Thursday, October 11, 2007
بغراج (بغراج )


? نام سرزمین و قبیله ای ترک و زیدی مذهب . ابودلف مسعربن مهلهل شاعر و نویسندة قرن چهارم در رسالة نخست سفرنامة خود ضمن شرح سفرش به ترکستان چین وهند (به نقل یاقوت حموی ج 3 ص 445) و وصف سرزمینها و قبیله هایی که در مسیر خود از بخارا تاشهر سندابیل مرکز چین آن روز از بغراج نام برده است (ابودلف مقدمه مینورسکی ص 24). مطابق نقل یاقوت حموی از روی نسخه ای قدیمی از کتاب ابودلف بغراج قومی ترک و رزمجو بوده اند که در کاربرد و ساخت سلاح مهارت داشته اند. خوراک آنان ارزن و گوشت گوسفند نر و پوشاکشان نمد بوده است ازینرو احتمالا قومی دامپرور بوده اند وکمتر به کشاورزی اشتغال داشته اند. از هرکه از سرزمین آنان می گذشته یک دهم از هرچه داشته می ستاندند. ابودلف از احساس ناامنی خود درمیان ایشان یاد می کند و می نویسدکه یک دهم اموالش را غصب کردند. قومی از یهود و نصاری و زردشتیان و هندوهای سرزمین مجاور آنان به نام تبت به ایشان باج می پرداختند (یاقوت حموی ج 3 ص 447 قزوینی ص 390ـ391).

ابودلف دربیان عقاید قوم بغراج می گوید که این قوم مصحف تذهیب شده ای دارند که در پشت آن ابیاتی در رثای زید نوشته شده و آن را می پرستند در نظر آنان زید شاعر عرب و علی علیه اسلام اله ایشان است . آنان قائل اند که حاکمانشان علوی و از نسل یحیی بن زیدند و کسی جز از نسل او حق حاکمیت ندارد (قزوینی ص 390 یاقوت حموی همانجا). مینورسکی در مقدمة خود بر سفرنامة ابودلف در ایران (رسالة دوم ابودلف ) از شخصی به نام تغراج یا بغراج به عنوان پادشاه یغما نام برده است (ابودلف مقدمة مینورسکی ص 23). گفتنی است عقاید غلوآمیز قوم بغراج با عقاید متعارف زیدیه * سازگار نیست .

منابع : مسعربن مهلهل ابودلف خزرجی سفرنامه ابودلف درایران با تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر مینورسکی ترجمة ابوالفضل طباطبائی تهران 1354ش زکریابن محمد قزوینی کتاب آثار البلادو اخبار العباد چاپ ووستنفلد ویسبادن 1967 یاقوت حموی معجم البلدان چاپ فردیناند ووستنفلد لایپزیگ 1866ـ1873 چاپ افست تهران 1965.

/ رضا سلیمان حشمت /

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

بغرا در لغت به معنی نوعی آش و گراز نر است که از این میان اولی برای این مردم مناسب می افتد

5:20 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home