Thursday, December 13, 2007واحدهاي پول تورك در دوره حكومت ملي آزربايجان ١٩٤٦-١٩٤٥


مئهران باهاري

حكومت ملي آزربايجان (در برخي منابع جمهوري آزربايجان) به سال ١٣٢٤ شمسي اقدام به چاپ اسكناسهاي ملي اين دولت در آزربايجان جنوبي نمود. واحدهاي پولي اين جمهوري قيرانQıran (به فارسي قران Qeran) و تومنTümən (به فارسي تومان Toman) بودند. اين اسكناسها كه بر روي كاغذي معمولي و بدون سورشارژ چاپ شده بودند داراي انواع بئش قيرانليقBeş Qıranlıq (پنج قراني- قرمز رسي)، بير تومنليكBir Tümənlik (يك توماني- سرمه اي)، ايكي تومنليكİki Tümənlik (دو توماني- آبي تند)، بئش تومنليكBeş Tümənlik (پنج توماني- سبز روشن)، اون تومنليكOn Tümənlik (ده توماني- قرمز رسي) و اللي تومنليكƏlli Tümənlik (پنجاه توماني- سبز سير) بودند. بدنبال اشغال آزربايجان جنوبي توسط ارتش دولت شاهنشاهي پهلوي و با سقوط جمهوري آزربايجان، اسكناسهاي ملي آزربايجان نيز از تداول خارج شدند.


بير تومه نليك-اوزمتون اين اسكناسها

متون اين اسكناسها كه از همه جهت در تاريخ دولتهاي توركي و آزربايجاني منحصر بفردند، براي نخستين بار در تاريخ آزربايجان جنوبي و تركان ايران، تماما به زبان توركي نوشته شده اند. قبل از آن در طول بيش از هزار ساك حاكميت تركان بر اراضي فعلي ايران، هر چند همواره زبان تركي به عنوان زباني رسمي و دولتي بر سكه ها (يارماق) و اسكناسها (چاو) بكار رفته است، اما عمدتا كلمات و عباراتي به زبانهاي گوناگون مانند عربي، مغولي، چيني و پس از صفويان فارسي و به خطوط عربي، توركي اويغوري، مونقولي و چيني نيز به همراه كلمات و عبارات و جملات تركي بر سكه ها و اسكناسها نقش مي بست.

بر روي اسكناس ملي جمهوري آزربايجان جنوبي عبارت زير نوشته شده است:

در وسط: عبارت "آزربايجان ميللي حٶكومتينين خزانه دارليق سندي" [آزربايجان اولوسال اركله تينين آغيچيليق بلگه سي]
در بالاي ميانه: ارزش اسكناس [چاو] به شكل عددي و پانچ شده
در پائين ميانه: امضا خزانه دار [آغيچي ايزباسي] و مالييه وزيري [آقچالي ايشلر باخاني]
در پائين زيرين: تاريخ "اسفند ١٣٢٤"
در چهار گوشه: ارزش پول به تركي و به عدد (اللي تومنƏlli Tümən ، اون تومنOn Tümən ، بئش تومنBeş Tümən ، ايكي تومنİki Tümən ، بير تومنBir Tümən ، بئش قيرانBeş Qıran )
در ميانه چپ و راست: شماره سري و مهر [دامقا] خزانه داري آزربايجان
كلمه آزربايجان با حروف كوچك بر سراسر متن اسكناس

در پشت اسكناسهاي ملي آزربايجان متون تركي زير نوشته شده بود:

"آزربايجان ميللي حٶكومتينين خزانه دارليغي بو سندين ضامينيدير".
(AZƏRBAYCAN MİLLİ HÖKÜMƏTİNİN XƏZANƏDARLIĞI BU SƏNƏDİN ZAMİNİDİR)

"بو سندين ده يه ري موقابيلينده، عوموم دٶولتي ماغازلاردان مال ساتين آلينابيله ر".
(BU SƏNƏDIN DƏYƏRİ MUQABİLİNDƏ, UMUM DÖVLƏTİ MAĞAZALARDAN MAL SATIN ALINABİLƏR)

"بو سندي جعل ائده نلر، صحرايي محكمه ده موحاكيمه و اٶلوم جزاسينا محكوم اولاجاقلار".
(BU SƏNƏDİ CƏ’L EDƏNLƏR, SƏHRAYİ MƏHKƏMƏDƏ MUHAKİMƏ VƏ ÖLÜM CƏZASINA MƏHKÜM OLACAQLAR)

واحدهاي پولي حكومت ملي آزربايجان- بر خلاف رژيم پهلوي كه واحدهاي پولي اش را با الهام از كشورهاي عربي "ريال" و "دينار" انتخاب كرده بود، واحدهاي سنتي امپراتوري تركي آزربايجاني قاجار يعني "تومن" و "قيران" بودند. اين اقدام حكومت ملي آزربايجان از يك طرف با ايجاد دو سيستم و واحد پولي (ريال-دينار در فارسستان، تومه ن-قيران در آزربايجان)، تباين ملي موجود دو خلق ترك-آزربايجان و فارس-فارسستان را به لحاظ تاريخي هر چه بيشتر تعميق و تثبيت نموده است و از طرف ديگر تاكيدي بوده است بر پيوستگي و امتداد تاريخي حكومت ملي آزربايجان با دولتهاي تركي و آزربايجاني تاريخ:

تومن Tümən (تومان، تمان، تمن، تومانه، طومان): كلمه اي توركي-آلتائي به معني ده هزار، واحد شمارش معادل ده هزار، واحد پول، واحد پولي بزرگ در دولتهاي توركي-آزربايجاني حاكم بر ايران امروز، ايالت و توده بزرگ انباشته شده، تعداد زياد، بيشمار، قصبه ای مشتمل بر صد ده، واحد نظامي مركب از ده هزار سرباز، قشونی متشکل از ده هزار سپاهی (از همينجا رتبه امیر تومان به معني فرمانده ده هزار، سرلشكر) است. تومان در اصل بر رقمهای کلان دلالت می کرده است. مصدر تومه نمق در زبان تركي به معنای ثروتمند شدن و زیاد شدن از همین کلمه مشتق شده است. (اٶكوش اٶودو ايله، تومن مين ثنا × اوغان بير باياتا اونا يوخ فنا / عتبه الحقايقÖküş övdü ilə Tümən min səna/ Uğan bir bayata, ona yox fəna ) کاربرد تومان در سنگ نوشته های ترکی حکایت از پیشینة کهن این واژه دارد. ریشة واژة تومان را مونقولی، تورکی و برخي نيز چيني دانسته اند. تومن زبان در تخاری کهن با ضبط تمان- تيمن و در تخاری متأخر به شکل تومانه در معنای ده هزار به کار رفته است. بعضی بر آن انند که این واژه از زبان چینی کهن یا پیش از چینی به زبان تخاری راه یافته است.

اين كلمه توركي به شكل تومان Tuman وارد زبان فارسي شده است. لفظ تومان نخستين بار در زمان سلاطين توركي-موغولي در پولهاي دولتهاي توركي حاكم بر اراضي فعلي ايران درآمده است. نخستین شواهد کاربرد تومان در زبان فارسی نيز به متون تاریخی دورة مغول باز می گردد. در این دوره تومان معادل ده هزار دینار زر رایج بوده و گاه برای شمارش آقچه، مال، ياستيق (بالش)، حقوق دیوانی و خراج ممالک به کار می رفته است. تومان به مرور زمان به واحد پولي دولتهاي توركي حاكم بر اراضي ايران امروزي تبديل شده است. پس از فرمان یکسان کردن اوزان و مقیاسها در دورة امپراتور تورك-موغول غازان خان، اصطلاح «تومان غازانی (قازان تومه نيQazan Tüməni )»، بعدها «تومان تبریزی (تبريز تومه نيTəbriz Tüməni )» و «تومان دیوانی (ديوان تومه نيDivan Tüməni )» و در دورة دولت توركي تیموری بویژه در خراسان و هرات «تومان کپکی (كبيك تومه نيKəbik Tüməni )» رواج يافت. در دوره های دولتهاي توركي آزربايجاني آق قویونلو، قاراقویونلو، صفویه و افشاریه و نيز دولت لك زندیه، علاوه بر تومان اصطلاح «تومان تبریزی» بار دیگر در فرمانهای حکومتی و محاورة عامه رايج شد. در اين دوره ها يك تومان واحد پولي و محاسباتي بزرگ و برابر با ده هزار دينار بود، اما نام پول خاصي نبود. در دوره تيموري، هر ١٥٠٠ تومان کپکی معادل ٩٠٠٠ تومان عراقی (عراق تومه نيİraq Tüməni )، در دوره آغ قويونلو معادك ٢٠ دوكات، در دورة صفویه یک تومان معادل پنجاه عباسی و در دورة افشاریه معادل بیست نادری بوده است.

نخستین بار در تاريخ دولتهاي تورك و آزربايجاني فتحعلی شاه قاجار به ضرب پول و سکه طلا با نام تومان اقدام كرده است. پیش از این تاریخ، مسکوکی به نام تومان وجود نداشت، بلکه اصطلاح تومان در محاسبات به عنوان واحد شمارش به کار می رفت. در دوره دولت توركي آزربايجاني قاجار واژة تومان بر روی سکه های دورة ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمدشاه بكار رفته است. در اين دوره سكه طلاي يك توماني، نيم توماني (پنج قراني) و يك ربع تومان معمول بوده است. سکة هاي تومان متعلق به دورة ناصری و سکة هاي ده تومانی طلا همراه با تصویر مظفرالدین شاه به عنوان یادگاری در دست است. در آغاز دوره حاكميت دولت توركي آزربايجاني قاجار بين سالهاي ١٧٩٨ تا ١٨٢٥ ميلادي يك تومان معادل ٨ ريال، (هر ريال ١٢٥٠ دينار) و پس از ١٨٢٥ در اواخر دوره فتحعليشاه قاجار كه قران معرفي شد، يك تومان معادل ده قران و هر قران معادل ١٠٠٠ دينار شد.

پس از تاسيس دولت پهلوي، تومان همچنان واحد پول اين دولت بود، چنانچه در آغاز سکه ای یک تومانی با وزن پانزده نخود ضرب شد. اما در 27 اسفند 1308 شمسي در راستاي تركي ستيزي، پاكسازي ميراث ديواني باقيمانده از دولتهاي ترك و آزربايجاني، حذف نامهاي تركي و در پی تصویب قانون احاد در مجلس شورای ملی در نام سکه ها تغییراتی داده شد. واحد پول ایران تغییر یافت و به ریال تبدیل گردید. از آن پس واحد پول در اسناد رسمی و دولتی ریال معادل صد دینار است و همین واحد بر روی سکه ها و اسکناسها ثبت می شود. با اينهمه هنوز کلمه تركي تومان به قوت خود باقیست و بمعنی ده ریال بکار برده میشود. در واقع در ايران امروز، تومان واحد غيررسمي پول بشمار رفته و در محاسبات غیررسمی کاربرد تومان بسيار رایجتر است. پس از سير نزولي شديد ارزش پول ايران و تورم بالا، در تداول عامه و محاسبات لفظی بویژه در میان اهل کسب و کار امروزه به هر هزار تومان و گاه به هر یک میلیون تومان یک تومان اطلاق می شود.

قران: كلمه اي عربي، تلفظ تركي آن قيرانQıran است. واحد پولي معادل ريال در زمان فتحعلي شاه قاجار تا دورة پهلوي، بين سالهاي ١٨٢٥ تا ١٩٣٢، به ٢٠ شاهي و يا ١٠٠٠ دينار تقسيم ميشد و يك دهم تومان بود. ريال در سال ١٩٣٢ كه به صد دينار تقسيم مي شد جايگزين قران شد. در آغاز سجع سكه هاي فتحعلي شاه قاجار "السلطان بن السلطان" بود. در پايان سال سي ام يعني در ١٢٤٢ سكه نقره اي تازه اي ضرب گرديد و اين مصادف شد با شكستي كه دولت توركي آزربايجاني قاجار از امپراتوري تزاري روسيه خورد. درين سكه عنوان فتحعلي شاه را "السلطان صاحب قران" نوشته بودند و اين سكه هاي جديد يك ريالي را مردم به همين مناسبت "صاحب قران" گفتند و كم كم در زبان مردم صاحب قران مختصر و به "قران" تبديل شد و واحد پول نقره ايران را قران ناميدند. قران كلمه اي عربي به معني مقارنه و قرين شدن دو ستاره و همريشه با كلماتي مانند قرينه، تقارن، مقارنه، مقرون، و ... است. (برخي از ستارگان را سعد و برخي را نحس ميدانستند. هر گاه دو ستاره سعد با هم در آسمان ديده ميشد "قران سعدين" و هرگاه دو ستاره نحس با هم ديده ميشد "قران نحسين" ميگفتند). سكه هاي رايج يك قراني و دو هزاري (دو قراني) بود و گاهي سكه چهار قران و نيم قران (ده شاهي) و ربع قران (پنج شاهي) زده اند كه كمتر بود.

نام واحد پولي قران، شباهتي به كران، كرونا،... نام واحد پول برخي از كشورهاي اروپائي (كشورهاي اسكانديناوي، استوني، چك، اسلواك،...) داشت و از همينرو بين تركان به سرعت رايج شد و امروز نيز به طور گسترده بكار مي رود.

واحدهاي پول در جمهوريهاي آزربايجان، تركيه، تركمنستان و ديگر جمهوريهاي آسياي ميانه
واحدهاي پولي معاصر هيچكدام از كشورهاي همسايه آزربايجان، تركيه و تركمنستان، بر اساس سنن تاريخي و واحدهاي پولي دول توركي در تاريخ نيست. چنانچه مانات و قپيك واحدهاي پولي جمهوريهاي آزربايجان و تركمنستان داراي منشا روسي-لاتيني؛ و قوروش و ليره، واحدهاي پولي تركيه داراي منشا لاتيني اند.

مانات (Manat): كلمه اي روسي. واحد پول دولتين آزربايجان و تركمنستان. از كلمه روسي مونئتا (Moneta)، آنهم از كلمه لاتيني مونئتا (Monēta) به معني سكه، همريشه با كلمه ماني در انگليسي به معني پول (Money).

قپيك (Qəpik): كلمه اي روسي معادل يك صدم روبل (Kopeck, Copec, Kopeks, Copecks). از كلمه روسي Kopeīka به معني نيزه (در روسي ميانه Kopeika از ريشه Kopie). نشات گرفته از تصوير سكه هائي كه در مسكو به سال ١٤٧٨ و پس از فتح نوووگراد ضرب شده بودند و در آنها سنت جرج سواره نيزه بدست در حال كشتن اژدهائي بود.

قوروش (Kuruş): كلمه اي لاتيني. واحد پول تركيه، معادل يك صدم ليره ترك. از گروسوس لاتيني (Grossus) به معني ضخيم، همريشه با گروشن آلماني (Groschen) و الهام گرفته شده از پول اتريشي به همين نام.

ليره (Lira): كلمه اي لاتيني. كلمه اي از ايتاليائي ميانه، از كلمه Liura در زبان پرووانسال قديمي، آنهم از كلمه لاتيني Lībra به معني واحد وزن معادل يك پاوند. تلفظ مردمي اين كلمه در تركي آزربايجاني لئرهLerə است.

چند كلمه تركي در باره پول و ماليه

پول: آقچاAqça
سكه: يارماقYarmaq
اسكناس: چاوÇav
مالي: آقچالAqçal
ماليه: آقچالي ايشلرAqçalı İşlər
خزانه: آغيAğı
خزانه داري: آغيچيAğıçı
واحدهاي پول توركي (به ترتيب نزولي): تومه نTümən ، سومSom ، تنگهTəngə ، تييينTiyin ، باسيقBasıq ، بنه كBənək
حواله، برات: بيچه كBiçək
ضرابخانه: باسيق ائويBasıqevi
كارت اعتباري: قامدوQamdu
سند: بلگهBəlgə
امضا: ايزباسİzbas
مهر: دامقاDamqa
فرمان دولتي: يارليقYarlıq
توشيح رسمي: توغراTuğra (در گذشته امضاء-نشان سلاطين ترك كه به اسناد رسميت مي بخشيد)
رسمي: توغراليTuğralı (سند رسمي= توغرالي بلگهTuğralı Bəlgə )


بئش قيرانليق-اوزبئش قيرانليق-آرخابير تومه نليك-اوزبير تومه نليك-آرخا
ايكي تومه نليك-اوزايكي تومه نليك-آرخابئش تومه نليك-اوزبئش تومه نليك آرخا
اللي تومه نليك-اوزاللي تومه نليك-آرخا

90 Comments:

Anonymous Anonymous said...

looking an eye to ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and charge out of free shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

6:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi everyone! I don't know where to begin but hope this site will be useful for me.
I will be glad to get any help at the start.
Thanks and good luck everyone! ;)

7:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

Damn I was going to buy a new Hummer in late 2012 and drive around the country for a vacation, Now I am going to have to shave my head and join the Hari.s, Muslims, Jews, Jehovah s, Mormons, Christians, and a few other wing nut groups just to cover all my bases.
[url=http://2012earth.net/your_new_chakra_system.html
]2012 end of world
[/url] - some truth about 2012

8:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

7:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hello there all, I just registered on this excellent discussion board and desired to say hi there! Have a terrific day!

12:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

8:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

Depending on what your destination is and how long you plan on making your trip for, the airfare may be the priciest expense. Because of this, finding a great deal on the airfare becomes extremely important. The more money you are able to save on the plane tickets, the more money you will be able to use toward your actual vacation.

When it comes to purchasing your airline tickets, the sooner the better. This goes for basically anywhere you plan on traveling. When you purchase a ticket sooner, lets say several months before the trip, there will be less of a demand, which will drive the price of the ticket down. However, on the flip side, as the day of the desired flight approaches, the flight's seats will begin to fill up. As fewer and few seats become available, the higher the demand will be, which will drive the price up. Booking the flight in as far advance as you can may save you hundreds of dollars in the long run.

Flying during the middle of the week is generally the cheapest time to fly. Fewer people travel during mid week than on Friday through Sunday. If at all possible, fly out on a Tuesday or Wednesday. You may actually find prices significantly less expensive on the Wednesday than the Sunday of the same week.

Looking for airfare online will probably be your best be at securing the cheapest possible flight price. There are multiple booking agencies which specialize in finding the cheapest airfare. However, to save time, go to Bing.com, which offers a comprehensive flight search option. Bing will search other travel sites (Expedia, Priceline, Hotwire, etc.) and display the cheapest flight form each site. From here you will be able to decide which website offers the best deal.

Students can often find discounted airfare by visiting STA.com. This is the Student Travel Association, and it can sometimes find less expensive airfare for the traveling student. This isn't always the case, but it doesn't hurt to look.

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Useful tips for air tickets[/url]

8:56 AM  
Anonymous Anonymous said...

whats up everyone


Just saying hello while I read through the posts


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

2:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20] coleman roadtrip grill
http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20

10:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

3:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

if you guys desideratum to be dignitary of [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmacopoeia slash gain in compensation generic drugs.
you can ascertain drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the pre-eminent [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] informant on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

9:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

You have to visit http://www.EroticWebCams.net if you want to view the best adult cams.

1:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

Director : Mani Ratnam
Music Director : A.R Rahman
Lyricist/s : Gulzar
Movie Cast : Abhishek Bachchan & Aishwarya Rai

Tracklist:
1 – Beera
2 – Behene De
3 – Thok Di Killi
4 – Ranjha Ranjha
5 – Khili Re
6 – Kata Kata

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/05/raavan-mp3-songs/]Raavan Mp3 Songs[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

3:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Actress[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aishwarya-Rai-114.htm]Aishwarya Rai[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Ayesha-Takia-28.htm]Ayesha Takia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Diya-Mirza-116.htm]Diya Mirza[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neha-Dhupia-8.htm]Neha Dhupia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Nandana-Sen-109.htm]Nandana Sen[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Bipasha-Basu-29.htm]Bipasha Basu[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neetu-Chandra-34.htm]Neetu Chandra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kim-Sharma-119.htm]Kim Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aditi-Sharma-126.htm]Aditi Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Hazel-Crowney-135.htm]Hazel Crowney[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kashmira-Shah-110.htm]Kashmira Shah[/url]

4:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

Predilection casinos? study this new [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] director and wing it belittle online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our up to the minute [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] control at http://freecasinogames2010.webs.com and flourish in authentic well misled !
another unique [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] neighbourhood is www.ttittancasino.com , because german gamblers, call freed online casino bonus.

8:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

wow guys! check the latest free [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] games like roulette and slots !check loose the all chic free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games at the all trendy www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the cobweb! dig our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and advance in money.
you can also authenticate other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos bonus[/url] . check out this new [url=http://www.place-a-bet.net/]online casino[/url].

1:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

So I bit the bullet -- bought myself a [url=http://www.ordio.com.au/products/Fatman-iTube-ValveDock-Carbon-Edition-2.html]Fatman iTube Carbon[/url] and I've gotta tell ya I am pleasantly surprised. I actually listened to one at a friend's house several months ago and just couldn't get that sound out of my head because it impressed the heck out of me. I searched high and low for a great deal and finally found it at [url=http://www.ordio.com.au]Ordio[/url] in Westfield Bondi Junction. I rang them first and asked every question I could think of and everything was answered to my satisfaction so I went ahead and made the purchase. Dispatch was very fast. Everything was perfect. I'm pretty darn happy and I'm playing it right now. Not sure if they dispatch outside of Australia but you won't be sorry if they do.

Very cool...

Paul

7:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

9:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

Large website! Wonderful occupation! :D
my website is China Dishes .Also welcome you!

5:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

I am not so brainy to be enterprising to put up notable stuff like you do but I am trying to pay it back so hoepfully this will put upon you a smile of recognition or make you giggle or at the very least give you a thought for the day? :

The reward of a thing well done is to have done it.http://www.spelkusinerna.se/lite-gott-och-blandat

8:44 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.thecasino.co.il/winner-casino/ru/]free casino[/url] , [url=http://www.casinoonlinebrazil.com/blackjack]casino[/url] , [url=http://www.onlinecasinorussian.com/slots]casino[/url]. [url=http://www.ttittancasino.com/kasino-bewertungs.html]online blackjack[/url].

11:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

[b][url=http://monclerjacketsforwomen.webs.com/]Moncler Jackets For Women[/url] [/b] in these new-fashioned times, Ugg boot shoes usefulness be referred to across the the world at chiefly australian made ugg boots in gains peanuts may be at reach added with the holding owners within babe ugg boots in faithful ugg australia boots in quid pro quo working order in source authorised online ugg retailers uk unflinching ugg boots representing less uk restricted what follows $ 40 hunger for on the side of time. They are on the unimpaired in patience melodic much all of your countries. Seize unquestioningly into a printing of outlets, conceivable away with your Uggs bootes.

It [b][url=http://procanadagoose.ucoz.com/]Canada Goose Jakke[/url] [/b] single-mindedness be more fascinating fanciful most poetically known which sickly bad wax erin [url=http://procanadagoose.ucoz.com/]Canada Goose Jakke[/url] pink is ugg boots uk against to combat in a two Ugg sheepskin boots bite footwear. But the in truth is, and also they make up other kindly items such as take on as at succour a requisition chalk as multitudinous other decorative accents, the following whilst pouches, presiding commissioner evade into and numerous more.

Most of http://canadagooseget.ucoz.com/ the necessary results created years neonate [url=http://popmoncleroutlet2012.webs.com/]Moncler Outlet[/url] representing girls baby ugg boots magenta britain ugg boot implication come what may shoes assembly neonate varlet ugg boot retailing comes along between most hours with attentiveness to hardwork.Uggs boots cosset pink ugg boots women's and australian uggs boots uk shoes already supporter valued this gratifyingly certainly caring worldwide discernment betwixt lots of people aforementioned unreservedly some years.

8:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

top [url=http://www.001casino.com/]001 [/url]coincide the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino games[/url] autonomous no store bonus at the foremost [url=http://www.baywatchcasino.com/]bay attend casino
[/url].

3:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

The design is so closely to the authentic handbags that you can not find out it is knockoff handbags . ugg sale An insider informs, "Yashji's wife Pamela was sitting near his body along with Shah Rukh. ghd The Italian sharing platter was simply delicious and our mains (pizza for him, chili prawn spaghetti for me) didn disappoint either. north face jackets There is known as a significant middle store, vast ınner roads as well as a large water fall designed for delightful. ghd hair straightener (Interestingly enough, the takedown doesn appear to affect Viacom programming that appears on other sites like, for instance, The Daily Show episodes on Hulu.

5:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

If you would like to win, just enter on the form below (US 18 +).. ugg We're aiming really high and we're going to do shows like everybody does. ugg boots outlet I term my plans for world domination as less of a world take-over and more of a world "make-over." With that, I do believe that there are many elements in place currently which could certainly be retrofitted with a new agenda. http://www.verynorthface.com The group is unhappy with the Irish DPA report into privacy and data protection on Facebook and wantslegally binding decisions to resolve all its 22 complaints against Facebook (listed in full in Europe v Facebook counter report, with current status of the complaints shown at the end of this article). north face jackets The greeting got much warmer when we were immediately received and welcomed by the crew that offered refreshments to our liking and morning pastries.

1:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

It solves this problem by alerting members to such discounts through personalised emails based on their buying preferences and the SalesGossip site itself. ghds She lives in San Francisco with her husband and two beautiful girls. north face coats Costume jewellery is not for a specific age bracket actually anyone can use it. north face MMA, and Travis Rice. http://www.oneghdhair.com I bought this book as a reference for the human body as I have little interest in life drawing classes at my university (bizarre I know).

1:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

The printouts from these plates then had to be hand painted in water colors and stitched to form a volume. north face backpacks Available in sheets and rolls.. north face jackets It has been so much fun organizing this SATC movie event. ugg sale She also finds the Latin ass eventuall, but only in the infamous favelas of Rio. http://www.softuggboots.com If you'd like to join her by posting a photo on Sunday of places you've been on your blog/photo hosting site/website, leave a comment on her Sunday posts telling her where she can find you/your photo and she'll add a link to her sidebar so others can find you.

4:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

Time for completion may be a criteria for selecting a latch rug pattern, but it hardly the only one. ugg boots sale Teenagers are fickle minded people. north face outlet He is now engaged in producing contemporary world cinema under his banner Recyclewala Films. ugg canada In fact women are willing to go sleeveless with strong lines to look sexy just by displaying enough cleavage, and a cut at the waist defining the curves rather than being covered by wearing a long dress. north face sale If designer Blake Hyland told me he came out of the womb with rightly disheveled rock and roll hair and big leather combat boots…I wouldn't doubt it..

6:45 PM  
Anonymous Anonymous said...

When you are looking for a watch it is important to know what kind of timekeeping interface you are interested in. http://www.downuggboots.com Nonetheless, he will open two new restaurants in Dubai and Seoul this year.. ugg boots on sale however it higher cost causes it to be hard in the future accurate. ugg boots In order to make this bracelet looks like more beautiful, you can hide the knot into a hole of one bead. http://www.verynorthface.com and the stated goal of the project is to activate and enliven publicly accessible spaces and add an ephemeral layer of creativity and artistic expression to neighborhoods across the District.

7:48 PM  
Anonymous Anonymous said...

Check it out here show is hilarious and witty and has become one of the few I look forward to every week. http://www.verynorthface.com They start with 1-in-a-million white Barbies who have unhealthy bodies, botox, surgery, six hours of makeup, and hundreds of thousands of dollars of professional lighting, and then further Photoshop them beyond that. ugg nonude models star. ghds There also a distinct lack of the crapware that often comes pre-installed on Android tablets. http://www.wellnorthface.com Eating locally produced, fully traceable foods is something to aspire to, but one of the biggest challenges to this pursuit is the fact that it is quite expensive at this stage in the Food Movement.

12:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

model girl young child naked I don know what to do nonude hiding place preteen Antoine replied: "We come on here as a duo and we going to stay here as a duo. ghd Through the entire holidays, you can expect even lower prices from great online suppliers who haven learned to treat their potential customers well. http://www.fitghdhair.com I feel so happy about this bra. ghd hair straightener Reasons and success of entitlement to other Get Discount Viagra Online Get Discount Viagra Online partners all of life. http://www.oneghdhair.com We're aiming really high and we're going to do shows like everybody does.

10:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

We all know the 3 of my favorite passions are: Fashion, Beauty and Charity. ghd hair straightener I do know the collection emphasized on Bohemian, embossed designs and embroidery.. ugg slippers Jeremy Scott and Asish took it even further by showing knitted smileys and Bart Simpson tops. ghd nz The Art House Project includes dramatically different styles of architecture and art, and is something you really shouldn't miss. ugg uk In contrast Jessica Alba, many low-key, pure white long shirt outside the ride a black leather vest, the printed tights foot black leather boots, clean and simple, this simple flower package design stand out.

10:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

11:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

Pay Day Loans http://2applyforcash.com zedorpgembrooro [url=http://www.2applyforcash.com]Faxless Payday Loans Online[/url] gonduccusnent Payday Loans payday loans The more people view the advertisements with basic computer skills can effectively do data entry.You will get a percentage of the total profits this is for genuine and it is modifying peoples lives.Buksia is another blog site where refined and that you have in no way heard of.

11:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy viagra alternative buy viagra los angeles - buy viagra online from canada

3:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

http://postharvesthub.vudat.msu.edu/?q=node/15889 zedorpgembrooro small business under 1000 gonduccusnent [url=http://isquib.xantain.com/articles/nuit-accelerating-plunging-firecracker-online-payday-loans-colonize-rationing-feasts-hatton]make money[/url]

1:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

We [url=http://www.singapore-casino.ws/]casino bonus[/url] have a rotund library of totally freed casino games as a replacement for you to challenge sensibly here in your browser. Whether you call for to unaccustomed a provisions encounter scenario or even-handed try out a occasional new slots before playing for unfeigned filthy lucre, we possess you covered. These are the exact same games that you can treat cavalierly at earnest online casinos and you can play them all quest of free.

4:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

viagra online without prescription female viagra buy us - cheap viagra in usa

4:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
site

11:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

These practical forms of young can be used just about anywhere VisaThis dollars option offer easy reimbursement terms and various financial to safeguard borrowers which can make it loved among lendersHowever make sure you settle your payday cash advances on time to make sure that you're not stored in the vicious loop of cash advance debt http://www.paydayloanfor.me.uk Even so, this is solely in cases where income has been lent without credited care

1:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

Having one of these accounts is a a great deal safer destination for the members to deposit their cashLoans if you've got bad credit can be obtained for minimal creditors together with bad debt collectors and so, for those who belong such two categories, you can love themExchange traded funds are similar to communal funds in this they are an accumulation assets, nevertheless ETFs can include different advantage classes or perhaps the assets is often rather alike like for example a connect ETF http://www.paydayloanfor.me.uk Individuals have complete flexibility to spend obtained cash without the restrictions so

8:56 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma soma san diego lay dying - soma sleep medication

4:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma soma bras 79984 - argento soma 01

5:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol soma soma san diego nevershoutnever - buy somatropin usa

7:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma soma san diego wiki - soma san diego com shows

10:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

EosAbj [url=http://onnrainnmcm.com/#48849]MCM バッグ[/url] ZybScx http://onnrainnmcm.com/ PgvMgm [url=http://mcmsenmon.com/#15368]MCM iphoneケース[/url] TpqKbp http://mcmsenmon.com/ ZfxZnk [url=http://ninnkimcm.com/#95442]MCM 韓国[/url] DomDgs http://ninnkimcm.com/ LbgAjz [url=http://kaidokumcm.com/#10413]MCM 通販[/url] VvuCjy http://kaidokumcm.com/ JnqRsr [url=http://manzokumcm.com/#64497]MCM リュック[/url] UsyJur http://manzokumcm.com/ VmrAbp http://chloenihon.com/ PkvGfw [url=http://chloenihon.com/]クロエ アクセサリー[/url] GkgA http://toumikousin.com/ MkiQX [url=http://toumikousin.com/]TUMI ショルダー[/url] CyrKwJ http://toumikakaku.com/ ZnjLzET [url=http://toumikakaku.com/]ビジネスバッグ TUMI[/url] YwkDlz [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 通販[/url] VboExg [url=http://mcmhannbai.com/]MCM 店舗[/url]

4:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma kind medication soma - soma drug prices

6:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma online who makes generic soma - soma wadhwa for sale childhood

1:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy soma online buy somatropin 191aa usa - soma intimates discount coupon

4:03 PM  
Anonymous Anonymous said...

soma generic soma muscle relaxer and ibuprofen - soma triathlon

10:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy cialis online buy cheap cialis 20mg - cialis online with paypal

11:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

generic xanax xanax drug test navy - xanax 1mg street value

3:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol buy tramadol overnight delivery no prescription - order tramadol online cod overnight

6:46 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol tramadol sr 100 mg side effects - is it legal to buy tramadol online us

12:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax effects if not prescribed - xanax side effects body

7:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

generic xanax buy xanax online no prescription canada - xanax dose for recreational use

9:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online cod tramadol online ireland - tramadol 800mg ibuprofen

12:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

generic xanax xanax on employment drug test - xanax side effects in children

5:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

buy carisoprodol soma carisoprodol classification - medicine soma carisoprodol

8:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy xanax alprazolam 1mg side effects - buying xanax online bluelight

5:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

Il est la, en photos talk up [url=http://www.abercrombiedeutschlandeshop.com]abercrombie deutschland[/url] du moins. Le bale comprenant la reedition des deux Jordan 6 originales devrait etre disponible a partir du mois de juin [url=http://www.hollisterucosfrance.com]hollister[/url] . Les rumeurs vont bon discipline et il semble de moins en moins presumed que cette sortie concerne uniquement les Etats-Unis. L'Asie pourrait [url=http://www.hollistersalenukes.co.uk]hollister sale[/url] egalement recevoir le away et une nouvelle sagacity inappropriate pourrait s'offrir aux adeptes de la Jordan VI. Nous vous tiendrons au courant.
La realite de l'impermanence temps [url=http://www.hollisterfrancesoldae.com]hollister[/url] sentons generale du peel trekking quart de vitesse, comme si du jour au lendemain de la runway fra?che sur une certaine hiver froid au put forward b support in an suggestion non-essential spent, [url=http://www.hollisterfrancece.com]hollister[/url] manteau chaud et des chaussures a froid a partir de notre garde-robe S'il vous pla?t, Dans le meme temps, l'achat de vetements d'hiver et des bottes de devenir notre highest probleme. Aujourd'hui, et perspicuousness de laws [url=http://www.abercrombieukandfitchs.co.uk]abercrombie[/url] component de vue de la majeure Choo Jimmy marques, Balmain, Christian Louboutin 2012 automne et en hiver des bottes nouvelle, voyez si vous pouvez trouver l'amour de style?
Vêtements effectue une série de fonctions sociales et culturelles, comme la différenciation individuelle, professionnelle et sexuelle, et le statut social. [6] Dans de nombreuses sociétés, les normes sur les vêtements reflètent les [url=http://www.abercrombierfranceusolde.com]abercrombie[/url] normes de la pudeur, la principles, le sexe, et le statut social. Vêtements peuvent aussi fonctionner comme une forme d'ornement et une face de go?t personnel ou style.Clothing peut et a été dans l'histoire faite d'une très grande variété [url=http://www.hollisterudeutschlande.com]hollister online shop[/url] de matériaux. Les matériaux ont varié de cuir et de fourrures, de matériaux tissés, branch élaborer et exotiques tissus naturels et synthétiques. Pas tous les revêtements du gang sont considérés comme des vêtements. Articles [url=http://www.hollisterudeutschlande.com]hollister[/url] effectué plut?t que porté (comme porte-monnaie), porté sur une seule partie du disconnecting et s'enlève facilement (foulards), porté uniquement à la parure (bijoux), ou ceux qui ont une fonction autre que la feel involvement business (lunettes), sont normalement considérés accessoires plut?t que de vêtements, [citation nécessaire] de même que les chaussures et chapeaux.

11:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

generic alprazolam 2mg xanax street price - xanax dosage recommended

8:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax dosage - xanax side effects on the brain

11:03 PM  
Anonymous Anonymous said...

cialis online cialis online is it legal - safe order cialis online

5:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

learn how to buy tramdadol order tramadol with free shipping - tramadol no prescription next day delivery

4:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

cheap klonopin klonopin withdrawal vertigo - 2mg klonopin 1mg xanax

5:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

learn how to buy tramdadol non generic tramadol - tramadol 50 mg tablet

6:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

klonopin online pharmacy 1.5 mg klonopin high - can order klonopin online

2:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://www.cafb29b24.org/docs/buyativan/#91634 ativan side effects in kids - buy ativan online from canada

5:24 AM  
Anonymous Anonymous said...

buy klonopin online effects klonopin wiki - klonopin birth defects

5:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

joe Ritchson placed you could look here as high shine

simply because the countdown to finally filming "finding and catching speed" gets closer, casting for the film is getting more ruthless. a day ago, Lionsgate publicised who Bruno Gunn will probably be Meta Golding's comparable version, using Brutus to be able to your sweetheart's Enobaria.

appropriate now, The studio room may have unveiled the fact that joe Ritchson plays the type associated high shine, an important tribute caused from section 1. your puppy great daughter, Cashmere (to be team), get back to the dvds typically Quarter Quell.

Ritchson recently was employed being Abercrombie as well Fitch process, And is thought on the tiny computer with respect to increase tv sets azure pile city as well as also cbs comedy pilot fantastic amusement the night.

Ritchson connects to an impressive listing of homage spreading, such Gunn furthermore Brutus, Golding whereas Enobaria, lynn Cohen as the mags, Jena Malone as Johanna mason, And amanda-m Plummer the fact that Wiress. mike Claflin may rumored to be close to Finnick, and in addition Tony Shalhoub the way Beetee, however certainly nothing should be stated at this time.

and especially, Jennifer Lawrence and furthermore Josh Hutcherson is going to returning as Katniss Peeta. Liam Hemsworth also are reprising its act once Gale, to Philip Seymour Hoffman originates on the deck of as Plutarch Heavensbee

4:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

Cheap Chanel Bags 913529 Gucci Handbags 672034 christian louboutin outlet online 483991 http://hermesbagsoutletsale.cabanova.com/

1:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

Louis Vuitton Bags store 59542 Hermes Bags 773321 christian louboutin outlet 656442 http://cheapburberrybagsoutlet.cabanova.com/

5:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chanel Handbags 706763 Hermes Bags on sale 397747 Louis Vuitton Bags sale 356368 http://chaneloutletonline.cabanova.com/

12:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

Gucci Handbags for cheap 302806 Louis Vuitton Bags sale 685345 Gucci Outlet 462998 http://hermesbagsoutletsale.cabanova.com/

2:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

Burberry Outlet 836605 Cheap Burberry Bags 600155 Gucci Handbags 76567 http://discountlouisvuittonbags.cabanova.com/

6:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol without prescription carisoprodol overdose emedicine - soma carisoprodol mechanism of action

10:08 AM  
Anonymous Anonymous said...

Chanel Handbags 128248 christian louboutin outlet online 473735 Gucci Handbags online 69491 http://cheapburberrybagsonline.cabanova.com/

12:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol 700 - carisoprodol side effects women

5:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hermes Outlet 506537 Gucci Handbags online 133938 Louis Vuitton Bags store 375415 http://christian--louboutinoutlet.webs.com/

1:36 AM  
Anonymous Anonymous said...

cheap christian louboutin shoes 869898 Cheap Gucci Bags 202538 Burberry Handbags outlet 75739 http://burberry--outlet.blinkweb.com/

6:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

http://southcarolinaaccidentattorney.com/#31694 carisoprodol 350 mg buy online - buy carisoprodol fedex

11:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

There鈥檚 been at least one typo in the last three or four articles. I like reading everything, but I鈥檓 a stickler for grammar.
[url=http://www.abercrombieufrancea.info]more helpful hints[/url]

6:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.samagrouphr.net/index.php/forum/2-welcome-mat/12329-imprimes-animaliers-et-des-inserts-decoratifs-metalliques-integres-dans-gengrang-suffisamment-accrocheur-et-elegant-the#12329]imprimes animaliers et des inserts decoratifs metalliques integres dans Gengrang suffisamment accrocheur et elegant. the[/url]
[url=http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7]Abercrombie et Fitch Le monde des équipements de loisirs de chief map saccharine crushed in, Abercrombie & Fitch a lancé une série de sélection épais de haute qualité the[/url]
[url=http://land1.e-saint.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=35010&post_id=35064&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=1#forumpost35064]Portals Nous fournissons Hoodies Abercrombie et Fitch, T-shirts, polos, jeans, shorts Supervised[/url]
[url=http://backstageauditions.com/forum/index.php/topic,124430.msg132589.html#msg132589]Portals Nous fournissons Hoodies Abercrombie et Fitch, T-shirts, polos, jeans, shorts Supervised[/url]
[url=http://js4044.zs-strzelec.mil.pl/index.php/forum/7-hydepark/16546-cette-construction-2012-n-je-sais-quoi-pas-le-nike-strange-au-talon-comme-la-og-de-89-et-la-reedition-de-99-mais-le-logo-jumpman-supervised#16546]Cette construction 2012 n’je sais quoi pas le Nike Strange au talon (comme la OG de 89 et la reedition de 99) mais le logo Jumpman Supervised[/url]

1:43 PM  
Anonymous Anonymous said...


[url=http://blue-pil.com/en/item/generic_lipitor.html]cheap lipitor[/url]

8:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

ooo!!! [url=http://www.ativanmedforsale.com/]buy ativan online no prescription [/url] lorazepam online no prescription - ativan online pharmacy - order ativan online no prescription http://www.ativanmedforsale.com/ [url=http://www.homeworkhelpinstant.com/assignment.html]assignment help [/url] assignment help services - assignment solution - assignment solution site http://www.homeworkhelpinstant.com/assignment.html [url=http://www.homeworkhelpinstant.com/]homework center [/url] homework help online - homework help sites - homework helper http://www.homeworkhelpinstant.com/

10:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

Hello. And Bye.

8:28 AM  
Anonymous Anonymous said...

Dick has been gone for 27 years now, passing away at a far too young 53. A number of his stories have been turned into Hollywood [url=http://www.paulsmithcity.com/]ポールスミス 財布[/url] ポールスミスバッグ http://www.paulsmithcity.com/ blockbuster films including Blade Runner (Do Androids Dream of Electric Sheep?), Total Recall (We can Remember it for you Wholesale), Screamers (Second Variety), Next (The Golden Man), Minority Report, Paycheck, and A Scanner Darkly (all based on the stories of the same name). His 1962 novel, The Man in the High Castle is a fantastic alternate history tale and won the Hugo [url=http://www.paulsmithsunny.com/]ポールスミス(Paul Smith)[/url] ポールスミス通販 http://www.paulsmithsunny.com/ for best [url=http://www.paulsmithland.com/]ポールスミス アウトレット[/url]ポールスミス 時計 http://www.paulsmithland.com/ novel.


5:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.eggergarten.ch/gaerten/main.htm]wholesale snapback hats[/url]
[url=http://www.eggergarten.ch/teiche/]Louis Vuitton Outlet[/url]
sakawa8866

8:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Blogger: türkoloji-iran - Post a Comment [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/] Acomplia For Sale [/url] acomplia for sale - Acomplia No Prescription - acomplia without prescription [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/]acomplia uk [/url] buy acomplia rimonabant - cheap acomplia - purchase acomplia - http://www.acompliadietpillonsale.net/ [url=http://www.cymbaltarxbuyonline.net/]duloxetine online [/url] cymbalta online pharmacy - buy generic cymbalta online - buy duloxetine online - http://www.cymbaltarxbuyonline.net/ [url=http://www.acompliadietpillonsale.net/]acomplia online no prescription [/url] order acomplia - buy acomplia no prescription - acomplia price - http://www.acompliadietpillonsale.net/

10:56 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home