlar,
Qadını bәlli oynamlara (rollara) soxan anlatımlar,
Qadın vә әrkәk üzәrindәn ikiliklәr sunaraq cinsiyәtçilik yapan anlatımlar,
Qadın vurqusu yaparaq qadını ötәkilәşdirәn anlatımlar,
Qadını çeşitli kimliklәrә yansıdaraq cinsiyәtçilik yapan anlatımlar,
Әrkәk üzәrindәn cinsiyәtçilik yaradan anlatımlar,
Qadın vә әrkәk oynamlarını (rollarını) ayıran anlatımlar,
Әrkәyi ucaldaraq vә öyәrәk cinsiyәtçilik yapan anlatımlar,
Xitab etdiyi cinsiyәt baxımından әril olan anlatımlar
vs.

Adam (Adam öldürmә, adam başına doktor, ...): Qadın, kökәn olaraq әrkәyi anlatan (ifâdә edәn) Adam kәlmәsinin içindә yer almayıp, onun tanımı dışında qalmaqdadır. Günümüzdә isә Adam kәlmәsinin hәm insan hәm әrkәk anlamında olması, qadının varlığını siliklәşdirmiş vә yox saymışdır.

Adam olmaq, adam kimi, adam yerinә qoymaq, adam saymaq, adam eylәmәk, ...: Bu deyimlәrdә әrkәk anlamında olan adam kәlmәsi qadının varlığını siliklәşdirmiş vә yox saymışdır. Buna әk olaraq buradakı Adam`lı anlatımlarin hamısı olumlu anlamlar içәrmәkdә, әrkәkliyi öyәrәk ucaldıp alqışlamaqda vә bu üstün özәlliklәrin әrkәklәrә âid olduğu kimi gizli anlamlar daşımaqdadır.

Oğlu (insanoğlu, ...): Bu kәlmәnin daşıdığı açıq anlam, qadınları da içәrәcәk biçimdә qullanılmasına izin vermir. Burada da qadının siliklәşmәsi vә yox sayılması söz qonusudur.

Soyadlarda -oğlu әki: Oğlu ilә bitәn soyadları, oğuşun (âilәnin) bütün uşaqlarının әrkәk olduqları vә aralarında dişi bir uşağın olmadığı izlәnimini verir. Burada qadının görmәzdәn gәlinmәsi vә yox sayılması söz qonusudur.

Ata (atayurd, ata yâdigarı, atadan qalma): Bunlar әski vә bayrı (bastan) insanları anlatmaq üçün işlәdilir. Ancaq gәrçәkdә yalnız әrkәklәri anlatır (ifâdә edir). Bu anlatımlar qadınları görmәzdәn gәlәn vә yox sayan bir anlayışın yansıtmasıdır.

Atalarsözü: Bu deyim, sankı bütün söylәnәn vә geçmişdәn günümüzә gәlәn sözlәri әrkәklәr söylәmiş, bu alanda nә varsa hamısını әrkәklәr ürәtmişdir vә bunların ortaya çıxarılmasında qadınların heç bir oynamı olmamışdır izlәnimi yaradır. Bu dildәm (mәntiq), qadınların yox sayılması vә görmәzdәn gәlinmәsi yolu ilә cinsiyәtçilik yapma örnәyidir.

Әr, Әri: Әski Türkcәdә әr sözü bütünüylә әrkәk anlamındadır, ancaq әski zamanlardan bәri Türk kültüründә insan anlamında da qullanılmışdır. Boy vә oymaq adlarında (Xәzәr, Ağacәri) әr sözü kitlәni tәmsil edәr vә bu kitlә yalnız әrkәklәrdәn oluşur izlәnimini yaradır. Bu da qadını yox sayan cinsiyәtçi bir anlayışın dilә yansımasıdır.

Sözünün әri, Әrәn (evliya), Әrdәm (fәzilәt): Әrkәk anlamında olan әr kökündәn yapılmış bu kimi anlatımlarda әr bölümü, qadını görünmәz yapır. Ayrıca bu deyim vә degilәr, әrә olumlu anlamlar yüklәyәrәk, әrkәyi ucaldıp alqışlayır vә bu mәziyәtlәrin yalnız әrkәklәrә âid olduğu gizli anlamını daşımaqdadırlar.

Kişilik: Bu kәlmә kişi olma durumu vә kişicә davranış, igitlik anlamlarındadır. İgitlik anlamı әrkәyә öygünün dilsәl bir yansımasıdır (Kişinin yanında baş kəsərlər. Kişi tüpürdüyünü yalamaz. Kişinin sözü bir olar. Kişi kimi ol, qorxaq olma. Kişi kimi söz ver, ...).

Kişi qeyrətli qadın: Türk ataanasözlәrindә üstün özәlliklәrin әrkәklәrin tәkәlindә olduğu düşüncәsi köklü olup gәniş yer almaqdadır. O dәnli ki bir insanı yüksəltmək istərkən onu әrkәyә, alçaltmaq istərkən dә qadına bənzətmәk gәrәkli vә yetәrlidir. Kişi qeyrәtli qadın örnәyindә olduğu kimi, bir sıra olumlu sanılan sifәtlәr qadınlara isnad edilәndә bilә, bu iş onları әrkәklәrә bәnzәdәrәk yapılır.

Mәrdânә, Nâmәrd, Cömәrd, Mәrd-i mәrdânә....: Farscadan alıntı olaraq Türkcәyә girәn bu kәlmәlәr özlәrindә tam bir ortaçağ cinsiyәtçi anlayışı yansıdırlar. Farsca Mәrd (Әr) kәlmәsinin kömәyi ilә yapılmış bu deyimlәrin hamısı, әrkәyin üstün özәlliklәrini vurqulayırlar. Bu anlatımlarda olumlu anlam daşıyan Mәrd bölümü, bu özәlliklәrә sâhib olanlar arasında qadını görünmәz yapmaqdadır. Bu deyimlәr ayrıca әrkәyi ucaldıp alqışlayaraq, kişicә davranış, igidlik vә әli açıqlıq kimi üstünlüktlәrin, yalnız әrkәklәrә âid olduğu gizli anlamını daşımaqdadırlar. Bu kәlmәlәr әrkәyә öygünün dilsәl yansıması vә әrkәklәri ucaldaraq dildә cinsiyәtçilik yapmanın örnәyidirlәr.

Arvat: Әski Türkcәdәki Uraqat kәlmәsinin dәyişgәsi olan Arvat kәlmәsi, qadın anlamında olup, әr vәya kişinin qarşılığıdır. Arvat sözü ilk başda yansız bir kәlmә ikәn daha sonralar ona olumsuz çağrışımlar yüklәnmiş vә qullanılması qaçınılır olmuşdur. Günümüz Türkcәsindә- özәlliklә Quzey Azәrbaycan vә Türkiyәdә- arvat aşağılama sözcüyü olaraq görülür vә çәkinilmәsi gәrәkәn, ayıb vә arqo bir kәlmә diyә alqılanır. Oysa әrkәklәr haqqında işlәdilәn Әr vә ya Kişi kәlmәlәri belә olumsuz anlamlar daşımamaqdadırlar. Bugün Arvat yerinә daha nәzakәtli vә kibar olduğu sanılan Qadın vә Türkiyәdә Bayan kәlmәlәri qullanılmaya başlanmışdır.

Arvat kimi ağlamaq: Qadının zәyif olduğunu vurqulayır. Bu kimi anlatımlar gәnәldә әrkәklәri aşağılamaq vә kiçik düşürmәk üçün qullanılır. Çünkü әril cinsiyәtçi dildәmindә (mәntiqindә) qadın vә qadın kimi olmaq, aşağı vә alçaq olmaqla eşitdir. Bu deyim, qadın vә әrkәk rollarını ayıran, qadını bәlli bir rola soxan vә qadınları aşağılayan anlatım örnәyidir.

Arvad kimi dır dır, Arvad kimi söz gəzdirmək, Arvat kimi dalca danışmaq, ...: Bu anlatımlar qadını aşağılayan vә bәlli düşük düzeyli vә olumsuz davranışları qadınlara mal edәn anlatımlardır. Oysa dilimizdә (kişi kimi) deyimini içәrәn anlatımlar, haqqında işlәdilәn şәxsi öymәk vә ucaltmaq üçün qullanılır. Örnәyin (kişi kimi qadın) anlatımı, qadının güclü vә becәrikli anlamında olup öygünü bәlirtmәkdәdir.

Arvat hamamı: Hamının birdәn danışması vә çox gürültülü yer anlamındadır. Burada qadınların gәrәksiz, çox vә yüksәk sәslә qonuşma imajı yaradılır. Oysa dilimizdә bu anlamda kişi hamamı deyimi yoxdur.

Qız: Bu kәlmәnin anlamlarından biri cinsәl ilişkidә bulunmamış dişi vәya bâkirәdir. Burada cinsәl ilişkidә bulunmuş vә bulunmamış dişilәr üçün iki ayrı kәlmәnin varlığı (qız, qadın) görülür. Oysa әrkәklәr üçün belә bir ayırım yoxdur. Bu ifâdә, qadını cinsәl bir nәsnә olaraq sunan cinsiyәtçi bir anlatımdır.

Qız almaq, qız vermәk, qız istәmәk, arvat almaq, әrә vermәk: Türkcәmizdә bunların qarşılığı olacaq oğlan almaq, oğlan vermәk, oğlan istәmәk, qıza vermәk, .... deyimlәri yoxdur. Bu deyimlәr, qızın alınıp verilәn bir nәsnә, dәyiş toxuş edilәbilir bir arac olduğunu göstәrir, qadını әrkәklәr tәrәfindәn sâhib olunan bir nәsnә olaraq sunur.

Turşamış qız, evdә qalmış qız: Bu kimi deyimlәr istәnilmәyәn, yeylәnmәyәn qızlar üçün işlәdilir. Oysa Türkcәmizdә әrkәklәr üçün bunların qarşılığı yoxdur. Çünkü Türk toplumun gözündә subay qalmış bir әrkәyin aşağılanası vә utanılacaq bir yanı yoxdur.

Qız qandırmaq, Qız tavlamaq: Bu iki deyim әski Türkcәdә qandırmaq (birini yaxşıca vә doyurucu biçimdә başa salmaq) vә tablamaq (râzi etmәk) anlamlarında olan mәsdәrlәrdәn yapılmışdır. Ancaq bu mәsdәrlәr bugün ilkin anlamlarını itirәrәk, aldatmaq anlamını qazanmışlardır. Bu durumda günümüzdәki qullanımları qızları cinsәl nәsnә olaraq vә qolayca aldatılacaq kimsәlәr olaraq tәsvir etdiyindәn dolayı, cinsiyәtçi deyimlәrdirlәr.

Qız kimi tez inciyәn, burcudan, ... : Bu kimi qullanımlar (Qız kimi qorxaq, qız kimi burcudursan, tez inciyәn qız kimi olmusan, ...) gәnәldә әrkәklәri kiçimsәmәk vә aşağılamaq üçün qullanılan anlatımlardır. Sankı әrkәklәr üçün aşağılanmanın yolu, qız kimi olmaq vә davranmaqdan geçәr.

Qız kimi tәzә: Bir nәsnәni tanımlamaq üçün qullanılan (qız kimi maşın almışam, qız kimi tәp tәzә, ...) anlamı, sözü edilәn nәsnәnin әl dәymәmiş vә yeni oluşudur. Bu deyim qadının dış görünüşü vә cinsәlliyini çağrışdırır.

Qadın incə varlıqdır: Qadınlar haqqında söylәnәn incә kimi sözlәrin, ilk baxışda olumlu bir anlam daşıdıqları düşünülәbilir. Ancaq bu anlatımı qullanan әrkәklәrin çoxu belә bir sözün özlәrinin haqqında söylәnmәsini kәsinliklә istəməz.

Ev xanımı, hayat qadını: Bu anlatımlar qadınları bәlli rollara soxur vә bu kimliklәrlә qadınlıq arasında bağ qurur. Bundan dolayı da bu deyimlәrin әrkәklәr üçün qarşılığı yoxdur.

Bacı: Bir әrkәk bir qadına Bacı diyә xәtab edәrkәn, ona mәn sәnә bacım gözüylә baxıram vә sәni qadın olaraq görmürәm demiş olur. Bu da qadına bacı diyә xәtab edәn әrkәyin gözündә qadınların cinsәl bir nәsnә olduqlarını vә onun da sözü gedәn qadına bir cinsәl nәsnә olaraq baxdığını, ancaq belә bir niyyәti olmadığını anlatmış olur.

Ata ocağı, Dәdә malı, atababa qәbristanlığı, baba evi: Bu anlatımlar ekonomik gücün atada vә babanın evin sâhibi vә başçısı olduğu düşüncәsinin sonucudur. Bunlar ortaçağdan qalma qadının yox sayılma anlayışının dildә yansımalarıdır.

Devlәt adamı, iş adamı, ...: Bu kimi anlatımlar qadının iş dünyası, ekonomi, yönәtgi (siyâsәt) kimi bәlli alanların dışında olduğu vә doğa ya da oynamından (rolundan) dolayı bu alanlarda yer alamayacağını içәrir. Әk olaraq, bu alanların әrkәk alanları olduğu vә gücün tәkcә әrkәyin әlindә olabilәcәyinә vurqu yapır.

Atabәylik qurumu, tәriqәt dәdәsi, bir düşüncәnin babası, Bәy balası yerdә qalmaz, ...: Bu kimi anlatımlar qadınların ötәyin (târixin) içindә görmәzdәn gәlindiyi vә yox sayıldıqlarını qanıtlayır.

Rәfiqә, Müәllimә, Şâirә, Rәqqâsә, Aktris ... : Bu anlatımlar daha çox Quzey Azәrbaycanın tuğralı (rәsmi) vә görkül (әdәbi) dilindә işlәkdirlәr. Çoxu Әrәbcәdәn alınma bu sözcüklәr, Türkcәdә yeri olmamasına qarşın, ilgili alanları әril vә dişil diyә ikiyә ayıraraq cinsiyәtçilik yapır. Bu kәlmәlәr qadınların ilgili alanlarda olmasının az görülür ya da maraqlı olduğu izlәnimini oyandırır.

Qadın tâcirlәri; Qoca, qadın, uşaq demәdәn, ..: Bu kimi deyimlәr qadınların әrkәklәrә görә ikincillik vә zәyifliyi îma edir.

Ana ürәyi, Analıq vurqusu, ...: Bunlar qadın vә әrkәk rollarını ayıraraq cinsiyәtçilik yaradan anlatımlardır. Güney vә Quzey Azәrbaycanda İslami dinçi vә komunist görksözün (әdәbiyatın) qadının analıq görәvinә vurqu yapması, bu düşüngәlәrin (ideolojilәrin) baxışına uyqun olaraq, bunların qadının әsli işi vә özәlliklәri olduğu düşüncәsini yerlәşdirmәk istәmәlәri ilә ilgilidir.

Vәfâlı qadın, ana bacı nâmusu, iffәtli arvat: Bu anlatımlar qadını әn uc biçimdә cinsәl bir nәsnә olaraq göstәrәn, bunların açığa vurulmasının isә ayıb olduğunu söylәyәn anlatımlardır. Bu kimi anlatımlar, onları qullananların, özәlliklә İslamçı dinçi vә komunist әdәbiyatın qadının cinsәlliyini aşırı dәrәcәdә önәmsәndiyini göstәrir.

Qadın haqları: Bu kimi anlatımlar dişilik vә qadına vurqu yaparaq onu ötәkilәşdirir.

Qardaş ölkә, hәyә qardaş, qardaş şәhәr: Bu kimi anlatımlar xәtâb etdiklәri cinsiyәt baxımından әrildirlәr.

Şaxta Baba: Yansız bir kәlmә yerinә Sovyet Azәrbaycanında Ruscadan doğrudan çeviri yoluyla ürәtilmiş bu әril kәlmәnin (Türkmәnistanda Aýaz Baba, Tatarıstanda Qış Babay, Özbәkistanda Qor Bobo, Türkiyәdә Noel Baba), o dönәm komunist yönәtimdә dildә cinsiyәtçi anlayışın varlığının qanıtı olaraq dәyәrlәndirilmişdir.

Qocalmaq, qarımaq: Әski Türkcәdә yaşlanmaq qarşılığında bu iki kәlmә var idi. Bu durum, qadın vә әrkәk üzәrindәn ikilik sunaraq dildә cinsiyәtçiliyin örnәyi idi. Bugün qarımaq mәsdәri unutularaq yerini böyük ölçüdә, hәr iki cins üçün, qocalmaq mәsdәri almışdır. İlk başda yalnız әrkәklәr üçün işlәdilәn qocalmaq`ın bugün qadınlar üçün dә işlәdilmәsi, dildә qadınların varlığını görmәzdәn gәlmә vә siliklәşdirmәnin örnәyidir.

Arvatbaz, Qadınpәrәst: Bu kimi anlatımlar qadını әrkәklәrcә eylәnmәk üçün qullanılan cinsәl bir nәsnә olaraq göstәrir.

Yosma, Cında, Qәhbә: Qadınların cinsәlliyini önә çıxardan, onları bәlli olumsuz rollara itәn bu kimi anlatımların әrkәk qarşılıqları yoxdur. Qadınlara özgü olan bu degilәr, aşağılama amaclı söyüş olaraq da qullanılır.

Söyüşlәr (Oğraş, gic dıllaq, M-Sözü): Türkcәmizdә söyüşlәrin önәmli bir bölümü qadınlara qarşı cinsiyәtçilik içәrir. Qadınların cinsәlliyini önә çıxardan vә alçaq sayan bu söyüşlәr, gәnәldә әrkәklәri aşağılamaq üçün işlәdilir vә qadınlara verilәn rollar (Oğraş: anasını vәya bacısını fâhişә edәn adam anlamında), vәya qadınların gövdә vә cinsәl orqanları ilә ilgilidir (Gic Dıllaq: hәrәkәtini bilmәyәn, danışığını itirәn adam anlamında, ya da M-Sözü: Burada qadın cinsәl orqanının adı tәk başına söyüş olaraq işlәdilir). Bu kimi söyüşlәr әn aşağılıq vә әn dәyәrsiz sayılanı göstәrirlәr.

S-Sözü: Türkcәdә әrkәk vә qadının cinsәl birlәşmәsi anlamında olan mәsdәr (S-Sözü), әrkәyin cinsәl orqanının adından törәmişdir. Qadın vә әrkәyin cinsәl birlәşmәsini ortaqlaşa gәrçәklәşdirilәn bir eylәm deyil dә, yalnız әrkәyә bağlayan vә qadını yox sayan vә görmәzdәn gәlәn bu deyim, bütünüylә vә aşırı dәrәcәdә cinsiyәtçi bir anlayışdır. Oysa örnәyin İngilizcәdә bu mәsdәrin qarşılığı olan F-Word, әrkәyin cinsәl orqanı adından yapılmamışdır vә iki cins açısından yansız vә qapsayıcıdır. Zâtәn Türkcәdә cinsәl eylәmlә ilgili var olan kәlmәlәrin hamısına yaxını әrkәk dәyişgәsidir (variyantıdır) vә bunların qadın qarşılığı yoxdur. Örnәyin masturbasyonun Azәrbaycan Türkcәsindә neçә әrkәk dәyişgәsi varkәn, bunların qadın dәyişgәsi yoxdur. S-Sözü`nün dir`li biçimi, ayrıca söyüş olaraq da qullanılır. Әrkil cinsiyәtçi anlayışın buradakı dildәyi (istidlalı) belәdir: Seks eylәmindә qadın edilgәn olandır. Bir әrkәyin seks eylәmindә qadın qonumunda olması ölümlә eşitdir.

Cinsiyәçti anlayışlı bir neçә ataanasözü:

-Keçmә nâmərd körpüsündәn, qoy aparsın sel sәni: Burada әrkәyin igitcә davranış, bahadırlıq vә әli açıqlıq kimi üstün özәlliklәri vurqulanır. Bu ataanasözü әrkәyi ucaldıp alqışlayaraq, sözü edilәn mәziyәtlәrin, yalnız әrkәklәrә âid olduğu, mәrd olmayanın (nâmәrdlәrin vә bu arada qadınların) belә üstün özәlliklәrә yiyә olamayacağı gizli anlamını daşımaqdadır. Qadını görünmәz qılan bu kimi deyimlәr, әrkәyә öygünün dilsәl yansıması vә әrkәklәri ucaldaraq dildә cinsiyәtçilik yapmanın örnәyidirlәr.

-Arvat sözünә baxan arvatdan әskikdir. Arvadın yaxşısına da lә`nәt, pisinә dә: Burada qadınlar kötü vә әskik varlıqlar olaraq göstәrilir, qadın, ağlı vә davranışı aşağılanır.

-Әr atanı el atar, әr tutanı el tutar: Burada qadının tәkcә eş olaraq, o da yalnız әrinә uyması vә onun tәrәfindәn qәbul görmәsi durumunda dәyәri olduğu söylәnir.

-Qızı öz xoşuna qoysan, ya aşığa gedәr ya zırnaçıya: Qadın ağlı vә cinsәlliyi hәr alanda aşağılanmış vә denәtlәnmişdir. Burada da qızlar ağılsız vә әrkәklәr tәrәfindәn yönlәndirmә vә denәtlәnmәyә möhtac kimsәlәr olaraq göstәrilir.

-Qızını döymәyәn dizini döyәr: Burada qızların öz us (ağıl) vә anlaqları (idrakları) olmadığı, әrkәklәri tәrәfindәn yönәtilip denәtlәnmәli olduqları, ayrıca onlara qarşı şiddәt qullanılması gәrәkdiyi düşüncәsi yerlәşdirilir.

-Qızıvı itә dә versәn aldadıpsan: Burada qız uşağın dәyәrsiz olduğu vә bir an öncә ondan qurtulması gәrәkdiyi söylәnir. Qız, itlә eyni cәrgәyә yerlәşdirәrәk heyvanlaşdırılır.

-Qarının zülfü ağ olar, ürәyi qara: Qarı kәlmәsindә bir çeşit qabalıq vә gobudluq vardır. Burada ayrıca daha denәyimli olan yaşlı (qarıların), dul vs. qadınların әrkәklәrin onlardan umduğu rolları yerinә gәtirmәyәn, ard niyyәtli vә saldırqan olduqları düşüncәsi vardır.

-Arvada dişivi saydırma, İt ilә arvada e`tibar yoxdur: Burada qadının güvәnilmәz olduğu söylәnir vә heyvan düzeyinә düşürülәrәk aşağılanır.

-Arvat malı, baş toxmağı: Burada ekonomik alanın qadına âid olmadığı, qadının özünә âid malı olsa bilә, bunun heç bir yarar sağlamadığı vә sadәcә baş ağrısı olduğu iddia edilir.

-Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar: Bu atasözü әrkәklәrin ağlamasının olumlu qarşılanmadığı bir toplumda ağlamanın qadınlara (analara) yaraşdığını söylәmәsi açısından maraqlıdır.

Cinslәr arası daha yansız (nötr) vә qapsayıcı (inclusive) bir Türkcәyә doğru

Türkcәmizdәki cinsiyәtçi anlatımların varlığı, toplumda qadının ikinciliyinә vә ötәkilәşmә-özgәlәşmәsi ilә sonuclanır. Doğalın (әlbәttә) durumu abartmağa da gәrәk yoxdur. Türk dili vә Azәrbaycan kültürü Fars dili vә Farsistan kültürü ilә qarşılaşdırılanda çox daha az cinsiyәtçi vә cinslәr açıdan ayrımçıdır. Ancaq bu da bir gәrçәkdir ki artıq dilimiz qadın-әrkәk ayrımçılığını yansıdan öyәlәr vә cinsiyәtçi anlayışın tortularından arınıp daha ilәri bir düzey vә yenicil ölçünә (modern istandarda) qavuşmalıdır. Çünkü dilimiz cinsiyәtlәr arası ayrımçılıq vә önyarqılardan qurtulduqca, xalqımız da özgürlәşәcәkdir:

1-Atasözlәri ifâdәsi yerinә, әski mәtin vәya lәhcәlәrimizdәn hikmәtli söz anlamında olan Bögüşlü Söz kimi yansız bir kәlmә bulunmalı, ya da әn azından hәr iki cinsi qapsayan Ataanasözü kimi yeni bir deyim işlәdilmәlidir.

2-Ataanasözündә qadınları kiçimsәyәn, qadınları âciz, aşağı, yetәrsiz göstәrәn, habelә cinsiyәtçi anlayışla üstün özәlliklәri әrkәklәrә isnad edәn deyimlәri qullanmaqdan qaçınılmalıdır. Bu kimi cinsiyәtçi anlayışlı ataanasözlәri, ortaldan (mediyadan), oxul pitiklәrindәn (dәrs kitablarından) arıtlanıp çıxardılmalıdır.

3-Türk vә Azәrbaycanlı yazarlar, qoşarlar, ortal (mediya), bütün yayın vә bәlgәlәr cinsәl açıdan yansız olan Türkcә kәlmәlәri qullanmalı.

4-Yayınlarda tipik qadın rol vә özәlliyi diyә bir şeyә dәyinilmәmәlidir (qadın kimi duyqusal, kişi kimi sözünü tutan, ana ürәyi, vәfalı qadın, iffәtli arvat)

5-Cinsiyәtlәr haqqında isteriyotiplәrdәn, cinslәri bәlli rollara soxan deyim vә kәlmәlәri qullanmaqdan uzaq durulmalıdır. (Örnәyin bilim adamı, hayat qadını, ev xanımı)

6-Cinslәr arasında ayrımçılığı çağrışdıran söz vә deyimlәri qullanmaqdan çәkinmәlidir. Örnәyin fәzilәt anlamında olan Әrdәm kәlmәsi Әr kökündәn yapıldığı üçün, hәr iki cinsә eşit mәsafәli olmayıp, bu üzdәn dә cinslәr arası yansız vә qapsayıcı bir kәlmә deyildir.

7-Anlamları zamanla dәyişәn, aydın vә dәqiq olmayan, hәm әrkәk vә hәm hәr iki cins üçün qullanılmış kәlmәlәr yerinә (kişi, әr, adam, …) tәk anlamlı vә kәsin olan kәlmәlәr (әrkәk, qadın, …), vә cinsiyәtsiz kәlmәlәr (adam yerinә Türkcә Yalınıq) qullanılmalıdır.

8-Adam, Әr vә bәnzәrlәrinin işlәdildiyi kәlmәlәrdә bunların yerinә gәrәkdiyindә insan kәlmәsini qullanmalıyıq (bilim adamı yerinә bilim insanı, ...).

9-Qadını yox sayan vә görmәzdәn gәlәn kәlmә vә deyimlәr yerinә nötr olan Türkcә kәlmәlәr bulunmalı ya da yenidәn törәdilmәlidir. Örnәyin Atayurdu yerinә әski Türkcә vә bir sıra çağdaş lәhcәlәrdә vәtәn anlamında var olan Yersu kәlmәsi işlәdilәbilәr.

10-Qadın vә әrkәk ilә ilgili ikiliklәr sunan anlatımlar qullanılmamalıdır. Örnәyin hәr bir cinsiyәtin yaşlanması üçün ayrı birәr mәsdәrin varlığı (qocalmaq, qarımaq), ya da ilk başda әrkәklәrә özgü olan qocalmaq`ın bugün hәr iki cins üçün qullanılması, sorunludur. Bu iki yöntәmin yerinә cinslәr arası yansız olan Yaşlanmaq mәsdәrini qullanmaq uyqundur.

11-Türkcәdә gәnәl bir ilkә olaraq kәlmәlәrin cinsiyәti olmadığından hәrәkәtlә, әril vәya dişil (Müzәkkәr vәya Müәnnәs) Әrәbcә ya da Avropa kökәnli bir sözcüyü qullanmaq yerinә, yansız olan Türkcә kәlmәlәr işlәtmәliyik. Örnәyin aktor vә aktris yerinә yansız olan Türkcә Oynaman, Müәllim vә Müәllimә yerinә yansız olan Türkcә Öyrәtmәn, Dost vә Rәfiqә yerinә yansız olan Arxadaş, Rәqqas vә Rәqqasә yerinә yansız olan Biyiçi kәlmәsini qullanmalıyıq. Türkcәlәşdirmә yöntәmiylә qolayca cinsiyәtçilikdәn uzaq durulabilәrik.

12-Cinsiyәt ayrımı әsasında yapılmış altıntı Farsca kәlmәlәrin yerinә, cinsiyәtsiz olan Türkcә kәlmәlәr işlәdilmәlidir. Örnәyin Mәrdânә yerinә İgidcә, alpca, bahadırca, Nâmәrd yerinә alçaq, Cömәrd yerinә sәlәk, әliaçıq qullanılabilәr.

13-Arvat kәlmәsini qullanmaqdan qorxmamalıyıq. Bunu yansız bir kәlmә olaraq qullanmağa alışmalıyıq. Arvad`ı kişinin qarşıtı olaraq görmәk, onu yalnız bir cinsәl nәsnә olaraq görmәmizә kömәk edәcәkdir.

14-Bacı (vә farscası hәmşirә) kimi mә`sum görünәn alt kimliklәr qadına baxışı әn olumsuz etgilәyәn kimliklәrdir. Bunları biyolojik bacımız olmayan qadınlar haqqında qullanmamalıyıq. Çünkü bunlar qadını bir cinsәl nәsnә, ayrıca qorunmağa möhtac, zәyif ya da әrkәyә bağlı bir varlıq olaraq tanımlayırlar.

15-Mәslәklәrin önünә qadın kәlmәsi gәtirmәk (qadın pilot), ilgili qadının әrkәyin işini gördüyü vә seyrәk görülәn bir durumla qarşı qarşıya olduğumuz izlәnimini yaradır vә ayrıca qadını ikincilliyә itәlәyir.

16-Arvat almaq, әrә vermәk kimi qadınları satın alınan nәsnә olaraq göstәrәn deyimlәrin yerinә yansız deyimlәr örnәyin sırasıyla Evlәnmәk vә Evәrmәk qullanılabilәr.

Gәrçәyә Hu!

توركجه‌ميزده قادين و اركه‌ك آيريمچيليغي ايله جينسييه‌تچيليك- سؤزلوك

آبارتماقAbartmaq : اغراق كردن
آتااركيلAtaәrkil : پدرسالار
آچيAçı : زاويه
آديلAdıl : ضمير
آراجArac : وسيله
آراجيليقAracılıq : وساطت
آراليقسيزAralıqsız : بدون انقطاع، پيوسته
آرخاداشArxadaş : دوست، رفيقه
آردArd : پشت
آريتلانماقArıtlanmaq : پاكسازي شدن
آرينماArınma : خلوص
آشاغيلاماقAşağılamaq : تحقير كردن
آشيريAşırı : افراطي
آلانAlan : عرصه
آلقيشلاماقAlqışlamaq : تحسين كردن
آلقيلاييشAlqılayış : ادراك
آليشماقAlışmaq : عادت كردن
آٚلينتيAlıntı : اقتباس
آماجAmac : هدف
آنجاقAncaq : اما
آنلاتيلماقAnlatılmaq : افاده شدن
آنلاتيمAnlatım : افاده
آنلاقAnlaq : ادراك
آنلامAnlam : معني
آنلامليAnlamlı : معنيدار
آنلاييشAnlayış : ذهنيت
آيريجاAyrıca : جداگانه
آيريمAyrım : جدائي، افتراق
آيريمچيليقAyrımçılıq : تبعيض
آيرينتيAyrıntı : جزئيات
اريلӘril : مذكر
اكӘk : علاوه
اكسيكӘksik : كم
اكينجӘkinc : فرهنگ
الي آچيقӘli açıq : سخي، جوانمرد
اؤته‌كÖtәk : تاريخ
اؤته‌كيله‌شديرمه‌كÖtәkilәşdirmәk : غير خودي كردن
اوجالتماقUcaltmaq : ارج گذاشتن، متعالي دانستن
اوخولOxul : مدرسه
اورتاچاغOrtaçağ : قرون وسطي
اورتاقلاشاOrtaqlaşa : با مشاركت هم
اورتالOrtal : رسانه
اورونÜrün : محصول
اؤزگوÖzgü : خاص
اؤزگورله‌شمه‌كÖzgürlәşmәk : آزاد شدن
اؤزه‌لليكÖzәllik : خصوصيت
اوسUs : عقل، هوش
اوستونÜstün : برتر
اوغراماقUğramaq : مواجه شدن
اوغوشOğuş : خانواده، عائله
اؤلچوÖlçü : اندازه
اؤلچونÖlçün : استاندارد
اولقوOlqu : پديده
اولوشومOluşum : تشكل
اولومسوزOlumsuz : منفي
اولوملوOlumlu : مثبت
اولونتوOluntu : پديده
اؤن يارقيÖnyarqı : پيش داوري
اؤنه‌مسه‌مه‌كÖnәmsәmәk : مهم شمردن، اهميت دادن
اؤيره‌تمه‌نÖyrәtmәn : معلم
اويساOysa : در حاليكه
اويقونUyqun : متناسب
اويماقOymaq : طايفه
اويماقUymaq : متابعت كردن
اؤيمه‌كÖymәk : تقدير كردن، مدح كردن
اوينامOynam : رل، نقش
اوينامانOynaman : هنرپيشه
اؤيهÖyә : عنصر
ائتگيله‌شيمEtgilәşim : تاثير متقابل
ايچه‌رمه‌كİçәrmәk : محتوي بودن
ائديلگه‌نEdilgәn : مفعول
ايزله‌نيمİzlәnim : حس، تصور
ائشEş : همسر
ايشله‌كİşlәk : رايج، مورد استفاده
ائشه‌لEşәl : جنسي
ائشئيEşey : جنسيت
ائشيتEşit : مساوي، برابر
ائشئيچيEşeyçi : سكسيست
ايكينجيلİkincil : فرعي
ايگيتİgit : دلاور، قهرمان
ايلكهİlkә : اصل
ايلكينİlkin : نخستين، اوليه
ايلگيليİlgili : مربوطه
ايلهريİlәri : جلو، پيش
ايليشكيİlişki : رابطه
اينجه‌له‌نمه‌كİncәlәnmәk : بررسي كردن
ائيله‌مEylәm : عمل
ائيله‌نمه‌كEylәnmәk : تفريح كردن
باخيمBaxım : نگاه
باسقيBasqı : تضييق، فشار
باغBağ : پيوند، ربط
باهاديرBahadır : قهرمان، پهلوان
بايريBayrı : باستان
بلگهBәlgә : مدرك، سند
بلليBәlli : معين
بليرتمه‌كBәlirtmәk : معين كردن
بوته‌مBütәm : دين
بؤگوشلوBögüşlü : حكمت دار
بولونماقBulunmaq : قرار داشتن
بويBoy : عشيره
بويوتBoyut : بعد
بئجه‌ريكليBecәrikli : سررشته دار، بافراست
بيچيمBiçim : فرم
بيچيمله‌نمه‌كBiçimlәnmәk : فرم گرفتن
بيييچيBiyiçi : رقاص، رقاصه
پيتيكPitik : كتاب
تابلاماقTablamaq : راضي كردن
تانيمTanım : تعريف
تانيملاماقTanımlamaq : تعريف كردن
تكه‌لTәkәl : انحصار
تكيلTәkil : منفرد
توپارلاماقToparlamaq : جمع آوري كردن
توپلومToplum : جامعه
توتوچوTutucu : محافظه كار
تؤره‌تمه‌كTörәtmәk : ايجاد كردن
تؤزلوTözlü : راديكال
توغراليTuğralı : رسمي
جرگهCәrgә : رديف
چاغداشÇaödaş : معاصر
چاغريشيمÇağrışım : معني ضمني
چكينمه‌كÇәkinmәk : اجتناب كردن
چئشيتÇeşit : نوع
چئويريÇeviri : ترجمه
داغيليمDağılım : تقسيم، پراكنش
داورانيشDavranış : رفتار
دريمDәrim : اصطلاح
دنليDәnli : به آن درجه
ده‌يه‌رله‌نديرمه‌كDәyәrlәndirmәk : ارزيابي كردن
ده‌ييش توخوشDәyiş toxuş : بده بستان
ده‌ييشگهDәyişgә : واريانت
ده‌يينمه‌كDәyinmәk : اشاره كردن
دورومDurum : وضعيت
دوزه‌نDüzәn : سيستم، نظم
دوزئيDüzey : سطح
دوشونگهDüşüngә : ايدئولوژي
دوغالينDoğalın : البته، طبيعتا
دوغرولتوDoğrultu : راستا، استقامت
دؤنه‌مDönәm : دوره، عهد
دويارليليقDuyarlılıq : حساسيت
دويقوسالDuyqusal : احساساتي
دويوروجوDoyurucu : تطمين كننده
ديشDış : خارج
ديشيDişi : مونث
ديشيلDişil : مونث
دئگيDegi : سخن
ديل بيلگيسيDil bilgisi : دستور زبان
ديلده‌كDildәk : استدلال
ديلده‌مDildәm : منطق
ديلسه‌لDilsәl : زباني
دئنه‌تله‌مهDenәtlәmә : كنترل
دئييمDeyim : اصطلاح
ساغلاماقSağlamaq : تامين كردن
سالديرقانSaldırqan : متهاجم
سانكيSankı : تو گوئي
سانيلماقSanılmaq : گمان شدن
سوبايSubay : مجرد
سوره‌جSürәc : روند
سوره‌كليSürәkli : متماديا، پيوسته
سورونلوSorunlu : مساله دار
سونماقSunmaq : تقديم كردن، عرضه نمودن
سونوجلانماقSonuclanmaq : منتهي شدن
سوي آدSoyad : نام خانوادگي
سؤيوشSöyüş : فحش
سئچيمSeçim : انتخاب
سيليكSilik : غيرمهم، غيربرجسته
سلهكSәlәk : سخاوتمند
سئيره‌كSeyrәk : نادر، به ندرت
قاباQaba : خشن
قاپساييجيQapsayıcı : شامل
قاتقيQatqı : سهم
قاتيQatı : سرسخت
قاچينيليرQaçınılır : آنچه از آن اجتناب مي شود
قارشيتQarşıt : ضد، مقابل
قارشيليقQarşılıq : معادل
قارشيليقليQarşılıqlı : متقابل
قارشينQarşın : علي رغم
قانيتQanıt : ثبوت
قانيتلاماقQanıtlamaq : اثبات كردن
قاورامQavram : مفهوم
قاووشماقQavuşmaq : واصل شدن
قوشارQoşar : شاعر
قوللانماقQullanmaq : به خدمت در آوردن
قونوQonu : موضوع
قونوشماQonuşma : گفتگو
قونومQonum : موقعيت
كسينليكلهKәsinliklә : قطعيا
كؤتوKötü : بد
كؤكده‌ن بوته‌مچيKökdәn bütәmçi : بنيادگرا
كؤكلوKöklü : ريشه دار
كؤكه‌نKökәn : ريشه
كيتلهKitlә : توده
كيچيمسه‌مه‌كKiçimsәmәk : تحقير كردن
كيمليكKimlik : هويت
گرچه‌كله‌شمه‌كGәrçәklәşmәk : متحقق شدن
گرچه‌كليكGәrçәklik : واقعيت
گره‌كسيزGәrәksiz : غيرضروري
گره‌كليGәrәkli : لازم
گله‌نه‌كGәlәnәk : سنت
گنه‌لدهGәnәldә : عموما
گؤبودGobud : خشن، بي كيفيت
گوجونGücün : مجبوري، تحميلي
گؤركسؤزGörksöz : ادبيات
گؤركولGörkül : ادبي
گؤره‌وGörәv : وظيفه
گؤرونمه‌زGörünmәz : نامرئي
گؤرونوشGörünüş : ظاهر
گؤزله‌مله‌نمه‌كGözlәmlәnmәk : مشاهده شدن
گونلوكGünlük : روزمره
گؤودهGövdә : بدن
گووه‌نمه‌كGüvәnmәk : اعتماد كردن
ماراقليMaraqlı : جالب
نده‌نNәdәn : علت
نسنهNәsnә : شئي، چيز
وارساييمVarsayım : فرض
وورقوVurqu : تاكيد
ياپيلانديرماقYapılandırmaq : برپاساختن، سازماندهي كردن
يارارYarar : فايده
ياراشماقYaraşmaq : برازنده بودن
يازارyazar : نويسنده
يازقاYazqa : مقاله
ياساYasa : قانون
يالينيقYalınıq : انسان، بشر
يانسيتماقYansıtmaq : منعكس كردن
يانسيرYansız : خنثي، بي طرف
يانسيماYansıma : انعكاس
يايينYayın : نشر
يوكله‌مه‌كyüklәmәk : بار كردن
يؤنYön : جهت
يؤنته‌مYöntәm : روش
يؤنه‌تگيYönәtgi : سياست
يؤنه‌تگيلYönәtgil : سياسي
يؤنه‌تيمYönәtim : مديريت
يئته‌رليYetәrli : كافي
يئرسوYersu : وطن
يئنيجيلyenicil : مدرن
يئيله‌مه‌كyeylәmәk : ترجيح دادن
يييهYiyә : صاحب

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!

توركجه‌ميزده قادين و اركه‌ك آيريمچيليغي ايله جينسييه‌تچيليك، قاوراملار و اؤرنه‌كله‌ر

مئهران باهارلي

٢٠١١

سؤزوموز

ديل و گرچه‌كلييين قارشيليقلي ائتگيله‌شيمي

دوشونجه و دونياني آلقيلاييش ايله داورانيشلاريميز ديلله بيچيمله‌ندييي كيمي، ديلين اؤزو ده بونلاردان سوره‌كلي اولاراق ائتگيله‌نمه‌كده‌دير. گرچه‌كليك دورمادان ديلي ائتگيله‌يير و ديل ده آراليقسيز يئني گرچه‌كليك يارادير. باشقا بير دئييشله ديل هم وار اولان گرچه‌كله‌ري يانسيدير، هم ده بئيينده يئني و باشقا گرچه‌كلييين اولوشومونا قاتقيدا بولونور. بوندان دولايي ديلين ده‌ييشمه‌سي، گرچه‌كلييين ده‌ييشمه‌سي دئمه‌ك اولدوغو كيمي، گرچه‌كليك ده‌ييشينجه ده ديل ده‌ييشميش اولور.

ديل قونوسو فئمينيزم چاليشمالاريندا اؤزونه مركه‌زي بير يئر ائدينميشدير. توپلوملارين هر آلانيندا و بو آرادا گله‌نه‌كله‌ر، بوته‌م (دين)، ياسالار، اورتال (مئدييا)، گؤركسؤزده (اده‌بيياتدا)، اولدوغو كيمي، ديلده ده قادينا قارشي آيريمچيليق واردير. قادين، ديل آراجيليغي ايله ده آيريمچيليغا اوغراييپ باسقي آلتيندا توتولور. حتتا ديل، قادينا قارشي آتااركيل بير دوشونگه‌نين (ايدئولوژينين) گوجلو آراجينا چئوريله‌بيله‌ر.

بير توپلومون ديلي اينجه‌له‌نه‌ره ك، او توپلومون جينسييه‌تله‌ره باخيشلاري، اونلارا بيچديكله‌ري اويناملار (روللار)، گوج داغيليمي و توپلومون اؤن يارقيليلاري گؤزله‌مله‌نه‌بيله‌ر. ديلده‌كي دئييمله‌ر بو قونودا چوخ اؤنه‌ملي ايپ اوجو و قايناغي اولوشدورورلار. اريل (موذه‌ككه‌ر) ديل، اركه‌يي نورم اولاراق آلير و قاديني گؤرونمه‌ز قيلير. بونون دا اؤته‌سينده، وار اولان ديل دوزه‌ني (سيستئمي)، گؤركسؤز، آتاآناسؤزله‌ري، آرقو، سؤيوشله‌ر، گونلوك قونوشما ديلي و اورتال آراجيليغي ايله قادين و اونون ائشئيليييني (جينسه‌لليييني) آشاغيلايير، قادينين گوجون (مجبوري) اويناملارا (روللارا) سوخور. اريل ديل قادينا قارشي سالديرقان بير ديلدير.

ديل تكجه بيزيم نئجه دوشوندويوموزو يانسيتمير، عئيني آندا او بيزيم نئجه دوشوندويوموزه بيچيم ده وئرير. ديل اوزه‌رينده‌كي اركه‌ك حاكيمييه‌تي يالنيز دوشونجه‌ني دئييل، گرچه‌كلييي ده بيچيمله‌نديرير. بونون ديلده‌ملي (منطيقلي) سونوجو اولاراق، ديلي دئنه‌تله‌نمه‌ك (كونترول ائتمه‌ك)، دوشونجه‌له‌ري ده دئنه‌تله‌مه‌كدير. قادينلاري آشاغيلايان و سيليكله‌شديره‌ن دئگي (كلمه) و يا دئييمله‌رين سوره‌كلي اولاراق قوللانيلماسي، قادينلارين گرچه‌كده‌ن ده آشاغيليق و سيليك اولدوغو وارساييم و اينانجيني بئيينله‌رده يئرله‌شديرير. بو دا زامانلا آيريمچي و جينسييه‌تچي توپلوملارين يارانماسييلا سونوجلانير. بوندان دولايي ائشئيچي (جينسييه‌تچي- سئكسيست) بير ديل، تؤزلو (راديكال) بير بيچيمده آريتلاناراق يئنيده‌ن ياپيلانديريلمالي و گره‌كيرسه يئني دريم (تئرمين) و دئگيله‌ر (كلمه‌له‌ر) تؤره‌ديله‌ره‌ك جينسييه‌تله‌ر آچيسيندان يانسيز (نؤتر) و قاپساييجي (اينكولوسيو) بير ديل دورومونا گتيريلمه‌ليدير.

ائشئيچي (جينسييه‌تچي) ديلله‌ر و اكينجله‌ر (كولتورله‌ر)

اينگيليزجه و بير نئچه ديل ايستيثنا اولماق اوزه‌ره، هيند آوروپا ديل اوغوشو (عاييله‌سي)، هابئله سامي ديلله‌ري ديل بيلگيسي آچيسيندان جينسييه‌تچيديرله‌ر. اورال آلتاي ديلله‌ري ايسه ديل بيلگيسي آچيسيندان دئييل، آنجاق سؤزجوك، دئييم و آتاآناسؤزله‌ري يؤنله‌رينده‌ن جينسييه‌تچيديرله‌ر. آلتاي ديلله‌رينده‌ن اولان توركجه اوچونجو شخص تكيل آديليندا (ضميرينده) ديشي و اركه‌ك اوچون آيري سؤزجوكله‌ر يوخدور و بونلارين هر ايكيسي تك "او" آديلي ايله آنلاتيلير. بو نده‌نله توركجه، ديل بيلگيسي آچيسيندان جينسييه‌تچي ديلله‌ر آراسيندا ساييلماز.

توركجه‌نين ديل بيلگيسي آچيسيندان جينسييه‌تچي اولماماسينا قارشين، تورك اكينجي (كولتورو) اؤزه‌لليكله ايسلام بوته‌مي (ديني) و تاجيك – دري – فارس دونياسييلا تانيشديقدان سونرا، آتااركيل بير ياپييا يييه (صاحيب) اولموشدور. بو و باشقا بير سيرا نده‌نله‌رده‌ن دولايي، گونوموز توركجه‌سي جينسييه‌تچي و قاديني ايكينجيل گؤره‌ن اؤيه‌له‌رله (عونصورلارلا) دولودور.

آزه‌ربايجان توركجه‌سينه گلينجه، گؤزله‌مله‌نه‌ن ماراقلي بير اولقو داها واردير. او دا، جينسييه‌تچي ديلي قوللانمادا ايكي آشيري يؤنه‌تگيل (سيياسي) اوج ساييلان كؤكده‌ن دينچي ايسلامچيلارلا قاتي كومونيستله‌ر آراسيندا اؤنه‌ملي بير فرقين اولماييشيدير. بونلارين ايكيسي ده جينسييه‌تچي ديل قوللانما و بو آلاندا توتوچولوق و گله‌نه‌كچيليك باخيملاريندان بير بيرينه چوخ بنزه‌مه‌كده‌ديرله‌ر. اصلينده قوزئي آزه‌ربايجان`ين آشيري جينسييه‌تچي اولان رسمي-اده‌بي ديلي آزه‌ربايجانجانين بؤيوك اؤلچوده سوويئت دؤنه‌مي كومونيست يؤنه‌تيمينين اورونو اولدوغو، بو آچيدان اولدوقجا آنلاملي بير اولونتودور (فئنومئندير).

توركجه‌ميزده قادين و اركه‌ك آيريمچيليغي و جينسييه‌تچي آنلاييشين يانسيمالاري

بو يازقادا (مقاله‌ده) آيرينتيلارا گيرمه‌ده‌ن توركجه‌ميزين جينسييه‌تچي بويوت و يؤنله‌ري و آرديندا اونون جينسييه‌تچيليكده‌ن آرينماسينين نئچه يولونا ده‌يينميشه‌م. دوغالين (البه‌تته) يئني ديل و يئني گرچه‌كليكله‌ر ياراتماق، اوزون و يوروجو بير سوره‌جدير. منيم آماجيم دا بونلاري ياپماق دئييلدير. آماجيم بو قونويا ديققه‌تله‌ري چكمه‌ك و دويارليليق ياراتماق يولوندا ايلك آدديمي آتماقدير.

بو دوغرولتودا آزه‌ربايجان توركجه‌سينده جينسييه‌تچي آنلاتيملاري آشاغيدا توپارلاميشام. بونلاري نئچه بؤلومه آييرماق اولار:

قاديني يوخ سايان و گؤرمه‌ز قيلان اريل آنلاتيملار (ايفاده‌له‌ر)
قاديني جينسه‌ل بير نسنه گؤسته‌ره‌ن آنلاتيملار
قاديني اركه‌يين صاحيب اولماسي و دئنه‌تله‌مه‌سي گره‌كه‌ن بير نسنه گؤسته‌ره‌ن آنلاتيملار
قاديني، عاغيل، سئچيم و ذئوقله‌ري ايله جينسه‌لليييني كيچيمسه‌ييپ آشاغيلايان آنلاتيملار
قاديني بللي اويناملارا (روللارا) سوخان آنلاتيملار
قادين و اركه‌ك اوزه‌رينده‌ن ايكيليكله‌ر سوناراق جينسييه‌تچيليك ياپان آنلاتيملار
قادين وورقوسو ياپاراق قاديني اؤته‌كيله‌شديره‌ن آنلاتيملار
قاديني چئشيتلي كيمليكله‌ره يانسيداراق جينسييه‌تچيليك ياپان آناتيملار
اركه‌ك اوزه‌رينده جينسييه‌تچيليك يارادان آنلاتيملار
اركه‌يي اوجالداراق و اؤيه‌ره‌ك جينسييه‌تچيليك ياپان آنلاتيملار
خيطاب ائتدييي جينسييه‌ت باخيميندان اريل اولان آنلاتيملار
و.س.

آدام (آدام اؤلدورمه، آدام باشينا دوكتور، ....): قادين، كؤكه‌ن اولاراق اركه‌يي آنلاتان (ايفاده ائده‌ن) آدام كلمه‌سينين ايچينده يئر آلماييپ، اونون تانيمي ديشيندا قالماقدادير. گونوموزده ايسه آدام كلمه‌سينين هم اينسان، هم اركه‌ك آنلاميندا اولماسي، قادينين وارليغيني سيليكله‌شديرميش و يوخ سايميشدير.

آدام اولماق، آدام كيمي، آدام يئرينه قويماق، آدام سايماق، آدام ائيله‌مه‌ك، ...: بو دئييمله‌رده اركه‌ك آنلاميندا اولان آدام كلمه‌سي، قادينين وارليغيني سيليكله‌شديرميش و يوخ سايميشدير. بونا اك اولاراق بوراداكي آدام`لي آنلاتيملارين هاميسي اولوملو آنلاملار ايچه‌رمه‌كده، اركه‌كلييي اؤيه‌ره‌ك اوجالديپ آلقيشلاماقدا و بو اوستون اؤزه‌لليكله‌رين اركه‌كله‌ره عاييد اولدوغو كيمي گيزلي آنلاملار داشيماقدادير.

اوغلو (اينسان اوغلو، ...): بو كلمه‌نين داشيديغي آچيق آنلام، قادينلاري دا ايچه‌ره‌جه‌ك بيچيمده قوللانيلماسينا ايذين وئرمير. بورادا دا قادينين سيليكله‌شمه‌سي و يوخ ساييلماسي سؤز قونوسودور.

سوي آدلاردا –اوغلو اكي: اوغلو ايله بيته‌ن سوي آدلاري، اوغوشون (عاييله‌نين) بوتون اوشاقلارينين اركه‌ك اولدوقلاري و آرالاريندا ديشي بير اوشاق اولماديغي ايزله‌نيميني وئرير. بورادا قادينين گؤرمه‌زده‌ن گلينمه‌سي و يوخ ساييلماسي سؤز قونوسودور.

آتا (آتايورد، آتا ياديگاري، آتادان قالما، ..): بونلار اسكي و بايري (باستان) اينسانلاري آنلاتماق اوچون ايشله‌ديلير. آنجاق گرچه‌كده يالنيز اركه‌كله‌ري آنلاتير (ايفاده ائدير). بو آنلاتيملار قادينلاري گؤرمه‌زده‌ن گله‌ن و يوخ سايان بير آنلاييشين يانسيتماسيدير.

آتالارسؤزو: بو دئييم، سانكي بوتون سؤيله‌نه‌ن و گئچميشده‌ن گونوموزه گله‌ن سؤزله‌ري اركه‌كله‌ر سؤيله‌ميش، بو آلاندا نه وارسا هاميسيني اركه‌كله‌ر اوره‌تميشدير و بونلارين اورتايا چيخاريلماسيندا قادينلارين هئچ بير اوينامي اولماميشدير ايزله‌نيمي يارادير. بو ديلده‌م (منطيق)، قادينلارين يوخ ساييلماسي و گؤرمه‌زده‌ن گلينمه‌سي يولو ايله جينسييه‌تچيليك ياپما اؤرنه‌ييدير.

ار، اري: توركجه‌ده ار سؤزو بوتونويله اركه‌ك آنلاميندادير. آنجاق اسكي زامانلاردان بري تورك كولتورونده اينسان آنلاميندا دا قوللانيلميشدير. بو و اويماق آدلاريندا (خزه‌ر، آغاج اري، ...) ار سؤزو كيتله‌ني تمثيل ائده‌ر و بو كيتله يالنيز اركه‌كله‌رده‌ن اولوشور ايزله‌نيمي يارادير. بو دا قاديني يوخ سايان جينسييه‌تچي بير آنلاييشين ديله يانسيماسيدير.

سؤزون اري، اره‌ن (ائولييا)، ارده‌م (فضيله‌ت): اركه‌ك آنلاميندا اولان ار كؤكونده‌ن ياپيلميش بو كيمي آنلاتيملاردا ار بؤلومو، قاديني گؤرونمه‌ز ياپير. آيريجا بو دئييم و دئگيله‌ر، اره اولوملو آنلاملار يوكله‌يه‌ره‌ك، اركه‌يي اوجالديپ آلقيشلايير و بو مزييه‌تله‌رين يالنيز اركه‌كله‌ره عاييد اولدوغو گيزلي آنلاميني داشيماقدادير.

كيشيليك: بو كلمه كيشي اولما دورومو و كيشيجه داورانيش، ايگيتليك آنلاملاريندادير. ايگيتليك آنلامي اركه‌يه اؤيگونون ديلسه‌ل بير يانسيماسيدير (كيشينين يايندا باش كسه‌رله‌ر، كيشي توپوردويونو يالاماز، كيشينين سؤزو بير اولار، كيشي كيمي اول قورخاق اولما، كيشي كيمي سؤز وئر، ...)

كيشي غئيره‌تلي قادين: تورك آتاآناسؤزله‌رينده اوستون اؤزه‌لليكله‌رين اركه‌كله‌رين تكه‌لينده اولدوغو دوشونجه‌سي كؤكلو اولوپ، گنيش يئر آلماقدادير. او دنلي كي بير اينساني يوكسه‌لتمه‌ك ايسته‌ركه‌ن اونو اركه‌يه، آلچالتماق ايسته‌ركه‌ن ده قادينا بنزه‌تمه‌ك گره‌كلي و يئته‌رليدير. كيشي غئيره‌تلي قادين اؤرنه‌يينده اولدوغو كيمي، بير سيرا اولوملو سانيلان صيفه‌تله‌ر قادينلارا ايسناد ائديله‌نده بيله، بو ايش اونلاري اركه‌كله‌ره بنزه‌ده‌ره‌ك ياپيلير.

مردانه، نامرد، جؤمه‌رد، مرد-ي مردانه، ...: فارسجادان آلينتي اولاراق توركجه‌يه گيره‌ن بو كلمه‌له‌ر اؤزله‌رينده تام بير اورتاچاغ جينسييه‌تچي آنلاييشي يانسيديرلار. فارسجا مرد (ار) كلمه‌سينين كؤمه‌يي ايله ياپيلميش بو دئييمله‌رين هاميسي، اركه‌يين اوستون اؤزه‌لليكله‌ريني وورقولايير. بو آنلاتيملاردا اولوملو آنلام داشييان مرد بؤلومو، بو اؤزه‌لليكله‌ره صاحيب اولانلار آراسيندا قاديني گؤرونمه‌ز ياپماقدادير. بو دئييمله‌ر آيريجا اركه‌يي اوجالديپ آلقيشلاياراق، كيشيجه داورانيش، ايگيدليك و الي آچيقليق كيمي اوستونلوكله‌رين، يالنيز اركه‌كله‌ره عاييد اولدوغو گيزلي آنلاميني داشيماقداديرلار. بو كلمه‌له‌ر اركه‌يه اؤيگونون ديلسه‌ل يانسيماسي و اركه‌كله‌ري اوجالداراق ديلده جينسييه‌تچيليك ياپمانين اؤرنه‌ييديرله‌ر.

آروات: اسكي توركجه‌ده‌كي اوراقات كلمه‌سينين ده‌ييشگه‌سي اولان آروات كلمه‌سي، قادين آنلاميندا اولوپ، ار و يا كيشينين قارشيليغيدير. آروات سؤزو ايلك باشدا يانسيز بير كلمه ايكه‌ن داها سونرالار اونا اولومسوز چاغريشيملار يوكله‌نميش و قوللانيلماسي قاچينيلير اولموشدور. گونوموز توركجه‌سينده، اؤزه‌لليكله قوزئي آزه‌ربايجان و توركييه‌ده آروات آشاغيلاما سؤزجويو اولاراق گؤرولور و چكينيلمه‌سي گره‌كه‌ن، عاييب و آرقو بير كلمه دييه آلقيلانير. اويسا اركه‌كله‌ر حاققيندا ايشله‌ديله‌ن ار و يا كيشي كلمه‌له‌ري بئله اولومسوز آنلاملار داشيماماقداديرلار. بوگون آروات يئرينه داها نزاكه‌تلي و كيبار اولدوغو سانيلان قادين و توركييه‌ده بايان كلمه‌له‌ري قوللانيلماغا باشلاميشدير.

آروات كيمي آغلاماق: قادينين ضعيف اولدوغونو وورقولايير. بو كيمي آنلاتيملار گنه‌لده اركه‌كله‌ري آشاغيلاماق و كيچيك دوشورمه‌ك اوچون قوللانيلير. چونكو اريل جينسييه‌تچي ديلده‌مينده (منطيقينده) قادين و قادين كيمي اولماق، آشاغي و آلچاق اولماقلا ائشيتدير. بو دئييم، قادين و اركه‌ك روللاريني آييران، قاديني بللي بير رولا سوخان و قادينلاري آشاغيلايان آنلاتيم اؤرنه‌ييدير.

آرواد كيمي دير دير، آرواد كيمي سؤز گزديرمه‌ك، آروات كمي دالجا دانيشماق، ....: بو آنلاتيملار قاديني آشاغيلايان و بللي دوشوك دوزئيلي و اولومسوز داورانيشلاري قادينلارا مال ائده‌ن آنلاتيملاردير. اويسا ديليمزده (كيشي كيمي) دئييميني ايچه‌ره‌ن آنلاتيملار، حاققيندا ايشله‌ديله‌ن شخصي اؤيمه‌ك و اوجالتماق اوچون قوللانيلير. اؤرنه‌يين (كيشي كيمي قادين) آنلاتيمي، قادينين گوجلو و بئجه‌ريكلي آنلاميندا اولوپ اؤيگونو بليرتمه‌كده‌دير.

آروات حامامي: هامينين بيرده‌ن دانيشماسي و چوخ گورولتولو يئر آنلاميندادير. بورادا قادينلارين گره‌كسيز، چوخ و يوكسه‌ك سسله قونوشما ايماژي ياراديلير. اويسا ديليميزده بو آنلامدا كيشي حامامي دئييمي يوخدور.

قيز: بو كلمه‌نين آنلاملاريندان بيري جينسه‌ل ايليشكيده بولونماميش ديشي و يا باكيره‌دير. بورادا جينسه‌ل ايليشكيده بولونموش و يا بولونماميش ديشيله‌ر اوچون ايكي آيري كلمه‌نين وارليغي (قيز، قادين) گؤرولور. اويسا اركه‌كله‌ر اوچون بئله بير آيريم يوخدور. بو ايفاده قاديني جينسه‌ل بير نسنه اولاراق سونان جينسييه‌تچي بير آنلاتيمدير.

قيز آلماق، قيز وئرمه‌ك، قيز ايسته‌مه‌ك، آروات آلماق، اره وئرمه‌ك: توركجه‌ميزده بونلارين قارشيليغي اولاجاق اوغلان آلماق، اوغلان وئرمه‌ك، اوغلان ايسته‌مه‌ك، قيزا وئرمه‌ك، ... دئييمله‌ري يوخدور. بو دئييمله‌ر، قيزين آلينيپ وئريله‌ن بير نسنه، ده‌ييش توخوش ائديله‌بيلير بير آراج اولدوغونو گؤسته‌رير، قاديني اركه‌كله‌ر طره‌فينده‌ن صاحيب اولونان بير نسنه اولاراق سونور.

تورشاميش قيز، ائوده قالميش قيز: بو كيمي دئييمله‌ر ايسته‌نيلمه‌يه‌ن، يئيله‌نمه‌يه‌ن قيزلار اوچون ايشله‌ديلير. اويسا توركجه‌ميزده اركه‌كله‌ر اوچون بونلارين قارشيليغي يوخدور. چونكو تورك توپلومون گؤزونده سوباي قالميش بير اركه‌يين آشاغيلاناسي و اوتانيلاجاق بير ياني يوخدور.

قيز قانديرماق، قيز تاولاماق: بو ايكي دئييم اسكي توركجه‌ده قانديرماق (بيريني ياخشيجا و دويوروجو بيچيمده باشا سالماق) و تابلاماق (راضي ائتمه‌ك) آنلاملاريندا اولان مصده‌رله‌رده‌ن ياپيلميشدير. آنجاق بو مصده‌رله‌ر بوگون ايلكين آنلاملاريني ايتيره‌ره‌ك آلداتماق آنلاميني قازانميشلاردير. بو دورومدا، گونوموزده‌كي قوللانيملاري قيزلاري جينسه‌ل نسنه اولاراق و قولايجا آلداتيلاجاق كيمسه‌له‌ر دييه تصوير ائتدييينده‌ن دولايي، جينسييه‌تچي دئييمله‌ردير.

قيز كيمي تئز اينجييه‌ن، بورجودان، ...: بو كيمي قوللانيملار (قيز كيمي قورخاق، قيز كيمي بورجودورسان، تئز اينجييه‌ن قيز كيمي اولموسان، ...) گنه‌لده اركه‌كله‌ري كيچيمسه‌مه‌ك و آشاغيلاماق اوچون قوللانيلان آنلاتيملاردير. سانكي اركه‌كله‌ر اوچون آشاغيلانمانين يولو، قيز كيمي اولماق و داورانماقدان گئچه‌ر.

قيز كيمي تزه: بير نسنه‌ني تانيملاماق اوچون قوللانيلان (قيز كيمي ماشْين آلميشام، قيز كيمي تپ تزه، ..) آنلامي، سؤزو ائديله‌ن نسنه‌نين ال ده‌يمه‌ميش و يئني اولوشودور. بو دئييم قادينين ديش گؤرونوشو و جينسه‌لليييني چاغريشديرير.

قادين اينجه وارليقدير: قادينلار حاققيندا سؤيله‌نه‌ن اينجه كيمي سؤزله‌رين، ايلك باخيشدا اولوملو بير آنلام داشيديقلاري دوشونوله‌بيلير. آنجاق بو آنلاتيمي قوللانان اركه‌كله‌رين چوخو بئله بير سؤزون اؤزله‌رينين حاققيندا سؤيله‌نمه‌سيني كسينليكله ايسته‌مه‌ز.

ائو خانيمي، حايات قاديني: بو آنلاتيملار قادينلاري بللي روللارا سوخور و بو كيمليكله‌رله قادينليق آراسيندا باغ قورور. بوندان دولايي دا بو دئييمله‌رين اركه‌كله‌ر اوچون قارشيليغي يوخدور.

باجي: بير اركه‌ك بير قادينا باجي دييه خطاب ائده‌ركه‌ن، اونا "من سنه باجيم گؤزويله باخيرام و سني قادين اولاراق گؤرموره‌م" دئميش اولور. بو دا قادينا باجي دييه خطاب ائده‌ن اركه‌يين گؤزونده قادينلارين جينسه‌ل بير نسنه اولدوقلاريني و اونون دا سؤزو گئده‌ن قادينا بير جينسه‌ل نسنه اولاراق باخديغيني، آنجاق بئله بير نييه‌تي اولماديغيني آنلاتميش اولور.

آتا اوجاغي، دده مالي، آتابابا قبريستانليغي، بابا ائوي: بو آنلاتيملار ائكونوميك گوجون آتادا و بابانين ائوين صاحيبي و باشچيسي اولدوغو دوشونجه‌سينين سونوجودور. بونلار اورتاچاغدان قالما قادينين يوخ ساييلما آنلاييشينين ديلده يانسيمالاريدير.

دئوله‌ت آدامي، ايش آدامي، ...: بو كيمي آنلاتيملار قادينين ايش دونياسي، ائكونومي، يؤنه‌تگي (سيياسه‌ت) كيمي بللي آلانلارينن ديشيندا اولدوغو و دوغا يا دا اويناميندان (رولوندان) دولايي بو آلانلاردا يئر آلاماياجاغيني ايچه‌رير. اك اولاراق، بو آلانلارين اركه‌ك آلانلاري اولدوغو و گوجون تكجه اركه‌يين الينده اولابيله‌جه‌يينه وورقو ياپير.

آتابه‌يليك قورومو، طريقه‌ت دده‌سي، بير دوشونجه‌نين باباسي، به‌ي بالاسي يئرده قالماز، ...: بو كيمي آنلاتيملار قادينلارين اؤته‌يين (تاريخين) ايچينده گؤرمه‌زده‌ن گليندييي و يوخ ساييلديقلاريني قانيتلايير.

رفيقه، موعه‌لليمه، شاعيره، رققاصه، آكتريس، ...: بو آنلاتيملار داها چوخ قوزئي آزه‌ربايجان`ين توغرالي (رسمي) و گؤركول (اده‌بي) ديلينده ايشله‌كديرله‌ر. چوخو عره‌بجه‌ده‌ن آلينما بو سؤزجوكله‌ر، توركجه‌ده يئري اولماماسينا قارشين، ايلگيلي آلانلاري اريل و ديشيل دييه ايكييه آييراراق جينسييه‌تچيليك ياپير. بو كلمه‌له‌ر قادينلارين ايلگيلي آلانلاردا اولماسينين آز گؤرولور يا دا ماراقلي اولدوغو ايزله‌نيميني اويانديرير.

قادين تاجيرله‌ري؛ قوجا، قادين، اوشاق دئمه‌ده‌ن؛ ....: بو كيمي دئييمله‌ر قادينلارين اركه‌كله‌ره گؤره ايكينجيلليك و ضعيفليييني ايما ائدير.

آنا اوره‌يي، آناليق وورقوسو، ...: بونلار قادين و اركه‌ك روللاريني آييراراق جينسييه‌تچيليك يارادان آنلاتيملاردير. گونئي و قوزئي آزه‌ربايجاندا ايسلام دينچي و كومونيست گؤركسؤزون (اده‌بيياتين) قادينين آناليق گؤره‌وينه وورقو ياپماسي، بو دوشونگه‌له‌رين (ايدئولوژيله‌رين) باخيشينا اويقون اولاراق، بونلارين قادينين اصلي ايشي و اؤزه‌لليكله‌ري اولدوغو دوشونجه‌سيني يئرله‌شديرمه‌ك ايسته‌مه‌له‌ري ايله ايلگيليدير.

وفالي قادين، آنا باجي ناموسو، عيففه‌تلي آروات: بو آنلاتيملار قاديني ان اوج بيچيمده جينسه‌ل بير نسنه اولاراق گؤسته‌ره‌ن، بونلارين آچيغا وورولماسينين ايسه عاييب اولدوغونو سؤيله‌يه‌ن آنلاتيملاردير. بو كيمي آنلاتيملار، اونلاري قوللانانلارين اؤزه‌لليكله ايسلامچي دينچي و كومونيست اده‌بيياتين قادينين جينسه‌لليييني آشيري دره‌جه‌ده اؤنه‌مسه‌ديييني گؤسته‌رير.

قادين حاقلاري: بو كيمي آنلاتيملار، ديشيليك و قادينا وورقو ياپاراق اونو اؤته‌كيله‌شديرير.

قارداش اؤلكه، قارداش شهه‌ر، هه‌يه قارداش، ...: بو كيمي آنلاتيملار خطاب ائتديكله‌ري جينسييه‌ت باخيميندان اريلديرله‌ر.

شاختا بابا: يانسيز بير كلمه يئرينه سئوويئت آزه‌ربايجانيندا روسجادان دوغرودان چئويري يولويلا آلينان بو اريل كلمه‌نين (توركمه‌نيستاندا آياز بابا، تاتاريستاندا قيش باباي، اؤزبه‌كيستاندا قار بابا، توركييه‌ده نوئل بابا)، او دؤنه‌م كومونيست يؤنه‌تيمده ديلده جينسييه‌تچي آنلاييشين وارليغينين قانيتي اولاراق ده‌يه‌رله‌نديريلميشدير.

قوجالماق، قاريماق: اسكي توركجه‌ده ياشلانماق قارشيليغيندا بو ايكي كلمه وار ايدي. بو دوروم، قادين و اركه‌ك اوزه‌رينده‌ن ايكيليك سوناراق ديلده جينسييه‌تچيلييين اؤرنه‌يي ايدي. بوگون قاريماق مصده‌ري اونوتولاراق يئريني بؤيوك اؤلچوده هر ايكي جينس اوچون ايشله‌ديله‌ن قوجالماق مصده‌رينه بيراخميشدير. ايلك باشدا يالنيز اركه‌كله‌ر اوچون ايشله‌ديله‌ن قوجالماق`ين بوگون قادينلار اوچون ده ايشله‌ديلمه‌سي، ديلده قادينلارين وارليغيني گؤرمه‌زده‌ن گلمه و سيليكله‌شديرمه‌نين اؤرنه‌ييدير.

آرواتباز، قادين پره‌ست: بو كيمي آنلاتيملار قاديني اركه‌كله‌رجه ائيله‌نمه‌ك اوچون قوللانيلان جينسه‌ل بير نسنه اولاراق گؤسته‌رير.

يوسما، جيندا، قحبه: قادينلارين جينسه‌للييني اؤنه چيخاردان، اونلاري بللي اولومسوز روللارا ايته‌ن بو كيمي آنلاتيملارين اركه‌ك قارشيليقلاري يوخدور. قادينلارا اؤزگو اولان بو دئگيله‌ر، آشاغيلاما آماجلي سؤيوش اولاراق دا قوللانيلير.

سؤيوشله‌ر (اوغراش، گيج ديللاق، م-سؤزو): توركجه‌ميزده سؤيوشله‌رين اؤنه‌ملي بير بؤلومو قادينلارا قارشي جينسييه‌تچيليك ايچه‌رير. قادينلارين جينسه‌لليييني اؤنه چيخاردان و آلچاق سايان بو سؤيوشله‌ر، گنه‌لده اركه‌كله‌ري آشاغيلاماق اوچون ايشله‌ديلير و قادينلارا وئريله‌ن روللار (اوغراش: آناسيني و يا باجيسيني فاحيشه ائده‌ن آدام آنلاميندا) و يا قادينلارين گؤوده و جينسه‌ل اورقانلاري ايله ايلگيليدير (گيج ديللاق: حره‌كه‌تله‌ريني بيلمه‌يه‌ن، دانيشديغيني ايتيره‌ن آدام آنلاميندا. يا دا م-سؤزو: بورادا قادين جينسه‌ل اورقانينين آدي تك باشينا سؤيوش اولاراق ايشله‌ديلير). بو كيمي سؤيوشله‌ر ان آشاغيليق و ان ده‌يه‌رسيز ساييلاني گؤسته‌ريرله‌ر.

س-سؤزو: توركجه‌ده اركه‌ك و قادينين جينسه‌ل بيرله‌شمه‌سي آنلاميندا اولان مصده‌ر (س-سؤزو)، اركه‌يين جينسه‌ل اورقانينين آديندان تؤره‌ميشدير. قادين و اركه‌يين جينسه‌ل بيرله‌شمه‌سيني، اورتاقلاشا گرچه‌كله‌شديريله‌ن بير ائيله‌م دئييل ده، يالنيز اركه‌يه باغلايان و قاديني يوخ سايان و گؤرمه‌زده‌ن گله‌ن بو دئييم، بوتونويله و آشيري دره‌جه‌ده جينسييه‌تچي بير آنلاييشدير. اويسا اؤرنه‌يين ايگيليزجه‌ده بو مصده‌رين قارشيليغي اولان ف-سؤزو، اركه‌يين جينسه‌ل اورقاني آديندان ياپيلماميشدير و ايكي جينس آچيسيندان يانسيز و قاپساييجيدير. ذاته‌ن توركجه‌ده جينسه‌ل ائيله‌مله ايلگيلي وار اولان كلمه‌له‌رين هاميسينا ياخيني، اركه‌ك ده‌ييشگه سيدير (وارييانتيدير) و بونلارين قادين قارشيليغي يوخدور. اؤرنه‌يين ماستورباسييونون آزه‌ربايجان توركجه‌سينده نئچه اركه‌ك ده‌ييشگه‌سي واركه‌ن، بونلارين قادين ده‌ييشگه‌سي يوخدور. س-سؤزونون –دير`لي بيچيمي، آيريجا سؤيوش اولاراق دا قوللانيلير. اركيل جينسييه‌تچي آنلاييشين بوارادكي ديلده‌يي (ايستيدلالي) بئله‌دير: سئكس ائيله‌مينده قادين ائديلگه‌ن اولاندير. بير اركه‌يين سئكس ائيله‌مينده قادين قونوموندا اولماسي، اؤلومله ائشيتدير.

جينسييه‌تچي آنلاييشلي بير نئچه آتاآناسؤزو:

گئچمه نامه‌رد كؤپروسونده‌ن، قوي آپارسين سئل سني: بورادا اركه‌يين ايگيتجه داورانيش، باهاديرليق و الي آچيقليق كيمي اوستون اؤزه‌لليكله‌ري وورقولانير. بو آتا آنا سؤزو اركه‌يي اوجالديپ آلقيشلاياراق، سؤزو ائديله‌ن مزييه‌تله‌رين يالنيز اركه‌كله‌ره عاييد اولدوغو، مرد اولمايانين (نامه‌ردله‌رين و بو آرادا قادينلارين) بئله اوستون اؤزه‌لليكله‌ره يييه اولاماياجاغي گيزلي آنلاميني داشيماقدادير. قاديني گؤرونمه‌ز قيلان بو كيمي دئييمله‌ر، اركه‌يه اؤيگونون ديلسه‌ل يانسيماسي و اركه‌كله‌ري اوجالداراق ديلده جينسييه‌تچيليك ياپمانين اؤرنه‌ييدير.

-آروات سؤزونه باخان آرواتدان دا اسكيكدير؛ آروادين ياخشيسينا دا لعنه‌ت، پيسينه ده؛ ...: بورادا قادينلار كؤتو و اكسيك وارليقلار اولاراق گؤسته‌ريلير؛ قادين، عاغلي و داورانيشي آشاغيلانير.

-ار آتاني ائل آتار، ار توتاني ائل توتار: بورادا قادينين تكجه ائش اولاراق، او دا يالنيز ارينه اويماسي و اونون طره‌فينده‌ن قبول گؤرمه‌سي دوروموندا توپلومدا ده يه‌ري اولدوغو سؤيله‌نير.

-قيزي اؤز خوشونا قويسان، يا آشيغا گئده‌ر يا زيرناچييا: قادين عاغلي و جينسه‌للييي هر آلاندا آشاغيلانميش و دئنه‌تله‌نميشدير. بورادا دا قيزلار عاغيلسيز و اركه‌كله‌ر طره‌فينده‌ن يؤنله‌نديرمه و دئنه‌تله‌نمه‌يه مؤحتاج كيمسه‌له‌ر اولاراق گؤسته‌ريلير.

-قيزيني دؤيمه‌يه‌ن ديزيني دؤيه‌ر: بورادا قيزلارين اؤز اوس (عاغيل) و آنلاقلاري (ايدراكلاري) اولماديغي، اركه‌كله‌ري طره‌فينده‌ن يؤنه‌لديليپ دئنه‌تله‌نمه‌لي اولدوقلاري، آيريجا اولارا قارشي شيدده‌ت قوللانيلماسي گره‌كدييي دوشونجه‌سي يئرله‌شديريلير.

-قيزيوي ايته ده وئرسه‌ن آلداديپسان: بورادا قيز اوشاغين ده‌يه‌رسيز اولدوغو و بير آن اؤنجه اوندان قورتولماسي گره‌كدييي سؤيله‌نير. قيز ايتله عئيني جرگه‌يه يئرله‌شديريله‌ره‌ك حئيوانلاشديريلير.

-قارينين زولفو آغ اولار، اوره‌يي قارا: قاري كلمه‌سينده بير چئشيت قاباليق و گؤبودلوق واردير. بورادا آيريجا داها دئنه‌ييملي اولان ياشلي (قاريلارين)، دول وس. قادينلارين اركه‌كله‌رين اونلاردان اومدوغو روللاري يئرينه گتيرمه‌يه‌ن، آرد نييه‌تلي و سالديرقان اولدوقلاري دوشونجه‌سي واردير.

-آروادا ديشيوي سايديرما؛ ايت ايله آروادا ائعتيبار يوخدور: بورادا قادينين گووه‌نيلمه‌ز اولدوغو سؤيله‌نير و حئيوان دوزئيينه دوشوروله‌ره‌ك آشاغيلانير.

-آروات مالي، باش توخماغي: بورادا ائكونوميك آلانين قادينا عاييد اولماديغي، قادينين اؤزونه عاييد مالي اولسا بيله، بونون هئچ بير يارار ساغلاماديشي و ساده‌جه باش آغريسي اولدوغو ايدديعا ائديلير.

-آغلارسا آنام آغلار، قالاني يالان آغلار: بو آتاآناسؤزو اركه‌كله‌رين آغلاماسينين اولوملو قارشيلانماديغي بير توپلومدا آغلامانين قادينلارا (آنالارا) ياراشديغيني سؤيله‌مه‌سي آچيسيندان ماراقليدير.

جينسله‌ر آراسي داها يانسيز (نؤتر) و قاپساييجي (اينكولوسيو) بير توركجه‌يه دوغرو

توركجه‌ميزده‌كي جينسييه‌تچي آنلاتيملارين وارليغي، توپلومدا قادينين ايكينجيلييينه و اؤته‌كيله‌شمه – اؤزگه‌له‌شمه‌سي ايله سونوجلانير. دوغالين (البه‌تته) دورومو آبارتماغا دا گره‌ك يوخدور. تورك ديلي و آزه‌ربايجان كولتورو فارس ديلي و فارسيستان كولتورو ايله قارشيلاشديريلاندا چوخ داها آز جينسييه‌تچي و جينسه‌ل آچيدان آيريمچيدير. آنجاق بو دا بير گرچه‌كدير كي آرتيق ديليميز قادين –اركه‌ك آيريمچيليغيني يانسيدان اؤيه‌له‌ر و جينسييه‌تچي آنلاييشين تورتولاريندان آرينيپ داها ايله‌ري بير دوزئي و يئنيجيل اؤلچونه (مودئرن ايستانداردا) قاووشماليدير. چونكو ديليميز جينسييه‌تله‌ر آراسي آيريمچيليق و اؤن يارقيلاردان قورتولدوقجا، خالقيميز دا اؤزگورله‌شه‌جه‌كدير.

١-آتاسؤزله‌ري ايفاده‌سي يئرينه، اسكي متين و يا لهجه‌له‌ريميزده‌ن حيكمه‌تلي سؤز آنلاميندا اولان بؤگوشلو سؤز كيمي يانيسز بير كلمه بولونمالي، يا دا ان آزيندان هر ايكي جينسي قاپسايان آتا آناسؤزو كيمي يئيني بير دئيييم ايشله‌ديلمه‌ليدير.

٢-آتاآناسؤزونده قادينلاري كيچيمسه‌يه‌ن، قادينلاري عاجيز، آشاغي، يئته‌رسيز گؤسته‌ره‌ن، هابئله جينسييه‌تچي آنلاييشلا اوستون اؤزه‌لليكله‌ري اركه‌كله‌ره ايسناد ائده‌ن دئييمله‌ري قوللانماقدان قاچينيلماليدير. بو كيمي جينسييه‌تچي آنلاييشلي آتاآناسؤزله‌ري، اورتالدان (مئدييادان)، اوخول پيتيكله‌رينده‌ن (درس كيتابلاريندان) آريتلانيپ چيخارديلماليدير.

٣-تورك و آزه‌ربايجانلي يازارلار، قوشارلار، اورتال (مئدييا)، بوتون يايين و بلگه‌له‌رده جينسه‌ل آچيدان يانسيز اولان توركجه كلمه‌له‌ري قوللانمالي.

٤-يايينلاردا تيپيك قادين رول و اؤزه‌للييي دييه بير شئيه ده‌يينيلمه‌مه‌ليدير (قادين كيمي دويقوسال، كيشي كيمي سؤزونو توتان، آنا اوره‌يي، وفالي قادين، عيففه‌تلي آروات، ...)

٥-جينسييه‌تله‌ر حاققيندا ايستئرئوتيپله‌رده‌ن، جينسله‌ري بللي روللارا سوخان دئييم و كلمه‌له‌ري قوللانماقدان اوزاق دورولماليدير (اؤرنه‌يين بيليم آدامي، حايات قاديني، ائو خانيمي)

٦-جينسله‌ر آراسيندا آيريمچيليغي چاغريشديران سؤز و دئييمله‌ري قوللانماقدان چكينمه‌ليدير. اؤرنه‌يين فضيله‌ت آنلاميدا اولان ارده‌م كلمه‌سي، ار كؤكونده‌ن ياپيلديغي اوچون، هر ايكي جينسه ائشيت مسافه‌لي اولماييپ، بو اوزده‌ن ده جينسله‌ر آراسي يانسيز و قاپساييجي بير كلمه دئييلدير.

٧-آنلاملاري زامانلا ده‌ييشه‌ن، آيدين و دقيق اولمايان، هم اركه‌ك و هم هر ايكي جينس اوچون قوللانيلميش كلمه‌له‌ر يئرينه (كيشي، ار، آدام، ...) تك آنلاملي و كسين اولان كلمه‌له‌ر (اركه‌ك، قادين، ..) و جينسييه‌تسيز كلمه‌له‌ر (آدام يئرينه توركجه يالينيق) قوللانيلماليدير.

٨-آدام، ار و بنزه‌رله‌رينين ايشله‌ديلدييي كلمه‌له‌رده بونلارين يئرينه گره‌كدييينده اينسان كلمه‌سيني قوللانماليييق (بيليم آدامي يئرينه بيليم اينساني، ...)

٩-قاديني يوخ سايان و گؤرمه‌زده‌ن گله‌ن كلمه و دئييمله‌ر يئرينه، نؤتر اولان توركجه كلمه‌له‌ر بولونمالي و يا دا يئنيده‌ن تؤره‌ديلمه‌ليدير. اؤرنه‌يين آتايوردو يئرينه اسكي توركجه و بير سيرا چاغداش لهجه‌له‌رده وطه‌ن آنلاميندا وار اولان يئرسو كلمه‌سي ايشله‌ديله‌بيله‌ر.

١٠-قادين و اركه‌ك ايله ايلگيلي ايكيليكله‌ر سونان آنلاتيملار قوللانيلماماليدير. اؤرنه‌يين هر بير جينسييه‌تين ياشلانماسي اوچون آيري بيره‌ر مصده‌رين وارليغي (قوجالماق، قاريماق)، يا دا ايلك باشدا اركه‌كله‌ره اؤزگو اولان قوجالماق`ين بوگون هر ايكي جينس اوچون قوللانيلماسي سورونلودور. بو ايكي يؤنته‌مين يئرينه، جينسله‌ر آراسي يانسيز اولان ياشلانماق مصده‌ريني قوللانماق اويقوندور.

١١-توركجه‌ده گنه‌ل بير ايلكه اولاراق كلمه‌له‌رين جينسييه‌تي اولماديغيندان حره‌كه‌تله، اريل و يا ديشيل (موذه‌ككه‌ر و يا مو‌اننه‌ث) عره‌بجه يا دا آوروپا كؤكه‌نلي بير سؤزجويو قوللانماق يئرينه، يانسيز اولان توركجه كلمه‌له‌ر ايشله‌تمه‌ليييك. اؤرنه‌يين آكتور و آكتريس يئرينه يانسيز اولان توركجه اوينامان، موعه‌لليم و موعه‌لليمه يئرينه يانسيز اولان توركجه اؤيره‌تمه‌ن، دوست و رفيقه يئرينه يانسيز اولان آرخاداش، رققاص و رققاصه يئرينه يانسيز اولان بيييچي كلمه‌سيني قوللانماليييق. توركجه‌له‌شديرمه يؤنته‌مييله قولايجا جينسييه‌تچيليكده‌ن اوزاق دورابيله‌ريكك.

١٢-جينسييه‌ت آيريمي اساسيندا ياپيلميش آلينتي فارسا كلمه‌له‌رين يئرينه، جينسييه‌تسيز اولان توركجه كلمه‌له‌ر ايشله‌ديلمه‌ليدير. اؤرنه‌يين مردانه يئرينه ايگيتجه، آلپجا، باهارديرجا؛ نامه‌رد يئرينه الچاق، جؤمه‌رد يئرينه سله‌ك، الي آچيق قوللانيلابيله‌ر.

١٣-آروات كلمه‌سيني قوللانماقدان قورخمامالييق. بونو يانسيز بير كلمه اولاراق قوللانماغا آليشماليييق. آروات`ي كيشينين قارشيتي اولاراق گؤرمه‌ك، اونو يالنيز بير جينسه‌ل نسنه اولاراق گؤرمه‌مه‌ميزه كؤمه‌ك ائده‌جه‌كدير.

١٤-باجي (و فارسجاسي همشيره) كيمي معصوم گؤرونه‌ن آلت كيمليكله‌ر، قادينا باخيشي ان اولومسوز ائتگيله‌يه‌ن كيمليكله‌ردير. بونلاري بييولوژيك باجيميز اولمايان قادينلار حاققيندا قوللانماماليييق. چونكو بونلار قاديني بير جينسه‌ل نسنه، آيريجا قورونماغا مؤحتاج، ضعيف يا دا اركه‌يه باغلي بير وارليق اولاراق تانيملاييرلار.

١٥-مسله‌كله‌رين اؤنونه قادين كلمه‌سي گتيرمه‌ك (قادين پيلوت)، ايلگيلي قادينين اركه‌يين ايشيني گؤردويو و سئيره‌ك گؤروله‌ن بير دوروملا قارشي قارشييا اولدوغوموز ايزله‌نيميني يارادير و آيريجا قاديني ايكينجيلييه ايته‌له‌يير.

١٦-آروات آلماق، اره وئرمه‌ك كيمي قادينلاري ساتين آلينان نسنه اولاراق گؤسته‌ره‌ن دئييمله‌رين يئرينه يانيسيز دئييمله‌ر اؤرنه‌يين سيراسييلا ائوله‌نمه‌ك و ائوه‌رمه‌ك قوللانيلابيله ر.

گرچه‌يه هو!

توركجه‌ميزده قادين و اركه‌ك آيريمچيليغي ايله جينسييه‌تچيليك- سؤزلوك

آبارتماقAbartmaq : اغراق كردن
آتااركيلAtaәrkil : پدرسالار
آچيAçı : زاويه
آديلAdıl : ضمير
آراجArac : وسيله
آراجيليقAracılıq : وساطت
آراليقسيزAralıqsız : بدون انقطاع، پيوسته
آرخاداشArxadaş : دوست، رفيقه
آردArd : پشت
آريتلانماقArıtlanmaq : پاكسازي شدن
آرينماArınma : خلوص
آشاغيلاماقAşağılamaq : تحقير كردن
آشيريAşırı : افراطي
آلانAlan : عرصه
آلقيشلاماقAlqışlamaq : تحسين كردن
آلقيلاييشAlqılayış : ادراك
آليشماقAlışmaq : عادت كردن
آٚلينتيAlıntı : اقتباس
آماجAmac : هدف
آنجاقAncaq : اما
آنلاتيلماقAnlatılmaq : افاده شدن
آنلاتيمAnlatım : افاده
آنلاقAnlaq : ادراك
آنلامAnlam : معني
آنلامليAnlamlı : معنيدار
آنلاييشAnlayış : ذهنيت
آيريجاAyrıca : جداگانه
آيريمAyrım : جدائي، افتراق
آيريمچيليقAyrımçılıq : تبعيض
آيرينتيAyrıntı : جزئيات
اريلӘril : مذكر
اكӘk : علاوه
اكسيكӘksik : كم
اكينجӘkinc : فرهنگ
الي آچيقӘli açıq : سخي، جوانمرد
اؤته‌كÖtәk : تاريخ
اؤته‌كيله‌شديرمه‌كÖtәkilәşdirmәk : غير خودي كردن
اوجالتماقUcaltmaq : ارج گذاشتن، متعالي دانستن
اوخولOxul : مدرسه
اورتاچاغOrtaçağ : قرون وسطي
اورتاقلاشاOrtaqlaşa : با مشاركت هم
اورتالOrtal : رسانه
اورونÜrün : محصول
اؤزگوÖzgü : خاص
اؤزگورله‌شمه‌كÖzgürlәşmәk : آزاد شدن
اؤزه‌لليكÖzәllik : خصوصيت
اوسUs : عقل، هوش
اوستونÜstün : برتر
اوغراماقUğramaq : مواجه شدن
اوغوشOğuş : خانواده، عائله
اؤلچوÖlçü : اندازه
اؤلچونÖlçün : استاندارد
اولقوOlqu : پديده
اولوشومOluşum : تشكل
اولومسوزOlumsuz : منفي
اولوملوOlumlu : مثبت
اولونتوOluntu : پديده
اؤن يارقيÖnyarqı : پيش داوري
اؤنه‌مسه‌مه‌كÖnәmsәmәk : مهم شمردن، اهميت دادن
اؤيره‌تمه‌نÖyrәtmәn : معلم
اويساOysa : در حاليكه
اويقونUyqun : متناسب
اويماقOymaq : طايفه
اويماقUymaq : متابعت كردن
اؤيمه‌كÖymәk : تقدير كردن، مدح كردن
اوينامOynam : رل، نقش
اوينامانOynaman : هنرپيشه
اؤيهÖyә : عنصر
ائتگيله‌شيمEtgilәşim : تاثير متقابل
ايچه‌رمه‌كİçәrmәk : محتوي بودن
ائديلگه‌نEdilgәn : مفعول
ايزله‌نيمİzlәnim : حس، تصور
ائشEş : همسر
ايشله‌كİşlәk : رايج، مورد استفاده
ائشه‌لEşәl : جنسي
ائشئيEşey : جنسيت
ائشيتEşit : مساوي، برابر
ائشئيچيEşeyçi : سكسيست
ايكينجيلİkincil : فرعي
ايگيتİgit : دلاور، قهرمان
ايلكهİlkә : اصل
ايلكينİlkin : نخستين، اوليه
ايلگيليİlgili : مربوطه
ايلهريİlәri : جلو، پيش
ايليشكيİlişki : رابطه
اينجه‌له‌نمه‌كİncәlәnmәk : بررسي كردن
ائيله‌مEylәm : عمل
ائيله‌نمه‌كEylәnmәk : تفريح كردن
باخيمBaxım : نگاه
باسقيBasqı : تضييق، فشار
باغBağ : پيوند، ربط
باهاديرBahadır : قهرمان، پهلوان
بايريBayrı : باستان
بلگهBәlgә : مدرك، سند
بلليBәlli : معين
بليرتمه‌كBәlirtmәk : معين كردن
بوته‌مBütәm : دين
بؤگوشلوBögüşlü : حكمت دار
بولونماقBulunmaq : قرار داشتن
بويBoy : عشيره
بويوتBoyut : بعد
بئجه‌ريكليBecәrikli : سررشته دار، بافراست
بيچيمBiçim : فرم
بيچيمله‌نمه‌كBiçimlәnmәk : فرم گرفتن
بيييچيBiyiçi : رقاص، رقاصه
پيتيكPitik : كتاب
تابلاماقTablamaq : راضي كردن
تانيمTanım : تعريف
تانيملاماقTanımlamaq : تعريف كردن
تكه‌لTәkәl : انحصار
تكيلTәkil : منفرد
توپارلاماقToparlamaq : جمع آوري كردن
توپلومToplum : جامعه
توتوچوTutucu : محافظه كار
تؤره‌تمه‌كTörәtmәk : ايجاد كردن
تؤزلوTözlü : راديكال
توغراليTuğralı : رسمي
جرگهCәrgә : رديف
چاغداشÇaödaş : معاصر
چاغريشيمÇağrışım : معني ضمني
چكينمه‌كÇәkinmәk : اجتناب كردن
چئشيتÇeşit : نوع
چئويريÇeviri : ترجمه
داغيليمDağılım : تقسيم، پراكنش
داورانيشDavranış : رفتار
دريمDәrim : اصطلاح
دنليDәnli : به آن درجه
ده‌يه‌رله‌نديرمه‌كDәyәrlәndirmәk : ارزيابي كردن
ده‌ييش توخوشDәyiş toxuş : بده بستان
ده‌ييشگهDәyişgә : واريانت
ده‌يينمه‌كDәyinmәk : اشاره كردن
دورومDurum : وضعيت
دوزه‌نDüzәn : سيستم، نظم
دوزئيDüzey : سطح
دوشونگهDüşüngә : ايدئولوژي
دوغالينDoğalın : البته، طبيعتا
دوغرولتوDoğrultu : راستا، استقامت
دؤنه‌مDönәm : دوره، عهد
دويارليليقDuyarlılıq : حساسيت
دويقوسالDuyqusal : احساساتي
دويوروجوDoyurucu : تطمين كننده
ديشDış : خارج
ديشيDişi : مونث
ديشيلDişil : مونث
دئگيDegi : سخن
ديل بيلگيسيDil bilgisi : دستور زبان
ديلده‌كDildәk : استدلال
ديلده‌مDildәm : منطق
ديلسه‌لDilsәl : زباني
دئنه‌تله‌مهDenәtlәmә : كنترل
دئييمDeyim : اصطلاح
ساغلاماقSağlamaq : تامين كردن
سالديرقانSaldırqan : متهاجم
سانكيSankı : تو گوئي
سانيلماقSanılmaq : گمان شدن
سوبايSubay : مجرد
سوره‌جSürәc : روند
سوره‌كليSürәkli : متماديا، پيوسته
سورونلوSorunlu : مساله دار
سونماقSunmaq : تقديم كردن، عرضه نمودن
سونوجلانماقSonuclanmaq : منتهي شدن
سوي آدSoyad : نام خانوادگي
سؤيوشSöyüş : فحش
سئچيمSeçim : انتخاب
سيليكSilik : غيرمهم، غيربرجسته
سلهكSәlәk : سخاوتمند
سئيره‌كSeyrәk : نادر، به ندرت
قاباQaba : خشن
قاپساييجيQapsayıcı : شامل
قاتقيQatqı : سهم
قاتيQatı : سرسخت
قاچينيليرQaçınılır : آنچه از آن اجتناب مي شود
قارشيتQarşıt : ضد، مقابل
قارشيليقQarşılıq : معادل
قارشيليقليQarşılıqlı : متقابل
قارشينQarşın : علي رغم
قانيتQanıt : ثبوت
قانيتلاماقQanıtlamaq : اثبات كردن
قاورامQavram : مفهوم
قاووشماقQavuşmaq : واصل شدن
قوشارQoşar : شاعر
قوللانماقQullanmaq : به خدمت در آوردن
قونوQonu : موضوع
قونوشماQonuşma : گفتگو
قونومQonum : موقعيت
كسينليكلهKәsinliklә : قطعيا
كؤتوKötü : بد
كؤكده‌ن بوته‌مچيKökdәn bütәmçi : بنيادگرا
كؤكلوKöklü : ريشه دار
كؤكه‌نKökәn : ريشه
كيتلهKitlә : توده
كيچيمسه‌مه‌كKiçimsәmәk : تحقير كردن
كيمليكKimlik : هويت
گرچه‌كله‌شمه‌كGәrçәklәşmәk : متحقق شدن
گرچه‌كليكGәrçәklik : واقعيت
گره‌كسيزGәrәksiz : غيرضروري
گره‌كليGәrәkli : لازم
گله‌نه‌كGәlәnәk : سنت
گنه‌لدهGәnәldә : عموما
گؤبودGobud : خشن، بي كيفيت
گوجونGücün : مجبوري، تحميلي
گؤركسؤزGörksöz : ادبيات
گؤركولGörkül : ادبي
گؤره‌وGörәv : وظيفه
گؤرونمه‌زGörünmәz : نامرئي
گؤرونوشGörünüş : ظاهر
گؤزله‌مله‌نمه‌كGözlәmlәnmәk : مشاهده شدن
گونلوكGünlük : روزمره
گؤودهGövdә : بدن
گووه‌نمه‌كGüvәnmәk : اعتماد كردن
ماراقليMaraqlı : جالب
نده‌نNәdәn : علت
نسنهNәsnә : شئي، چيز
وارساييمVarsayım : فرض
وورقوVurqu : تاكيد
ياپيلانديرماقYapılandırmaq : برپاساختن، سازماندهي كردن
يارارYarar : فايده
ياراشماقYaraşmaq : برازنده بودن
يازارyazar : نويسنده
يازقاYazqa : مقاله
ياساYasa : قانون
يالينيقYalınıq : انسان، بشر
يانسيتماقYansıtmaq : منعكس كردن
يانسيرYansız : خنثي، بي طرف
يانسيماYansıma : انعكاس
يايينYayın : نشر
يوكله‌مه‌كyüklәmәk : بار كردن
يؤنYön : جهت
يؤنته‌مYöntәm : روش
يؤنه‌تگيYönәtgi : سياست
يؤنه‌تگيلYönәtgil : سياسي
يؤنه‌تيمYönәtim : مديريت
يئته‌رليYetәrli : كافي
يئرسوYersu : وطن
يئنيجيلyenicil : مدرن
يئيله‌مه‌كyeylәmәk : ترجيح دادن
يييهYiyә : صاحب

آرديني اوخويون- Ardını Oxuyun!